11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Analiza rynku - zakup paliw płynnych

„ZAKUP PALIW PŁYNNYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY OLSZEWO-BORKI ORAZ JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH” Zapytanie ofertowe prowadzone jest w uproszczonym postępowaniu w formie rozeznania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm).

Czytaj więcej...

Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw

Gmina Olszewo-Borki zaprasza do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej niższej niż równowartość w złotych polskich kwoty 30.000,00 euro, obliczonej na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1692).

Czytaj więcej

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego

Wójt Gminy Olszewo-Borki ogłasza przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Olszewo-Borki.

Czytaj więcej...

Analiza rynku - Oznakowanie szlaków turystycznych

Gmina Olszewo – Borki zaprasza do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej niższej niż równowartość w złotych polskich kwoty 30.000,00 euro, obliczona na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1692).

Czytaj więcej ...

Analiza rynku - opracowanie uproszczonego studium wykonalności

Gmina Olszewo – Borki zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie uproszczonego studium wykonalności z analizą finansową dla projektu zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 Działanie 6.2 Turystyka.

Czytaj więcej...

Analiza rynku - Pielgrzymki autokarowe Częstochowa i Licheń 2014

Gmina Olszewo-Borki zaprasza do złożenia ofert na:„Pielgrzymki autokarowe Częstochowa i Licheń 2014”

 

Czytaj więcej...

Analiza rynku - pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Gmina Olszewo – Borki zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn.: ,,Budowa drewnianej wiaty grillowej wraz z wiszącym grillem, stołami i ławami oraz budowa drewnianego budynku gospodarczego na sprzęt turystyczny w msc. Przystań.”

Czytaj więcej...

Drugi przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż autobusu

Gmina Olszewo-Borki ogłasza drugi przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż AUTOBUSU SZKOLNEGO AUTOSAN H9-21.41

 

Czytaj więcej...

Analiza rynku - Organizacja imprez towarzyszących oraz ich promocja i reklama

Gmina Olszewo – Borki zaprasza do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej niższej niż równowartość w złotych polskich kwoty 14.000,00 euro, obliczona na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r.

Czytaj więcej...

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach zaprasza do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości w złotych polskich kwoty 14.000 euro na Zakup i dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach

Czytaj więcej...

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!