11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Wykonanie i montaż altany drewnianej na plac zabaw w msc. Białobrzeg Dalszy i Żebry – Wierzchlas

Wykonanie i montaż altany drewnianej na plac zabaw w msc. Białobrzeg Dalszy i Żebry – Wierzchlas. Zamówienie realizowane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), niniejsze postępowanie ma na celu spełnienie zasady konkurencyjności.
Czytaj więcej...

Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw w msc. Działyń, Kordowo, Nożewo, Rataje, Żebry-Ostrowy

Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw w msc. Działyń, Kordowo, Nożewo, Rataje,  Żebry-Ostrowy. Zamówienie realizowane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), niniejsze postępowanie ma na celu spełnienie zasady konkurencyjności.
Czytaj więcej...

Analiza rynku - wykonanie ogrodzeń

Gmina Olszewo-Borki zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach procedury zapytania ofertowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30.000 euro na zadania realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego zgodnie z poniższym opisem przedmiotu zamówienia
Czytaj więcej...

Analiza rynku - na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

Gmina Olszewo – Borki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Antonie, Drężewo, Kruki, Łazy, Nowa Wieś, Olszewo-Borki, Zabrodzie, Żebry Ostrowy II, Gmina Olszewo - Borki”.
Czytaj więcej...

Analiza rynku - dostawa materiałów biurowych

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów biurowych o wartości nie przekraczającej równowartości w polskich złotych brutto 30.000 euro. Zapytanie ofertowe prowadzone jest  w rozumieniu art 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.)
Czytaj więcej...

Analiza rynku - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Olszewo-Borki

Gmina Olszewo – Borki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zadanie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Olszewo-Borki”

 

Czytaj więcej...

Analiza rynku - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

Gmina Olszewo – Borki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na Budowę oświetlenia ulicznego w msc. Kruki gm. Olszewo - Borki”.

Czytaj więcej...

Analiza rynku - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

Gmina Olszewo – Borki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na Rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Nowej Wsi gm. Olszewo - Borki”

Czytaj więcej...

Analiza rynku - Zakup i montaż czterech zestawów urządzeń do ćwiczeń

Gmina Olszewo-Borki zaprasza do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej niższej niż równowartość w złotych polskich kwoty 30.000,00 euro, obliczona na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1692).

Czytaj więcej...

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego

Wójt Gminy Olszewo-Borki ogłasza przetarg nieograniczony na Zakup używanego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Olszewo-Borki.

Czytaj więcej...

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!