11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

USC/Ewidencja Ludności

Urząd Stanu Cywilnego

Zaświadczenie dla władz kościelnych stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Aktualna wersja karty informacyjnej z dnia: 10.06.2014

Wymagane dokumenty

 1. Dowody osobiste osób wnioskujących o wydanie zaświadczenia.
 2. Odpisy skrócone aktów urodzenia.
 3. Osoby rozwiedzione i owdowiałe -odpowiednio- skrócony akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub zgonie.
 4. Dla cudzoziemców wg odrębnych przepisów.

Opłaty

Opłata skarbowa:
- za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,- zł.
- za każdy odpis skrócony aktu stanu cywilnego - 22,- zł.

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Władysława Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
tel. (+48 29) 761 31 82

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Uwagi

Osoby ubiegające się o wydanie zaświadczenia muszą osobiście zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego celem złożenia przed Kierownikiem USC zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego zgodnie z art. 54, ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. z 2011 r. Dz. U. Nr 212, poz. 1264), Art. 4' kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (tekst jedn. z 2012r., Dz. U. poz. 788), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. z 2012 r. Dz. U. poz. 1282).

 


Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego obywatela polskiego za granicą

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Aktualna wersja karty informacyjnej z dnia: 10.06.2014

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie dokumentu o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego obywatela polskiego za granicą (USC-W-1 [Do pobrania w wersji PDF].
2. Dowód osobisty osoby wnioskującej o wydanie zaświadczenia.
3. Odpis skrócony aktu urodzenia.
4. Osoby rozwiedzione i owdowiałe - odpowiednio - skrócony akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub zgonie.
5.Dokładne dane obcokrajowca, z którym zostanie zawarty związek małżeński (data urodzenia, imiona i nazwiska rodowe rodziców itp.)

Opłaty

Opłata skarbowa:
- za wydanie zaświadczenia - 38,- zł.

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Władysława Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
tel. (+48 29) 761 31 82

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Art. 71 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. z 2011 r. Dz. U. Nr 212 poz. 1264), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. z 2012 r. Dz. U. poz. 1282).

{slider Odpis skrócony lub zupełny aktu: urodzenia, małżeństwa lub zgonu}

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Aktualna wersja karty informacyjnej z dnia: 10.06.2014r

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie dokumentu aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu (USC-W-2 [Do pobrania w wersji PDF]).
2. Dowód osobisty, a w przypadku jeśli wymagany dokument nie dotyczy osoby zgłaszającej, należy wykazać pokrewieństwo ze wskazaną osobą lub interes prawny do uzyskania w/w dokumentu.

Opłaty

Opłata skarbowa:
- za wydanie odpisu zupełnego aktu - 33,- zł.
- za wydanie odpisu skróconego aktu - 22,- zł.

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Władysława Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
tel. (+48 29) 761 31 82

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Uwagi

Zwolnienie z opłaty skarbowej:
Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej nie podlegają opłacie skarbowej, m.in.:
- Odpisy aktów stanu cywilnego np. w sprawach.:
- alimentacyjnych, opieki kurateli i przysposobienia,
- zatrudnienia, świadczeń socjalnych i wynagrodzeń za pracę,
- nauki szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia,
- dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Zwolnione z opłaty skarbowej są, m.in.:
- odpisy wydawane do dowodu osobistego, paszportu,
- odpisy wydawane po sporządzeniu aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. z 2011 r. Dz. U. Nr 212, poz. 1264), ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. z 2012 r. Dz. U. poz. 1282).

 


Decyzja w sprawie wpisania do ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Aktualna wersja karty informacyjnej z dnia: 10.10.2014r.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie decyzji w sprawie wpisania treści aktu stanu cywilnego (USC-W-3 [Do pobrania w wersji PDF]).
 2. Dowód osobisty.
 3. Oryginalny odpis aktu stanu cywilnego wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 4. Odpowiednio: akt małżeństwa rodziców, jeśli ma być wpisany akt urodzenia dziecka; akty urodzenia: kobiety i mężczyzny, jeśli ma być wpisany akt małżeństwa; do wpisania aktu zgonu dokument stwierdzający stan cywilny osoby zmarłej (akt urodzenia lub akt małżeństwa).

Opłaty

Opłata skarbowa:
- za wydanie decyzji - 50,- zł.

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Władysława Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
tel. (+48 29) 761 31 82

Termin odpowiedzi

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Olszewie-Borkach. Odwołanie składa się: w Punkcie Obsługi Interesanta lub Urzędzie Stanu Cywilnego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. z 2011 r. Dz. U. Nr 212, poz. 1264), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. z 2012 r. Dz. U. poz. 1282).

 


Zawarcie związku małżeńskiego. Sporządzenie aktu małżeństwa

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Aktualna wersja karty informacyjnej z dnia: 10.06.2014r

Wymagane dokumenty

 1. Dowody osobiste osób zamierzających wstąpić w związek małżeński
 2. Odpisy skrócone aktów urodzenia.
 3. W przypadku osoby rozwiedzionej lub owdowiałej - odpisy aktów stanu cywilnego potwierdzające ten stan ( np. wdowiec - przekłada odpis skróconego aktu zgonu żony).
 4. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego. Jeżeli otrzymanie dokumentu jest utrudnione, sąd w postępowaniu nieprocesowym może zwolnić cudzoziemca od złożenia takiego dokumentu.

Opłaty

Opłata skarbowa:
- za sporządzenia aktu małżeństwa - 84,- zł.
- za każdy odpis skrócony aktu stanu cywilnego - 22,- zł.

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Władysława Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
tel. (+48 29) 761 31 82

Termin odpowiedzi

Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi USC pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Termin oczekiwania może być skrócony, jeżeli zachodzą ważne powody do jego skrócenia.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński muszą osobiście zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego celem złożenia przed Kierownikiem USC zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. z 2011 r. Dz. U. Nr 212, poz. 1264), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. z 2012 r. Dz. U. poz. 1282).

 


Zezwolenie w sprawie skrócenia terminu zawarcia związku małżeńskiego

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Aktualna wersja karty informacyjnej z dnia: 10.06.2014r

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia w sprawie skrócenia terminu do zawarcia związku małżeńskiego (USC-W-4 [Do pobrania w wersji PDF]).
 2. Dowód tożsamości.
 3. Zaświadczenie na podstawie, którego składający wniosek - podanie ubiegają się o wydanie zezwolenia (np. zaświadczenie lekarskie o ciąży lub konieczności hospitalizacji osoby zamierzającej zawrzeć związek małżeński/.

Opłaty

Opłata skarbowa:
- za wydanie zezwolenia - 39,- zł.

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Władysława Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
tel. (+48 29) 761 31 82

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (tekst jedn. z 2012r. Dz. U. poz. 788), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. z 2012 r. Dz. U. poz. 1282).

 


Decyzja w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Aktualna wersja karty informacyjnej z dnia: 10.06.2014r

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie decyzji w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego (USC-W-5 [Do pobrania w wersji PDF]).
 2. Dowód tożsamości.
 3. Dokumenty wymagające sprostowania (np. sprostowanie aktu urodzenia dokonuje się na podstawie aktu małżeństwa rodziców, sprostowanie aktu małżeństwa - na podstawie aktów urodzeń osób, które zawarły związek małżeński, a sprostowanie aktu zgonu na podstawie aktu urodzenia osoby, której dotyczy akt)

Opłaty

Opłata skarbowa:
- za wydanie decyzji - 39,- zł.

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Władysława Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki.
tel. (+48 29) 761 31 82

Termin odpowiedzi

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Olszewie-Borkach. Odwołanie składa się: w Punkcie Obsługi Interesanta lub Urzędzie Stanu Cywilnego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. z 2011 r. Dz. U. Nr 212, poz. 1264), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. z 2012 r. Dz. U. poz. 1282).

 


Decyzja w sprawie uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Aktualna wersja karty informacyjnej z dnia: 10.06.2014r

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o wydanie decyzji w sprawie uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego (USC-W-3 [Do pobrania w wersji PDF]).
2. Dowód tożsamości.
3. Dokumenty stanowiące podstawę uzupełnienia aktu stanu cywilnego.

Opłaty

Opłata skarbowa:
- za wydanie decyzji - 39,- zł.

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Władysława Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki.
tel. (+48 29) 761 31 82

Termin odpowiedzi

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Olszewie-Borkach. Odwołanie składa się: w Punkcie Obsługi Interesanta lub Urzędzie Stanu Cywilnego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. z 2011 r. Dz. U. Nr 212, poz. 1264), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. z 2012 r. Dz. U. poz. 1282).

 


Ewidencja Ludności

 

Udostępnienie danych osobowych}

Kontakt w sprawie:
Referat Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska
ul. Władysława Broniewskiego 13, pok. nr 12
tel. 29 761 31 07 w. 112
1. Wymagane dokumenty
- Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru PESEL. Dla zidentyfikowania w rejestrach poszukiwanej osoby, należy wskazać w części 4 wniosku („Dane osoby, której wniosek dotyczy") jak najszerszy zakres posiadanych informacji (np. imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, poprzedni adres zameldowania itp.).

Wniosek do pobrania
Jednostki organizacyjne i osoby, które
• wykażą w tym interes prawny. W przypadku powoływania się na interes prawny Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych innej osoby, lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione.
• wykażą interes faktyczny w otrzymaniu wnioskowanych danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą
- dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie jednostkowych danych tj. danych dotyczących jednej osoby w kwocie 31 zł
Udostępnienie danych następuje odpłatnie z wyjątkiem przypadku, gdy żądane dane są niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia
- pełnomocnictwo jeżeli strona działa przez pełnomocnika
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku działania przez pełnomocnika) w kwocie 17 zł
W przypadku, gdy Wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika, do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
2. Opłaty
Opłata za udostępnienie zgromadzonych w zbiorze meldunkowym wynosi 31,- zł.
Opłatę tę wnosi się na rachunek bankowy organu udostępniającego dane: Urząd Gminy w Olszewie-Borkach nr 44 8922 0009 0000 0361 2000 0030. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.
opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł
Opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy: 02 8922 0009 0000 0361 2000 0010
3. Miejsce złożenia wniosku
Biuro Podawcze
ul Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
tel. (+48 29) 761 31 07 w. 112

wrzesień-czerwiec:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00
w czwartki w godzinach 8:00 - 17:00

lipiec-sierpień:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
w czwartki w godzinach 7:00 - 17:00
4. Termin odpowiedzi
Informację o danych osobowych uzyskuje się niezwłocznie po złożeniu wniosku.
Odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej.
5. Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Olszewo-Borki.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1382 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2015r. poz. 1388)
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2018r. poz. 2523 z późn. zm.)

 


Zaświadczenie z akt ewidencji ludności

Kontakt w sprawie:

Referat Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska

ul. Wł. Broniewskiego 13, pokój nr 1

tel. (29) 761 31 07 w. 102

1. Wymagane dokumenty

Podanie od osoby posiadającej interes prawny do uzyskania zaświadczenia (do pobrania w wersji PDF) – druk dostępny w pokoju nr 1

- dowód dokonania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia (opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia wydawane w sprawach wymienionych w art. 2 ustawy o opłacie skarbowej)

- pełnomocnictwo, jeżeli strona działa przez pełnomocnika

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa w kwocie 17 zł. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

2. Opłaty

Opłata skarbowa:

za wydanie zaświadczenia - 17 zł  

za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).

Opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy: 02 8922 0009 0000 0361 2000 0010

3. Miejsce złożenia wniosku

Biuro Podawcze
ul Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
tel. (+48 29) 761 31 07 w. 100
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
we wtorek w godzinach 8:00 - 17:00

4. Termin odpowiedzi

Termin załatwienia sprawy wynosi do 7 dni od daty wpływu podania.

Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia.

5. Tryb odwoławczy

Od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Olszewo-Borki.

6. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017r., poz. 657)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827)

 


Zameldowanie na pobyt stały (czasowy) lub wymeldowanie z pobytu stałego (czasowego) na podstawie decyzji administracyjnej na wniosek strony

Kontakt w sprawie

Referat Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska

ul. Wł. Broniewskiego 13, pokój nr 1

tel. (+48 29) 761 31 07 w. 102

1. Wymagane dokumenty -

a) wymeldowanie z pobytu stałego (czasowego) na podstawie decyzji administracyjnej

Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego/czasowego (do pobrania w wersji PDF) - druk do pobrania w pokoju nr 1

Załączniki:
- akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu)

Opłata skarbowa:

- za wydanie decyzji - 10 zł

Opłatę wnosi się do kasy Urzędu lub na konto bankowe: 02 8922 0009 0000 0361 2000 0010

b) zameldowanie na pobyt stały (czasowy)

Druk zgłoszenia pobytu stałego (do pobrania w wersji PDF) - druk do pobrania w pokoju nr 1

Druk zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące (do pobrania w wersji PDF) - druk do pobrania w pokoju nr 1

2. Inne opłaty:

 - od złożenia dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika - 17 zł

Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej - opłatę skarbową wnosi się w siedzibie Urzędu albo na następujący rachunek bankowy: 02 8922 0009 0000 0361 2000 0010

3. Miejsce złożenia wniosku

Biuro Podawcze
ul Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
tel. (+48 29) 761 31 07 w. 100
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
we wtorek w godzinach 8:00 - 17:00

4. Termin odpowiedzi

Do miesiąca od chwili złożenia niezbędnych dokumentów, (sprawa szczególnie skomplikowana - w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania), z możliwością przedłużenia terminu.

5. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wójta Gminy Olszewo-Borki. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

6. Uwagi

Wnioskodawca ubiegający się o wymeldowanie osoby nieprzebywającej w miejscu zameldowania powinien:

 • złożyć wniosek ze szczegółowym wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania lub wskazania bezprawności dokonanego zameldowania (wymeldowania), podać aktualny adres miejsca pobytu lub wyjaśnić brak informacji o miejscu pobytu osoby, której wniosek dotyczy,
 • przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów potwierdzających fakty opisane we wniosku np. tytuł prawny do domu lub lokalu, wypis z księgi wieczystej, wyrok orzekający eksmisję, sentencję wyroku rozwodowego. Do wniosku należy załączyć kopie tych dokumentów.

Postępowanie dowodowe winno wykazać, że osoba, która ma być wymeldowana faktycznie nie zamieszkuje w lokalu i opuściła go dobrowolnie i na stałe.

7. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017r., poz. 657)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.)

 


Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące

Kontakt w sprawie

Referat Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska

ul. Wł. Broniewskiego 13, pokój nr 1

tel. (+48 29) 761 31 07 w. 102

1. Wymagane dokumenty

Druk zgłoszenia pobytu stałego (do pobrania w wersji PDF) - druk do pobrania w pokoju nr 1

Druk zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące (do pobrania w wersji PDF) - druk do pobrania w pokoju nr 1

Zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Dowód osobisty albo w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponująca innym tytułem prawnym do lokalu (np. najemcę). Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.

Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.  

Przy zameldowaniu na pobyt stały zaświadczenie o wymeldowaniu z dotychczasowego miejsca pobytu stałego (obowiązek ten nie dotyczy osób, które jednocześnie z zameldowaniem zgłaszają wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu);

W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

 • Pisemne pełnomocnictwo do zameldowania;
 • Dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące).

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

2.  Opłaty

Usługa zameldowania jest bezpłatna

Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały jest bezpłatne

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobytu czasowy wynosi 17 zł

Opłata skarbowa w wysokości za złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie 17 zł. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej

Wpłaty skarbowe wnosi się w siedzibie Urzędu albo na rachunek bankowy: 02 8922 0009 0000 0361 2000 0010

3.  Miejsce złożenia wniosku

Biuro Podawcze
ul Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
tel. (+48 29) 761 31 07 w. 100
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
we wtorek w godzinach 8:00 - 17:00

4. Termin odpowiedzi

Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.

5. Tryb odwoławczy

Brak

6. Uwagi

Ze względu na czas zamierzonego pobytu rozróżnia się następujące formy zameldowania:

 1. zameldowanie na pobyt stały,
 2. zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące,

Zameldowanie ma charakter rejestracyjny.

7. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017r., poz. 657)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827)

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!