11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Udostępnianie informacji publicznej

Zasady i tryb udostępniania informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764).

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Prawo to podlega ograniczeniu w przypadku ochrony informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych, a także na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicy przedsiębiorcy.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Dedykowaną formą złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej jest przesłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można również złożyć osobiście lub przesyłać pisemnie na adres: Urząd Gminy w Olszewie-Borkach z siedzibą 07-415 Olszewo-Borki ul. Wł.Broniewskiego 13, fax 029 643 20 74.

Wniosek do pobrania

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, chyba że:

  1. informacja nie może być udostępniona w tym terminie, wówczas wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia i terminie udostępnienia informacji (jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od złożenia wniosku);
  2. środki techniczne urzędu nie pozwalają na udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku, wówczas wnioskodawca zostaje powiadomiony o braku możliwości udostępnienia jej zgodnie z wnioskiem i otrzymuje informację, w jakiej formie, wskazanej w powiadomieniu, może być ona udostępniona. Jeżeli wnioskodawca, w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w formie wskazanej w powiadomieniu - postępowanie umarza się.

Jeśli udostępnienie informacji wiąże się z dodatkowymi kosztami (np. sporządzenie kserokopii, przekształcenie informacji lub zapisanie na nośniku) można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom jej przygotowania przy uwzględnieniu czasu pracy i nakładów poniesionych w związku z przygotowaniem informacji. 

 

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352) określa zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania (rozdział 2).

Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej - w przypadku informacji udostępnionej przez Urząd Gminy w Olszewie-Borkach, są one następujące:

1) informacja publiczna musi zawierać wzmiankę o źródle pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach,

2) należy podać datę wytworzenia oraz pozyskania informacji publicznej,

3) pozyskana treść informacji publicznej nie może być modyfikowana,

4) jeżeli treść pozyskanej informacji publicznej lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia.

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach odpowiada za przekazywane informacje publiczne, jeżeli ich ponowne wykorzystanie spełnia wyżej określone warunki.

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw.

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

Termin rozpatrzenia wniosku:

1) rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku;

2) jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Wniosek wnosi się w postaci papierowej na adres Urząd Gminy w Olszewie-Borkach 07-415 Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13 (biuro podawcze) albo elektronicznej mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na skrytkę ePUAP.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!