11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Poświadczenie własnoręczności podpisu

Poświadczenie własnoręczności podpisu}

Opis sprawy

Wójt jest uprawniony do poświadczania własnoręczności podpisu tylko wyjątkowo, w ściśle określonych przepisami sytuacjach.

Wójt jest uprawniony do poświadczania własnoręczności podpisu
w następujących sytuacjach:

 • na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji oraz na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie, ale tylko w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej – na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz. U. nr 27, poz. 185) wydanego na podstawie art. 101 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 2291 ze zm.),
 • na oświadczeniach (deklaracjach) i formularzach rentowych wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych – na podstawie art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1270 ze zm.),
 • na potwierdzeniu dalszego prawa do pobierania świadczeń podpisywanym przez emeryta lub rencistę istnienia na żądanie organu rentowego - na podstawie art. 128 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 • na zeznaniach świadków i oświadczeniach wnioskodawców składanych w postępowaniu o ustalenie świadczeń z tytułu zaopatrzenia funkcjonariuszy służ mundurowych – na podstawie § 16 ust. i § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz. U. 2015r. poz. 1148 ze zm.),
 • na pisemnych zeznaniach świadków w postępowaniu o świadczenia emerytalne żołnierzy – na podstawie § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin (Dz. U. z 2012 r., poz. 194),
 • na pisemnym oświadczeniu woli podpisywanym zamiast osoby niemogącej pisać, lecz mogącej czytać – na podstawie art. 79 kodeksu cywilnego,

na wekslu wystawionym przez osobę niemogącą pisać, podpisanym za nią przez inną osobę – na podstawie art. 75 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (Dz. U. 2016r.  poz. 160 ze zm.).

Kogo dotyczy

Osoby fizyczne.

Wymagane dokumenty

 • Dowód osobisty osoby składającej podpis lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 • Wypisane upoważnienie bez podpisu osoby upoważniającej (własnoręczny podpis musi zostać złożony w obecności Wójta Gminy).
 • Wypełnione oryginalne druki rentowe z ZUS lub KRUS (ZUS Rp-9 i ZUS Rp-8) bez podpisów osób składających oświadczenia lub deklaracje.

Opłaty

 • Opłata skarbowa za poświadczenie własnoręczności podpisu – od każdego podpisu – 9,00 złotych,

art. 1. ust.1 pkt 1 ppkt 1a część II załącznika pkt 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r., poz. 1044)

Opłaty nie pobiera się za poświadczenie własnoręczności podpisu w sprawach, które nie podlegają opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ustawy o opłacie skarbowej w tym między innymi za:

 • poświadczenie własnoręczności podpisu na dokumentach do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b, ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r., poz. 1044).

Jednostka/ osoba odpowiedzialna

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach

Referat Organizacyjny
07-415 Olszewo-Borki ul. Wł.Broniewskiego 13
pokój nr 18 na pierwszym piętrze
tel. 29 761 31 07 w. 118

Miejsce składania dokumentów

Osobiście:

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach
Referat Organizacyjny
07-415 Olszewo-Borki ul. Wł.Broniewskiego 13
pokój nr 18 na pierwszym piętrze
w każdy dzień roboczy w godz. 8:00 – 16:00 we wtorek 8:00 – 17:00

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki art. 35 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1270).

Podstawa prawna

 • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz. U. nr 27, poz. 185),
 • art. 101ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 2291 ze zm.)
 • art. 122 ust. 2 i art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1270 ze zm.),
 • § 16 ust. 3 i § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2004 r.
  w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz. U. 2015r. poz. 1148 ze zm.),
 • § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin (Dz. U. z 2012 r., poz. 194),
 • art. 79 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2018r. poz. 1025 ze zm.),
 • art. 75 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (Dz. U. 2016r.  poz. 160 ze zm.),

 • art. 1. ust.1 pkt 1 ppkt 1a ustawy oraz część II załącznika pkt 7 i art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r., poz. 1044).

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi na ogólnych zasadach – art. 246 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1270).

Uwagi i dodatkowe informacje

Generalnie poświadczenie własnoręczności podpisu należy do kompetencji notariuszy. Wójt jest uprawniony do dokonywania tych czynności w ściśle określonych przepisami sytuacjach ale tylko w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej.

 

Nie ma możliwości delegowania tych uprawnień na innych pracowników urzędu gminy, nie stosuje się przepisu umożliwiającego upoważnienia pracowników do wydawania decyzji administracyjnych. Są to szczególne uprawnienia wójta (w niektórych wypadkach także innych urzędników samorządowych), nie można tych przepisów interpretować rozszerzająco. Skoro brak wyraźnej podstawy prawnej do upoważnienia innych pracowników do uwierzytelniania, to znaczy, że nie można tego uczynić. Uwierzytelnienie podpisu przez wójta w innych przypadkach niż określone w przepisach nie będzie miało waloru urzędowego poświadczenia podpisu. Tak samo poświadczenie podpisu przez innego pracownika z upoważnienia wójta nie będzie urzędowym poświadczeniem podpisu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest poświadczenie własnoręczności podpisu wnioskodawcy w miejscu jego zamieszkania.

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!