11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Indywidualizacja uczniów szkół podstawowych z gminy Olszewo-Borki kluczem do sukcesu

Od października 2012r. Gmina Olszewo-Borki realizuje projekt pt. „INDYWIDUALIZACJA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z GMINY OLSZEWO-BORKI KLUCZEM DO SUKCESU". 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IMG_8138.JPG

 

IMG_8143.JPG

Projektem objętych jest pięć szkół podstawowych z terenu Gminy Olszewo-Borki. Projekt adresowany jest do wszystkich uczniów i uczennic klas I - III szkół podstawowych w Gminie Olszewo-Borki, w sumie 161 uczniów i uczennic. Dobór dzieci do uczestnictwa w projekcie nastąpił w oparciu o przeprowadzoną we wszystkich 5 szkołach diagnozę sytuacji, dokonaną przez szkolne zespoły nauczycieli. Prowadzono również rozmowy z rodzicami i opiekunami prawnymi uczniów. Proces rekrutacji uwzględniał zasadę równość szans kobiet i mężczyzn, w tym zasadę równości płci - wszystkie osoby z grupy docelowej, mogły i mogą uczestniczyć w zajęciach na równych zasadach. Każdy uczeń uczestniczy w 30 godz. danego typu zajęć prowadzonych zarówno w grupach kilkuosobowych oraz indywidualnie.

 

 

IMG_8144.JPG

 

 

W ramach projektu prowadzone są zajęcia:

1.  Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Olszewie-Borkach:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

- zajęcia edukacyjne dla dzieci rozwijające zainteresowania przyrodniczo- matematyczne,

- zajęcia z logopedii dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

- zajęcia z hipoterapii dla ucznia niepełnosprawnego,

 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa z Przedszkolem w Nowej Wsi:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

- zajęcia rozwijające umiejętności matematyczno- przyrodnicze

- zajęcia z logopedii dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

 

3. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Antoniach:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

 

4. Szkoła Podstawowa w Grabówku:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

- zajęcia z logopedii dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

 

5. Szkoła Podstawowa w Przystani:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

- zajęcia z logopedii dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

 

Wszystkie dzieci objęte projektem uczestniczą w warsztatach psychologiczno- pedagogicznych.

               

IMG_8139.JPG

W ramach projektu doposażyliśmy wszystkie szkoły podstawowe w pomoce dydaktyczne do prowadzonych zajęć. W szkole Podstawowej w Olszewie-Borkach wyposażona została sala do prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania przyrodniczo-matematyczne. Zakupione zostały komputery dla uczniów, komputer dla nauczyciela oraz tablica interaktywna.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!