11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Pierwsza pomoc ratuje życie

16 listopada 2011 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Pierwsza pomoc ratuje życie", współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele samorządu województwa mazowieckiego, powiatu ostrołęckiego, gminy Olszewo-Borki oraz organizacji i instytucji współpracujących w zakresie dbania o dobro i zdrowie innych osób. A przede wszystkim trenerzy i uczestnicy projektu „Pierwsza pomoc ratuje życie".

DSC06194.JPG
 

Pomysł na realizację tegoż projektu zrodził się w 2010 roku jako odpowiedź na oczekiwania społeczności lokalnej, chęci udziału w projektach szkoleniowych oraz nauki udzielania pierwszej pomocy osobom jej potrzebującym. Głównym celem projektu „Pierwsza pomoc ratuje życie" była aktywizacja społeczna oraz kształtowanie świadomości i postaw odpowiedzialności za zdrowie i życie innych wśród mieszkańców gminy Olszewo-Borki.

DSC06203.JPG
 

Przedmiotowy projekt był realizowany w okresie od 1 lipca br. do 30 listopada br. jego budżet wynosił 50 tys. zł. W ramach projektu zostało zorganizowane i przeprowadzone 66-godzinne szkolenie kwalifikowanej pierwszej pomocy zakończone egzaminem, który nadał 24 uczestnikom tytuł ratownika. Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

  • obowiązek udzielania pierwszej pomocy,
  • ocena stanu rannego i przyjęcie planu postępowania,
  • udzielanie pierwszej pomocy przy różnego rodzaju urazach,
  • ewakuacja ze strefy zagrożenia,
  • psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.

Program szkolenia realizowano w okresie od 10 września do 14 października 2011 roku w grupach 6 osobowych w siedzibie tut. urzędu. Zajęcia prowadzone były w dni robocze w godzinach popołudniowych oraz w systemie weekendowym, w sposób umożliwiający godzenie życia prywatnego, zawodowego i aktywne uczestnictwo w szkoleniu.

Jednym z produktów jaki powstał w ramach realizowanego projektu jest film instruktażowy z prowadzenia pierwszej pomocy, który w trakcie dzisiejszej konferencji będziecie mogli Państwo zobaczyć i przekonać się, że wszyscy uczestnicy to teraz fachowcy mogący przyczynić się do uratowania czyjegoś życia.

DSC06223.JPG

W dużej mierze to zasługa osób prowadzących szkolenie, trenerów zaangażowanych przez FSNT NOT w Ostrołęce i Stowarzyszenie OAZA wykonawców usługi szkoleniowej. Ich wiedza i doświadczenie wielokrotnie pokazywała w realny sposób, co może nam się przydarzyć i jak mamy się zachować w danej sytuacji zagrożenia życia ludzkiego. Wielokrotnie powtarzane ćwiczenia, komendy zrób to jeszcze raz ponieważ „właśnie złamałeś mu kark", „nie słyszysz jak łamiesz żebra", itd. dziś dały gminie Olszewo-Borki 24 dobrze przygotowanych do pracy ratowników.

Niniejszy projekt to jeden z 4 projektów szkoleniowych, które realizowała Gmina Olszewo-Borki w 2011 roku, ale o największym zainteresowaniu uczestników. Początkowo zakładaliśmy przeszkolenie 16 osób jednak w toku prowadzonego naboru, już pierwszego dnia rekrutacji zgłosiła się wymagana liczba uczestników. Wówczas to została podjęta decyzja o wystąpieniu do MJWPU z prośbą o wprowadzenie zmian do projektu i zwiększenie liczby uczestników do 24 osób, mieszkańców gminy Olszewo-Borki, którzy z własnej inicjatywy wyrazili chęć udziału i podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych. Do udziału zgłosiły się także kobiety, ponieważ zawód ratownika najczęściej kojarzony jest z męskim zawodem. Pań w projekcie uczestniczył 12.

Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu może przydać się każdemu z nas, warto ją nabyć i wiedzieć jak z niej skorzystać w sytuacji zagrożenia życia ludzkiego. Wyrażam przekonanie, że inwestycja w kapitał ludzki naszej gminy przyczyni się do poprawy waszej sytuacji na rynku pracy, a także przyniesie wymierne korzyści dla całej społeczności lokalnej. 

DSC06335.JPG

W kolejnych latach także planujemy realizację projektów szkoleniowych skierowanych do mieszkańców gminy Olszewo-Borki, przez co mieszkańcy będą znacznie bardziej konkurencyjni na rynku pracy.

Film i zdjęcia to dowód na to, że nie było lekko i nikt nie miał taryfy ulgowej.

W trakcie konferencji uczestnikom projektu zostały wręczone zaświadczenia udziału w szkoleniu i potwierdzające nabycie nowych kwalifikacji - uzyskania tytułu ratownika.

 


29 października 2011 r. odbył się egzamin kończący szkolenie kwalifikowanej pierwszej pomocy realizowane w ramach projektu "Pierwsza pomoc ratuje życie". Egzamin podzielony był na dwie części: 1. teoretyczną w formie testu pisemnego 30 pytań 2. praktyczny w formie zestawów zadań ratowniczych do wykonania Wszyscy uczestnicy zakończyli egzamin z wynikiem pozytywnym uzyskując tytuł ratownika.

egz1.JPG

Komisja egzaminacyjna podsumowując wyniki egzaminu stwierdziła, że wszyscy uczestnicy byli bardzo dobrze przygotowani zarówno teoretycznie jak i pod względem umiejętności praktyczne, a to zasługa dobrych trenerów. Coraz częściej pogotowie ratunkowe wyjeżdża nie do wypadków urazowych a do osób z zawałem, wylewem, cukrzycą itp., tak więc wiedza zdobyta podczas szkolenia będzie wykorzystana w wielu aspektach ratownictwa. Dzięki realizacji projektu "Pierwsza pomoc ratuje życie" Gmina Olszewo-Borki wzbogaciła się o 24 ratowników.  Wszystkim uczestnikom gratulujemy. Projekt "Pierwsza pomoc ratuje życie" współfinansowany jest z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

egz2.JPG

Dnia 14 października br. odbyły się ostatnie zajęcia szkolenia kwalifikowanej pierwszej pomocy, realizowanego w ramach projektu "Pierwsza pomoc ratuje życie". Projekt ten realizowany  przez Gminę Olszewo-Borki współfinanswany jest z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Po 66 godzinach praktycznej nauki udzielania pierwszej pomocy przed uczestnikami egzamin zawodowy, który odbędzie się 29.10.2011r. W projekcie uczestniczą 24 osoby (12 kobiet i 12 mężczyzn) mieszkańcy gminy Olszewo-Borki, którzy z własnej inicjatywy wyrazili chęć udziału i podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych. Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu może przydać się każdemu z nas, warto ją nabyć i wiedzieć jak z niej skorzystać w sytuacji zagrożenia życia ludzkiego. 

W 2011 roku Gmina Olszewo-Borki zrealizowała także trzy inne szkolenia zawodowe finansowane z środków EFS: komputerowe, organizator usług hotelarskich oraz organizator usług gastronomicznych, z których skorzystało 114 osób-mieszkańców gminy. 

Prezentacja z realizacji projektu

Uczestnicy projektu "Pierwsza pomoc ratuje życie" zostali podzieleni na następujące grupy

Grupa I 

Izabela Żebrowska

Anna Nakielska

Karolina Stankiewicz

Jolanta Żebrowska

Wioletta Agnieszka Żebrowska

Robert Bastek

 

Grupa II

Arkadiusz Kruczyk

Agnieszka Markowska

Magdalena Jaworska

Jadwiga Nakielska

Wioleta Wieczorek-Płochocka

Renata Załęska

 

Grupa III

Dorota Agnieszka Gruszka

Artur Wojtkowski

Paweł Święcicki

Robert Lesiński

Stanisław Żebrowski

Stanisław Buciński

 

Grupa IV

Krystyna  Bogusława Prekiel

Krzysztof Kapka

Przemysław Kochański

Dawid Niewiadomski

Paweł Szulkowski

Janusz Grzymała

 

Do pobrania:

Harmonogram zajęć


Uprzejmie informuję, iż w dniach 10 - 11 września 2011r. (sobota-niedziela) od godz. 8:00 rozpoczną się zajęcia teoretyczne w ramach szkolenia kwalifikowanej pierwszej pomocy w ramach projektu "Pierwsza pomoc ratuje życie". Zajęcia prowadzone będą w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach na pierwszym piętrze. Obecność obowiązkowa dla wszystkich uczestników.  

Dnia 24 sierpnia 2011r. komisja rekrutacyjna ds. wyłonienia uczestników projektu "Pierwsza pomoc ratuje życie" współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dokonała wyboru 24 osób do udziału w projekcie: 

 

W związku z rezygnacją jednego uczestnika została zmieniona lista osób zakwalifikowanych do projektu.

  imię
nazwisko
Pan Robert Bastek Mostowo 
Pan Stanisław Buciński Żerań Mały 
Pan Janusz Grzymała Olszewo-Borki
Pani Magdalena Jaworska Kordowo 
Pan Krzysztof Roman Kapka Grabowo 
Pan Przemysław Kochański Kordowo 
Pan Arkadiusz Kruczyk Olszewo-Borki
Pan Robert Lesiński Nowa Wieś
Pani Agnieszka Makowska Olszewo-Borki
Pani Anna Nakielska Nakły 
Pani Jadwiga Nakielska Nakły 
Pan Dawid Niewiadomski Olszewo-Borki
Pani Krystyna Bogumiła Prekiel Mostowo 
Pani Dorota Agnieszka Gruszka Drężewo
Pani Karolina Stankcewicz Olszewo-Borki
Pan Paweł Szulkowski Olszewo-Borki
Pan Paweł Święcicki Nowa Wieś 
Pani Wioleta Wieczorek-Płochocka Stepna Stara
Pan Artur Wojtkowski Nowa Wieś 
Pani Renata Załęska Olszewo-Borki
Pani Izabela Żebrowska Olszewo-Borki
Pani Jolanta Żebrowska Żebry Wierzchlas 
Pani Wioletta Agnieszka Żebrowska Stepna Michałki 
Pan Stanisław Żebrowski Żerań Mały 
 

 

Szkolenie rozpocznie się w m-cu wrześniu 2011r., jednocześnie informuję iż dnia 2 września br. o godz. 16:30 na sali konferencyjnej urzędu gminy odbędzie się spotkanie organizacyjne dla uczestników projektu, obecność obowiązkowa. 

 


Na podstawie Regulaminu udziału w projekcie „Pierwsza pomoc ratuje życie" POKL.07.03.00-14-587/10, stanowiącego załącznik do Zarządzenia 41/11 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 7 lipca 2011 r., oraz biorąc pod uwagę duże zainteresowanie uczestników udziałem w projekcie,  osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o dostarczenie wraz z dokumentami zgłoszeniowymi zaświadczenia potwierdzającego status kandydata na uczestnika projektu tj.

  • 1) zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy,
  • 2) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce o statusie osoby bezrobotnej,
  • 3) zaświadczenie z uczelni/szkoły o pobieraniu nauki,
  • 4) zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego i opłacaniu składki KRUS
  • 5) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (EDG)

Brak przedstawienia w/w dokumentu będzie skutkował odrzuceniem zgłoszenia z powodów formalnych.

 


Informuję, iż Gmina Olszewo-Borki rozpoczęła realizację projektu „Pierwsza pomoc ratuje życie" nr projektu POKL.07.03.00-14-587/10 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Termin realizacji 1 lipca 2011 - 30 listopada 2011 r.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna oraz kształtowanie świadomości i postaw odpowiedzialności za zdrowie i życie innych wśród mieszkańców gminy Olszewo-Borki.

W ramach projektu zostanie przeprowadzone szkolenie kwalifikowanej pierwszej pomocy (66 godz., w tym 24 godz. teorii i 42 godz. zajęć praktycznych w grupach 8-osobowych) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w tym zakresie m.in.: obowiązek udzielania pierwszej pomocy, ocena stanu rannego i przyjęcie planu postępowania, oraz udzielanie pierwszej pomocy przy różnego rodzaju urazach, ewakuacja ze strefy zagrożenia, psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.

Szkolenie rozpocznie się 1 września 2011 r. i zakończy się egzaminem zawodowym uprawniającym do bycia „ratownikiem medycznym". Każdy uczestnik otrzyma: materiały szkoleniowe, wyżywienie, zaświadczenie udziału w szkoleniu.

Projekt skierowany jest do 16 mieszkańców gminy Olszewo-Borki (10 os. pracujących i 6 os. Bezrobotnych, w tym kobiet i mężczyzn).

Rekrutacja uczestników do projektu trwa w okresie od 15 lipca 2011 r. do 19 sierpnia 2011 r. na podstawie dokumentów zgłoszeniowych.

Regulamin projektu

Deklaracja uczestnictwa

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie

Szczegółowe informacje znajdują się w biurze projektu Urząd Gminy w Olszewie - Borkach ul. Broniewskiego 13 tel. 029 761 31 07 w. 109 lub 111 oraz na stronie www.olszewo-borki.pl

 
plakat pierwsza pomoc maly.jpg
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!