11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Lokalna inicjatywa w Zabielu Wielkim

Gmina Olszewo-Borki uprzejmie informuje, iż w związku z otrzymaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich na realizację projektu POKL.09.05.00-14-021/09 pt. „Lokalna inicjatywa w Zabielu Wielkim"  rozpoczęła realizację przedmiotowego projektu.

 

Zapraszam wszystkich mieszkańców gminy Olszewo-Borki do udziału w seminariach o tematyce kluczowych kompetencji:

 

1.     Zdolność porozumiewania się w językach ojczystym i językach obcych -  3.04.2011 r.

2.     Podstawowe kompetencje w dziedzinie nauk ścisłych i technologii - 9.04.2011 r.

3.     Umiejętność uczenia się - 13.04.2011 r.

4.     Kompetencje interpersonalne i obywatelskie - 6.04.2011 r.

5.     Zmysł przedsiębiorczości i  świadomość kulturowa - 10.04.2011 r.

 

Rekrutacja uczestników trwać będzie do 1 kwietnia 2011 r. Każda osoba zainteresowana udziałem w projekcie powinna złożyć w biurze projektu (Urzędzie Gminy w Olszewie - Borkach ul. Broniewskiego 13 pok. 9) deklarację uczestnictwa i kwestionariusz zgłoszeniowy wraz z załącznikami. Uczestnikiem projektu może być mieszkaniec gminy Olszewo-Borki.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się w Regulaminie udziału w projekcie oraz można uzyskać pod numerem telefonu 029 761 31 07 w 109.

  Termin realizacji 17.01.2011 - 17.05.2011.

Regulamin udziału w projekcie

Kwestionariusz i deklaracja uczestnictwa

 


Gmina Olszewo-Borki, informuje iż zakończyła nabór uczestników do udziału w projekcie POKL.09.05.00-14-021/09 pt. „Lokalna inicjatywa w Zabielu Wielkim" finansowanego z środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich". 

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu komputerowym

 

Gmina Olszewo-Borki uprzejmie informuje, iż prowadzi nabór uczestników do projektu POKL.09.05.00-14-021/09 pt. „Lokalna inicjatywa w Zabielu Wielkim"finansowanego z środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Głównym celem projektu jest integracja i aktywizacja zawodowa mieszkańców gminy Olszewo-Borki.
Cele ogólne: 
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie gminy Olszewo-Borki,
 • podniesienie poziomu wykształcenia i wiedzy na temat nowoczesnych metod pracy,
 • ułatwienie osobom zatrudnionym w rolnictwie znalezienie zatrudnienia poza sektorem rolnym,
 • nabycie umiejętności samokształcenia,
 • wzrost motywacji do poszukiwania pracy poza rolnictwem,
 • zwiększenie zainteresowania mieszkańców obszarów wiejskich szkoleniami zawodowymi i możliwościami zdobycia nowych kwalifikacji.

Cele szczegółowe:

 • podjęcie oddolnej inicjatywy przez mieszkańców w zakresie zdobycia nowych umiejętności,
 • polepszenie jakości świadczonej pracy poprzez uzupełnienie zaktualizowanie umiejętności pełnego wykorzystania komputerowych programów użytkowych oraz Internetu,
 • uświadomienie konieczności ustawicznej edukacji,
 • usamodzielnienie poprzez umiejętności wyszukiwania potrzebnej wiedzy w Internecie i rozwijanie swoich zainteresowań.

 

Szkolenie skierowane jest do 90 mieszkańców gminy Olszewo-Borki (szkolenie komputerowe 40 osób, jedno seminarium co najmniej 20 osób).

Rekrutacja uczestników trwać będzie do 9 lutego 2011 r. Każda osoba zainteresowana udziałem w projekcie powinna złożyć w biurze projektu (Urzędzie Gminy w Olszewie - Borkach ul. Broniewskiego 13 pok. 9) deklarację uczestnictwa i kwestionariusz zgłoszeniowy wraz z załącznikami. Uczestnikiem projektu może być mieszkaniec gminy Olszewo-Borki.

  Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się w Regulaminie udziału w projekcie oraz można uzyskać pod numerem telefonu 029 761 31 07 w 109.

Pliki do pobrania:

Termin realizacji 17.01.2011 - 17.05.2011.

Zapraszam wszystkich mieszkańców gminy Olszewo-Borki zainteresowanych udziałem na spotkanie promocyjne projektu, które odbędzie się dnia 4 lutego 2011 roku (piątek):o godz.:

 • 12:00 w Remizie OSP w Rżańcu,
 • 13:00 w Szkole Podstawowej w Grabówku,
 • 14:00 w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Chojniki,
 • 15:00 w Szkole Podstawowej w Zabielu Wielkim,
 • 16:00 w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi,
 • 16:30 u Sołtysa w Działyniu.

 

Program spotkania:

1) Omówienie założeń projektu

2) Zasady rekrutacji uczestników do projektu

plakat 3.jpg
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!