11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Odbiór robót związanych z budową nawierzchni bezpiecznej

Cannot find /nawierzchnia_bit_nw folder inside /www/olszewo-borki.pl/images/galerie/2016/nawierzchnia_bit_nw/ folder.
Admiror Gallery: 4.5.0
Server OS:Apache
Client OS:Unknown
PHP:5.6.36

Dnia  29.10.2015r. dokonano odbioru robót związanych z budową nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej z Przedszkolem w Nowej Wsi. Zadanie to obejmowało ułożenie 370mkw bezpiecznej nawierzchni i odtworzenie trawnika o powierzchni 301mkw. Celem lepszego wykorzystania w przyszłości placu zabaw niektóre urządzenia zostały przeinstalowane.

 

Realizacja zadania w kwocie 60.000,00zł (200mkw nawierzchni bezpiecznej) współfinansowana jest środkami Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, w ramach projektu pn.: ,,Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Olszewie-Borkach i Nowej Wsi do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci 3-5 letnich", Nr umowy UDA-POKL.09.01.01-14-016/15-00, zawartej dn. 27 kwietnia 2015r. Całkowita wartość projektu 335.699,00 zł i obejmuje także dostawę niezbędnego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi w oddziałach przedszkolnych.


Głównym celem projektu jest podniesienie jakości pracy w czterech oddziałach przedszkolnych w dwóch szkołach podstawowych w gm. Olszewo-Borki poprzez ich doposażenie i dostosowanie do potrzeb dzieci 3-5-letnich.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!