11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Przygotowanie oddziałów przedszkolnych

Jest na miło poinformować wszystkie dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Olszewie-Borkach i Nowej Wsi, że dnia 27 kwietnia 2015 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. “Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Olszewie-Borkach i Nowej Wsi do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci 3-5 letnich”.

Projekt będzie realizowanych w okresie od 01.04.2015 r. do 30.11.2015r. a jego całkowita wartość 335.699,00 zł zostanie sfinansowania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości pracy czterech OP w dwóch szkołach podstawowych w gm. Olszewo-Borki poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3-5 letnich.
Projekt będzie realizowany w dwóch placówkach - szkołach podstawowych gdzie zorganizowane są oddziały przedszkole (OP) tj. w Szkole Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Olszewie-Borkach (1 OP) i Publicznej Szkole Podstawowej z Przedszkolem w Nowej Wsi (3 OP). Beneficjentem ostatecznym projektu będą dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczające do OP zlokalizowanych w w/w placówkach oraz ich rodzice. W ramach projektu doposażony zostanie 1 OP w SP Olszewo-Borki w wyposażenie i pomoce dydaktyczne oraz kompleksowo doposażone zostaną 3 OP w SP Nowa Wieś, powstałe w wyniku rozbudowy szkoły. W związku z wyodrębnieniem dodatkowych pomieszczeń w SP przeznaczonych dla dzieci 3-5-letnich zostanie zakupiony niezbędne wyposażenie i materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć edukacyjnych w grupie przedszkolnej. Ponadto zostanie wykonana nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw przy szkole w Nowej Wsi. Wszystkie oddziały wyposażone zostaną w nowoczesny sprzęt ICT w tym telewizory, komputery, tablice multimedialne.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!