11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Podatki

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych od osób fizycznych, prawnych – wnioski w sprawach ulg (rat, odroczeń, umorzeń)

Kontakt w sprawie

Podatek od nieruchomości , rolny, leśny

Danuta Berk
ul. Wł. Broniewskiego 13, pokój nr 17
tel. (+48 29) 761 31 07  w. 117

Podatek od środków transportowych

Beata Prusaczyk
ul. Wł. Broniewskiego 13, pokój nr 15
tel. (+48 29) 761 31 07 w. 115   
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Referat Budżetu i Finansów

1. Wymagane dokumenty

W zależności od ulgi z jakiej chce podatnik skorzystać wnosi:

 • Wniosek o rozłożenia na raty podatku lub odroczenie terminu płatności podatku (do pobrania w wersji PDF )
 • Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami lub o odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej wraz z odsetkami (do pobrania w wersji PDF)
 • Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej (do pobrania w wersji PDF)

Załączniki:

Podatnik – osoba fizyczna

- zaświadczenie o dochodach obojga małżonków,

- kopie odcinków emerytur lub rent,

- potwierdzenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego (lub kopia pobieranego zasiłku),

- dokumentacja medyczna (wypisy ze szpitala, kopie rachunków za leki, itp.),

- udokumentowanie zdarzeń losowych (np. klęska żywiołowa, pomór bydła itp.),

- kopia orzeczenia sądu w sprawie rozwodu oraz wysokości zasądzonych alimentów,

- inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania.

Podatnik – osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

- sprawozdanie finansowe , bilans

- kopie deklaracji podatkowych opatrzone datownikiem Urzędu Skarbowego,

- kopie ewentualnych umów o spłacie zaciągniętego kredytu bankowego

- zestawienie zobowiązań i należności,

- zaświadczenie o otrzymanej pomocy ze źródeł publicznych,

- inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

2. Opłaty

Opłata skarbowa:
Nie pobiera się

3. Miejsce złożenia wniosku

Biuro Podawcze
ul Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
tel. (+48 29) 761 31 07 w. 100
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
w środy w godzinach 8:00 - 17:00

4. Podstawa prawna

Art. 67a § 1 ptk 1-3, § 2, art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U.2012.749 z późn. zm. ).

 


Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wnioski w sprawach ulg (rat, odroczeń, umorzeń)

Urząd Gminy Olszewo-Borki
ul. Władysława Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki

Godziny urzędowania:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 8:00-16:00

wtorek - 8:00-17:00

Kontakt w sprawie

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Jolanta Kryszpin, Aneta Leończyk

ul. Wł. Broniewskiego 13, pokój nr 12

tel. (+48 29) 761 31 07 w. 112

Referat Budżetu i Finansów

1.  Wymagane dokumenty

W zależności od ulgi z jakiej chce podatnik skorzystać wnosi:

 • Wniosek o rozłożenia na raty lub odroczenie terminu płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (do pobrania w wersji PDF)
 • Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty zaległości wraz z odsetkami lub o odroczenie terminu płatności zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wraz z odsetkami (do pobrania w wersji PDF)
 • Wniosek o umorzenie zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (do pobrania w wersji PDF)

Załączniki:

- zaświadczenie o dochodach obojga małżonków,

- kopie odcinków emerytur lub rent,

- potwierdzenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego (lub kopia pobieranego zasiłku),

- dokumentacja medyczna (wypisy ze szpitala, kopie rachunków za leki, itp.),

- zdarzenia losowe (np. klęska żywiołowa, pomór bydła itp.),

- kopia orzeczenia sądu w sprawie rozwodu oraz wysokości zasądzonych alimentów,

- inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania.

2. Opłaty

Opłata skarbowa:
Nie pobiera się

3. Miejsce złożenia wniosku

Biuro Podawcze
ul Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
tel. (+48 29) 761 31 07 w. 100
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
we wtorek w godzinach 8:00 - 17:00

4. Podstawa prawna

Art. 67a § 1 ptk 1-3, § 2, art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
(t.j. Dz.U.2017.201 ze zm. ).

 


Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych - zgłoszenie przedmiotu opodatkowania, korekta deklaracji, wygaśnięcie obowiązku podatkowego, inne zmiany

Kontakt w sprawie

Beata Prusaczyk
ul. Wł. Broniewskiego 13, pokój nr 13
tel. (+48 29) 761 31 07 w. 136  
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
          

Referat Budżetu i Finansów

1. Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz "Deklaracja na podatek od środków transportowych"  (DT-1 do pobrania w wersji XLS) wraz z załącznikiem (DT-1a do pobrania w wersji XLS)

2.  Opłaty

Opłata skarbowa:
Nie pobiera się

Inne opłaty:
Nie pobiera się

3. Miejsce złożenia wniosku

Biuro Podawcze
ul Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
tel. (+48 29) 761 31 07
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00 we wtorki w godzinach 8:00 - 17:00

4. Podstawa prawna

Art. 9 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U.2019. 1170 z póź. zm.), art. 21 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U.2019. 900 z późn. zm.), § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 03 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U.2015.2025 ).

Uchwała Nr XII/80/15 w spr. określenia wysokości stawek podatku

 


Poświadczenie osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego

 
Formularze do pobrania:

Wniosek o poświadczenie  oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (pdf) (doc)

Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego (pdf) (doc)

Wymagane dokumenty:

Wniosek (druk), Oświadczenie rolnika podpisane w obecności pracownika urzędu (druk), decyzja w sprawie podatku rolnego lub nakaz płatniczy (ksero) - ksero dokumentów potwierdza sekretarz gminy po okazaniu oryginałów dokumentów,
akt własności ziemi lub wypis z rejestru gruntów, zaświadczenie kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Ostrołęce o nadaniu numeru indentyfikacyjnego gospodarstwa rolnego.

Opłata skarbowa:

Przy składaniu wniosku załączyć dowód wpłaty 17 zł

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),  w kasie Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach – pokój nr 2A (bez dodatkowych opłat), na rachunek bankowy:

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach
07-415 Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13

Bank Spółdzielczy w Ostrołęce

02 8922 0009 0000 0361 2000 0010

Sprawę prowadzi Referat Budżetu i Finansów tel. 29 761 31 07 w. 117 p. Justyna Rajkowska

 


Stawki podatkowe w 2014 roku

Podatek od nieruchomości

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXIX/225/13 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy oraz wprowadzenia zwolnień

1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,60 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

 • od 1 ha powierzchni - 3,41 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

 • od 1 m2 powierzchni - 0,14 zł

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,48 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 16,40 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

 • obrotu kwalifikowanych materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej - 8,10 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,27 zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

 • od 1 m2 powierzchni użytkowej  -  3,00 zł

3. od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 -7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek rolny

Obowiązujące stawki podatku rolnego zostały ustalone na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 (M.P. z 2013 r. poz. 814)

1) dla gospodarstw rolnych - 173,20 zł z 1 ha przeliczeniowego

2) dla gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstwa - 346,40 zł z 1 ha fizycznego

Podatek leśny

Obowiązujące stawki podatku leśnego zostały ustalone na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r.  (M.P. z 2013 r., poz. 828)

Deklaracje i informacje podatkowe

 1. Deklaracja na podatek od nieruchomości (do pobrania w wersji PDF)
 2. Deklaracja na podatek rolny (do pobrania w wersji PDF)
 3. Deklaracja na podatek leśny (do pobrania w wersji PDF)
 4. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (do pobrania w wersji PDF)
 5. Informacja na podatek rolny (do pobrania w wersji PDF)
 6. Informacja na podatek leśny (do pobrania w wersji PDF)

 


Zwrot podatku akcyzowego w 2014 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2014 r. w wysokości 0,95 zł na litr oleju.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 789).

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  (do pobrania w wersji PDF).

 


Zaświadczenia

Podanie o wydanie zaświadczenia (do pobrania w wersji PDF)

Opłaty:

1. zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

- od każdego egzemplarza - 21 zł

2.  pozostałe zaświadczenia - 17 zł

Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia wydawane w sprawach:

a/ alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

b/ ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, a także uprawnień dla    osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach kombatantów,

c/ świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej,

d/ zatrudnienia,

e/ nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,

{/sliders}

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!