11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Oświata

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Kontakt w sprawie

Ewa Milewska

ul. Wł. Broniewskiego 13, pokój nr 16

tel. (+48 29) 761 31 07 w. 116

Referat Oświaty i Spraw Obywatelskich

1. Wymagane dokumenty

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego (do pobrania w wersji PDF)

Załączniki:

- poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe;

- poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;

- zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

- wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,

- dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

- dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

- uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.

- w przypadku zmiany nazwiska poświadczona kserokopia dowodu osobistego lub odpisu skróconego aktu małżeństwa.

2. Opłaty

Opłata skarbowa:

Nie pobiera się

3. Miejsce złożenia wniosku

Biuro Podawcze
ul Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
tel. (+48 29) 761 31 07 w. 100
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
w środy w godzinach 8:00 - 17:00

4. Termin odpowiedzi

1. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, Wójt Gminy Olszewo-Borki wyda decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

2. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, Wójt Gminy Olszewo-Borki wyda decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

5. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Mazowieckiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Wójta Gminy Olszewo-Borki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

6. Podstawa prawna

Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.Dz.U.2014.191).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2013.393).

 


Wpis/zmiana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Olszewo-Borki

Kontakt w sprawie

Ewa Milewska

ul. Wł. Broniewskiego 13, pokój nr 16

tel. (+48 29) 761 31 07 w. 116

Referat Oświaty i Spraw Obywatelskich

1. Wymagane dokumenty

Wniosek o wpis/zmianę we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Olszewo-Borki (do pobrania w wersji PDF)

Załączniki do wniosku:

- Statut szkoły/placówki (opracowany zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

- lista pracowników pedagogicznych zawierająca dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora (uczelnia, ukończony kierunek studiów , nauczany przedmiot).

- informacje o warunkach lokalowych -zgodnie z art. 82 ust 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty.

- postanowienie Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego zawierające pozytywną opinię w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.

- pozytywna opinia Komendy Straży Pożarnej.

- pozytywna opinia kuratora oświaty w przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej ubiegających się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

- pozytywna opinia kuratora oświaty w przypadku szkół kształcących w zawodach medycznych,

- zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art.7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty w przypadku szkoły/placówki ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

- dla osoby fizycznej- potwierdzenie zgodności danych z dowodem tożsamości, dla osoby prawnej - aktualny wpis z rejestru sądowego.

2. Opłaty

Opłata skarbowa:

Nie pobiera się

3. Miejsce złożenia wniosku

Biuro Podawcze
ul Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
tel. (+48 29) 761 31 07 w. 100
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
w środy w godzinach 8:00 - 17:00

4. Termin odpowiedzi

Urząd dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji.

5. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Mazowieckiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Wójta Gminy Olszewo-Borki, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

6. Podstawa prawna

Art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572 ze zm.)

 


Dowóz dzieci niepełnosprawnych i zwrot kosztów

Ogólne zasady zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem w przypadku, gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni.

Zwrot kosztów przejazdu przysługuje:

1) niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (dotyczy dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym), do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;

2) uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy Prawo oświatowe (dotyczy dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy objętych kształceniem specjalnym) do najbliższej szkoły podstawowej;

3) uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;

4) dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, o których mowa art. 36 ust 17 ustawy Prawo oświatowe oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego, w którym kończą:

24 rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

5) rodzicom, opiekunom lub opiekunom prawnym uczniów, o których mowa w pkt. 1 - 4.

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego wraz z opiekunem (do pobrania w wersji PDF)

Wniosek o zapewnienie dowozu zorganizowanego ucznia niepełnosprawnego (do pobrania w wersji PDF)

Oświadczenie (do pobrania w wersji PDF)

Załączniki do wniosku:

- aktualne zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka poświadczającego, że dziecko jest uczniem;

- kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności ucznia ;

- kserokopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

- kopia polis ubezpieczeniowych: OC posiadacza pojazdu i NNW pasażerów,

- kopia dowodu rejestracyjnego samochodu,

- zaświadczenie z przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.

2. Opłat Nie pobiera się

3. Miejsce złożenia wniosku

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach - Biuro Podawcze
ul Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
tel. (+48 29) 761 31 07 w. 100
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
wtorek w godzinach 8:00 - 17:00

Kontakt w sprawie: Referat Oświaty i Sportu p. Bogusława Kobrzyńska

07-415 Olszewo-Borki, ul.  Wł. Broniewskiego 13

tel. (+48) 505-772-923

4. Termin odpowiedzi - W ciągu 30 dni od daty prawidłowo złożonego wniosku

5. Tryb odwoławczy - Nie przysługuje

6. Podstawa prawna

Na  podstawie art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)

Zarządzenia Nr 72/17 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dn. 3 października 2017 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

 


Wynajem obiektów sportowych i pomieszczeń szkolnych

1. Wymagane dokumenty

 - wniosek – najem obiektów i pomieszczeń szkolnych dla osób fizycznych (do pobrania w wersji PDF)

- wniosek – najem obiektów i pomieszczeń szkolnych pozostali (do pobrania w wersji PDF)

2. Miejsce złożenia wniosku

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach - Biuro Podawcze
ul.  Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
tel. (+48 29) 761 31 07 w. 100
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
we wtorek w godzinach 8:00 - 17:00  

3. Opłaty

- udostępnienie sali gimnastycznej 60,00 zł netto/ 1 godz.

- udostępnienie sali lekcyjnej 20,00 zł netto/ 1 godz.

- udostępnienie innych samorządowych obiektów sportowych, zgodnie z zarządzeniem nr  42/2015 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 18.06.2015r.

4. Kontakt w sprawie

Referat Oświaty i Sportu

Anna Glinka

Tel. 505 772 923

5. Tryb odwoławczy – nie przysługuje

6. Podstawa prawna:
Zarządzenie Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 18.06.2015 roku w sprawie wysokości opłat za korzystanie z samorządowych obiektów sportowych

Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany wysokości opłat za korzystanie z samorządowych obiektów sportowych

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!