11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Opłata skarbowa

INFORMACJA WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI

W SPRAWIE OPŁATY SKARBOWEJ

Wójt Gminy Olszewo-Borki jako organ podatkowy informuje mieszkańców oraz podmioty gospodarcze mające siedzibę na terenie gminy Olszewo-Borki, iż przy realizacji niektórych spraw z zakresu administracji obowiązuje ich ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 poz. 1282)

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012, poz. 1282)

Przedmiot opłaty skarbowej

 • dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
 • wydanie zaświadczenia na wniosek,
 • wydanie zezwolenia na wniosek,
 • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym,
 • dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Powstanie obowiązku zapłaty opłaty skarbowej

 • od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej,
 • od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,
 • od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej,
 • od zaświadczenia, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej, które następnie zostanie użyte w sprawie, w której nie przysługuje zwolnienie (wyłączenie) od obowiązku zapłaty opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Czynności dokonywane w zakresie zwrotu opłaty skarbowej:
Wniosek o zwrot opłaty skarbowej, stanowi załącznik nr 1.


Sposób zwrotu opłaty skarbowej oraz szczegółowy sposób potwierdzania przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz inne podmioty wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej określa rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. Nr 187, poz. 1330) 

Stawki opłaty skarbowej

Szczegółowy wykaz przedmiotów oraz stawki opłaty skarbowej jak również wyłączenia z jej stosowania, określa załącznik nr 2 do ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012, poz. 1282).

Terminy i sposób zapłaty opłaty skarbowej

 • opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku podatkowego,
 • zapłatę opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie urzędu lub na rachunek bankowy: BS Ostrołęka nr konta 02 8922 0009 0000 0361 2000 0010.

Właściwość organów podatkowych


Organem podatkowy właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:

 • od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!