11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Ochrona Środowiska

Udzielenie dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.)

- Uchwała Nr L/289/14 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olszewo-Borki” (do pobrania)

Wymagane dokumenty:

- wniosek o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (do pobrania),

- po zakończeniu inwestycji należy złożyć wniosek o wypłatę dofinansowania, do wniosku beneficjent zobowiązany jest dołączyć:

 • zgłoszenie wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków (do pobrania),
 • dokument potwierdzający akt własności lub prawo do dysponowania nieruchomością (np. umowa najmu, dzierżawy),
 • zgodę właściciela nieruchomości w przypadku, gdy posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem,
 • zgodę wszystkich współwłaścicieli w przypadku współwłasności,
 • kopię zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce o zamiarze rozpoczęcia robót nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z mapą sytuacyjną inwestycji, opis przedsięwzięcia (np. drenaż i jego wielkość, przepustowość),
 • fakturę za zakupioną przydomową oczyszczalnię ścieków z dowodami zapłaty,
 • atesty na zakupioną przydomową oczyszczalnię ścieków wraz z kartą gwarancyjną
  (do wglądu),
 • w przypadku wykonawstwa przez firmę oświadczenie Wykonawcy, że roboty montażowe zostały wykonane w sposób gwarantujący prawidłową pracę przydomowej oczyszczalni ścieków, a jego wielkość zapewnia prawidłowe oczyszczanie ścieków pochodzących od wszystkich podłączonych użytkowników,
 • oświadczenie o nie korzystaniu z dofinansowania na dane przedsięwzięcie z innych źródeł,
 • potwierdzenie zakończenia prac – protokół odbioru robót podpisany przez komisję do rozpatrywania wniosków i dokonywania odbioru realizowanego przedsięwzięcia,

dokumenty z inwentaryzacji powykonawczej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

- o sposobie rozpatrzenia wniosku i przyznaniu dofinansowania beneficjent zostanie poinformowany w formie pisemnej w terminie do 1 miesiące od daty jego złożenia,

- dofinansowanie przedsięwzięcia może nastąpić po całkowitym zakończeniu inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo budowlane, prawo wodne i przepisami wykonawczymi,

- wysokość dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wynosić będzie do 50 % udokumentowanych nakładów na wykonane przedsięwzięcie, nie więcej niż 2.500,00 zł,

- realizacja wypłat odbywać się będzie na podstawie złożonych kompletnych wniosków według kolejności ich składania i będzie uzależniona od posiadanych środków na dofinansowanie inwestycji,

- dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków będą realizowane do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel zgodnie z uchwałą budżetową na dany rok,

- wnioski rozpatrzone pozytywnie, a z braku środków niezrealizowane w danym roku budżetowym, będą ujęte do sfinansowania w roku następnym, wg kolejności złożenia.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa, pok. nr 19

Dodatkowe informacje:

- dofinansowaniem mogą zostać objęte tylko przydomowe oczyszczalnie ścieków wykonane po dniu 1 stycznia 2014 r.,

- beneficjentem może zostać osoba lub grupa osób na stałe zameldowana na terenie Gminy Olszewo-Borki będąca inwestorem budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,

- nieruchomość, na której planuje się realizację przedsięwzięcia musi znajdować się na obszarze Gminy Olszewo-Borki i jednocześnie musi być położona poza obszarem, na którym jest lub będzie budowana zbiorcza gminna kanalizacja sanitarna (nie jest ujęta w programie aglomeracji, bądź w wieloletnim planie inwestycyjnym),

- wnioski o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przyjmowane są na bieżąco,

- złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

 


Zezwolenie na usunięcie drzewa/krzewu

Kontakt w sprawie:

Referat Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska

tel. 510 133 449

1. Wymagane dokumenty:
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa/krzewu (do pobrania w wersji PDF) wraz z wymaganymi załącznikami:

-  rysunek lub mapa określające usytuowanie drzew/krzewów w stosunku do granic nieruchomości
i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

-  w przypadku, gdy nieruchomość jest współwłasnością należy dołączyć pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli

2. Miejsce złożenia wniosku:

Biuro Podawcze

07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13

tel. (0 29) 761 31 07 w. 100

czynne: poniedziałek, środa, czwartek, piątek – w godz. 8:00 – 16:00, wtorek – w godz. 8:00 – 17:00

3. Opłaty:

- opłata skarbowa – nie pobiera się

4. Termin załatwienia sprawy:

- termin załatwienia sprawy zgodny z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego

5. Tryb odwoławczy:

- odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Olszewo-Borki w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

6. Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257),

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 2134 ze zm.)

 


Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Kontakt w sprawie:

Referat Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska

tel. 510 133 449

1. Wymagane dokumenty:
-  wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (do pobrania w wersji PDF) wraz z wymaganymi załącznikami

2. Miejsce złożenia wniosku:

Biuro Podawcze

07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13

tel. (0 29) 761 31 07 w. 100

czynne: poniedziałek, środa, czwartek, piątek – w godz. 8:00 – 16:00, wtorek – w godz. 8:00 – 17:00

3. Opłaty:

- opłata skarbowa – za zezwolenie: 107,00 zł

4. Termin załatwienia sprawy:

- termin załatwienia sprawy zgodny z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego

5. Tryb odwoławczy:

- odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Olszewo-Borki w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

6. Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257),

- ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289),

-  uchwała Nr XVIII/123/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Olszewo-Borki (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2016r. poz. 4520),

-  uchwała Nr V/29/11 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 15.04.2011r. Nr 57 poz. 1860)

 


Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Kontakt w sprawie:

Referat Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska

tel. 510 133 449

1. Wymagane dokumenty:
- wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (do pobrania w wersji PDF) wraz z wymaganymi załącznikami

2. Miejsce złożenia wniosku:

Biuro Podawcze

07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13

tel. (0 29) 761 31 07 w. 100

czynne: poniedziałek, środa, czwartek, piątek – w godz. 8:00 – 16:00, wtorek – w godz. 8:00 – 17:00

3. Opłaty:

- opłata skarbowa – za zezwolenie: 616,00 zł

4. Termin załatwienia sprawy:

- termin załatwienia sprawy zgodny z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego

5. Tryb odwoławczy:

-  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Olszewo-Borki w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

6. Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257),

- ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289)

 


Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt

Kontakt w sprawie:

Referat Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska

tel. 510 133 449

1. Wymagane dokumenty:
- wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt (do pobrania w wersji PDF) wraz z wymaganymi załącznikami

2. Miejsce złożenia wniosku:

Biuro Podawcze

07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13

tel. (0 29) 761 31 07 w. 100

czynne: poniedziałek, środa, czwartek, piątek – w godz. 8:00 – 16:00, wtorek – w godz. 8:00 – 17:00

3. Opłaty:

- opłata skarbowa – za zezwolenie: 616,00 zł

4. Termin załatwienia sprawy:

- termin załatwienia sprawy zgodny z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego

5. Tryb odwoławczy:

-  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Olszewo-Borki w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

6. Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257),

- ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289)

 


Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej

Kontakt w sprawie:

Referat Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska

tel. 510 133 449

1. Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej (do pobrania w wersji PDF)

2. Miejsce złożenia wniosku:

Biuro Podawcze

07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13

tel. (0 29) 761 31 07 w. 100

czynne: poniedziałek, środa, czwartek, piątek – w godz. 8:00 – 16:00, wtorek – w godz. 8:00 – 17:00

3. Opłaty:

-  opłata skarbowa – za zezwolenie – 82,00 zł

4. Termin załatwienia sprawy:

-  termin załatwienia sprawy zgodny z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego

5. Tryb odwoławczy:

- odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Olszewo-Borki w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

6. Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257),

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017r. poz. 1840)

 


Informacja o wyrobach zawierających azbest

Kontakt w sprawie:

Referat Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska

tel. 510 133 449

1. Wymagane dokumenty:

- informacja o wyrobach zawierających azbest (do pobrania w wersji PDF)

2. Miejsce złożenia wniosku:

Biuro Podawcze

07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13

tel. (0 29) 761 31 07 w. 100

czynne: poniedziałek, środa, czwartek, piątek – w godz. 8:00 – 16:00, wtorek – w godz. 8:00 – 17:00

3. Opłaty:

- opłata skarbowa – nie pobiera się

4. Podstawa prawna:

- art. 162 i 346 ustawy z 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8 poz. 31)

 


Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie prowadzenia grzebowisk i  spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Kontakt w sprawie:

Referat Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska

tel. 510 133 449

1. Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (do pobrania w wersji PDF) wraz z wymaganymi załącznikami

2. Miejsce złożenia wniosku:

Biuro Podawcze

07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13

tel. (0 29) 761 31 07 w. 100

czynne: poniedziałek, środa, czwartek, piątek – w godz. 8:00 – 16:00, wtorek – w godz. 8:00 – 17:00

3. Opłaty:

- opłata skarbowa – za zezwolenie: 616,00 zł

4. Termin załatwienia sprawy:

- termin załatwienia sprawy zgodny z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego

5. Tryb odwoławczy:

- odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Olszewo-Borki w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

6. Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257),

- ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289)

 


Informacja dla mieszkańców w sprawie sadzenia drzew i krzewów w pasie dróg gminnych

Na obszarze gminy Olszewo-Borki zabrania się prowadzenia nasadzeń drzew i krzewów w pasach dróg gminnych bez zgody Gminy Olszewo-Borki.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1440 ze zm.) nakłada na zarządcę drogi obowiązek „utrzymywania zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów”. Ponadto ustawa zabrania dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego, w szczególności „usuwania, niszczenia i uszkadzania zadrzewień przydrożnych”.

Uzgadniane będą jedynie takie nasadzenia, które w przyszłości nie będą zagrażały bezpieczeństwu w ruchu drogowym i powodowały uszkodzeń w jezdni oraz infrastrukturze towarzyszącej.

 


Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew z nieruchomości  stanowiącej własność osoby fizycznej

Kontakt w sprawie:

Referat Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska

tel. 510 133 449

1. Wymagane dokumenty:

zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew (do pobrania w wersji PDF) wraz z wymaganymi załącznikami:

- rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa/drzew na nieruchomości;

-  w przypadku, gdy nieruchomość jest współwłasnością należy dołączyć pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli

2. Miejsce złożenia wniosku:

Biuro Podawcze

07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13

tel. (0 29) 761 31 07 w. 100

czynne: poniedziałek, środa, czwartek, piątek – w godz. 8:00 – 16:00, wtorek – w godz. 8:00 – 17:00

3. Opłaty:

- złożenie zgłoszenia (za wyjątkiem udzielonego pełnomocnictwa) nie podlega opłacie skarbowej

4. Termin załatwienia sprawy:

- w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w terenie w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm,

- w terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw,

- w przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa organ, w drodze postanowienia, nakłada obowiązek jego uzupełnienia w terminie 7 dni (nałożenie przez organ obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg terminu na wniesienie sprzeciwu)

5. Tryb odwoławczy:

- na postanowienie w sprawie usunięcia braków w zgłoszeniu nie przysługuje zażalenie,

- odwołanie od decyzji w sprawie sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzewa do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Olszewo-Borki w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

6. Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257),

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 2134 ze zm.)

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!