11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Obrona Cywilna

Kwalifikacja Wojskowa

Kontakt w sprawie:

Juliusz Zdanowicz

Tel. 29 761 31 07 w. 116, kom. 510 133 449

ul. Broniewskiego 13, I-piętro, pok. Nr 16

Wymagane dokumenty:

1) Osoba podlegająca obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej zgłaszająca się po raz pierwszy przed Powiatową Komisję Lekarską przedstawia:

  • dowód osobisty,
  • posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień stawienia się do kwalifikacji,
  • fotografię o wymiarach 3 X 4 (bez nakrycia głowy),
  • dokument stwierdzający wykształcenie lub pobieranie nauki.

2) Osoba zgłaszająca się kolejny raz przedstawia:

  • dowód osobisty,
  • książeczkę wojskową,
  • dokumenty lekarskie dotyczące zmian w stanie zdrowia.

Opłaty:

Bez opłat.

Miejsce kwalifikacji:

Podane w wezwaniu i obwieszczeniach o kwalifikacji wojskowej.

Termin załatwienia sprawy:

W dniu stawienia się w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej, termin może okazać się dłuższy, jeżeli trzeba dostarczyć dodatkowe dokumenty lub komisja lekarska skieruje na badania specjalistyczne.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje osobie stającej do kwalifikacji wojskowej i Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień odwołanie do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem Powiatowej Komisji Lekarskiej.

Podstawa prawna:

1)    Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – tekst jednolity (Dz.U. 2012, poz.461 – j.t.)

2)    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej
(Dz. U. Nr 202, poz. 1566).

Uwagi:

Wezwania do zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej wysyłane są do wszystkich osób podlegających kwalifikacji wojskowej „z urzędu”. Nie otrzymanie wezwania nie zwalnia  od zgłoszenia się przed Powiatową Komisję Lekarską. Kwalifikacja wojskowa ogłaszana  jest w formie obwieszczeń w miejscach publicznych.

Osoby, które nie zgłoszą się do kwalifikacji podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

 


Przyznanie Rekompensaty Pieniężnej Żołnierzom Rezerwy Z Tytułu Odbycia Ćwiczeń Wojskowych

Referat Oświaty i Spraw Obywatelskich

Kontakt w sprawie:

Juliusz Zdanowicz

Tel. 29 761 31 07 w. 116, kom. 510 133 449

ul. Broniewskiego 13, I-piętro, pok. Nr 16

Wymagane dokumenty:

1) Wniosek o przyznanie rekompensaty pieniężnej z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych (do pobrania wniosek w wersji WORD) oraz załączniki:

2) Zaświadczenie o odbyciu przez żołnierza ćwiczeń wojskowych wydane przez dowódcę jednostki wojskowej stwierdzające okres ćwiczeń oraz wysokość żołdu.

3) Zaświadczenia (alternatywne) z zakładu pracy żołnierza rezerwy określające kwotę (netto) dziennego utraconego wynagrodzenia uwzględniającego wysokość wynagrodzenia (netto) z ostatnich 3 miesięcy pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy poprzedzającego okres odbytych ćwiczeń wydane przez pracodawcę.

4) oświadczenie naczelnika urzędu skarbowego określające kwotę dziennego utraconego dochodu (netto) uwzględniając wysokość dochodu netto uzyskanego przez żołnierza rezerwy w ciągu ostatniego roku podatkowego z tytułu prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej.

5) zaświadczenie o prowadzeniu działalności rolnej wydane przez Wójta Gminy Olszewo-Borki.

Opłaty:

Bez opłat.

Miejsce złożenia wniosku:

Biuro podawcze

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach

ul. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki

tel. 29 761-31-07 wew. 100

czynne : od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

w środy w godzinach 8:00 – 17:00

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie do 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

1)    Art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o  powszechnym  obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - ( Dz.U. 2012, poz.461 – j.t.).

2)    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania  świadczenia  pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 13, poz. 155).

Uwagi:

Świadczenie pieniężne ustala i wypłaca Wójt Gminy Olszewo-Borki na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza  rezerwy, złożony nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.

{/sliders}

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!