11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Analiza rynku - Wykonanie i montaż altany drewnianej na plac zabaw w msc. Białobrzeg Dalszy i Żebry – Wierzchlas

Olszewo-Borki, 1 września 2015 r.

RO.2600.FS.3.2015

 

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, iż w wyniku prowadzonego rozeznania rynku o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro pn. „Wykonanie i montaż altany drewnianej na plac zabaw w msc. Białobrzeg Dalszy i Żebry - Wierzchlas” realizowanego w ramach funduszu sołeckiego na 2015 r. najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

SPEC-DREW Aneta Kotowska z siedzibą w Łagiewnikach za cenę brutto 42.804,00 zł łącznie dla całego zamówienia.

W toku prowadzonego postępowania ofertę złożyli następujący wykonawcy:

nr oferty

nazwa Wykonawcy

Siedziba Wykonawcy

Cena brutto

1

MAGICZNA TĘCZA Kaźmierczak Rafał 

Papowo Toruńskie

46.740,00

2

„MB” Wyroby z Drewna Mariusz Bartczuk

Drężewo

67.000,00

 

Dziękujemy za złożenie oferty i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Gminę Olszewo-Borki.

                                                                                                              Z poważaniem


RO.2600.FS.3.2015

 

Wykonanie i montaż altany drewnianej na plac zabaw w msc. Białobrzeg Dalszy i Żebry – Wierzchlas  

 

Zamówienie realizowane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), niniejsze postępowanie ma na celu spełnienie zasady konkurencyjności.

 

Szacunkowa wartość zamówienia jest niższa niż równowartość w złotych polskich kwoty 30.000,00 euro, obliczona na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1692).  

 

 

Zatwierdzam, dnia 24 lipca 2015 r.

                                                                                                                                              Krzysztof Szewczyk
                                                                                                                               Wójt Gminy Olszewo-Borki


Zamawiający

1.      Gmina Olszewo-Borki

ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki

tel. (0-29) 761-31-07, fax (0-29) 761-32-23 www.olszewo-borki.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REGON: 550668284, NIP: 758-21-23-565

2.      W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi Urząd Gminy w Olszewie-Borkach z siedzibą j.w.

Tryb udzielenia zamówienia

 1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) – dalej ,,ustawa Pzp”, postępowanie ma na celu dokonanie wyboru oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności.

 2. Szacunkowa wartość zamówienia jest niższa niż równowartość w złotych polskich kwoty 30.000,00 euro, obliczona na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1692).  

 3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż altany drewnianej na plac zabaw w msc. Białobrzeg Dalszy i Żebry-Wierzchlas (na fotografiach przedstawiono przykładowe wizualizacje obiektów) tj.:

Opis przedmiotu zamówienia  

1)    Białobrzeg Dalszy – wym. 625 x 480 cm, wysokość wewnątrz ok. 220 cm, na planie czworokąta, dwie ściany na wys. 120 cm z pełnym odeskowaniem, powyżej wypełnienie ażurowymi kratkami, dwie ściany od frontu otwarte z barierką na wys. ok. 100cm; podłoga drewniana, dach tzw. kopertowy kryty płytą OSB i  gontem (kolorystyka do uzgodnienia), całość pokryta impregnatem ogniotrwałym; grubość balika min. 58mm, orynnowanie rynnami z PVC   

 

2)     Żebry – Wierzchlas - wym. 800 x 500 cm w tym 300 cm tarasu, altana powinna mieć dwuskrzydłowe drzwi częściowo przeszklone oraz dwa okna: jedno pojedyncze od strony tarasu drugie okno podwójne na jednej ze ścian (do uzgodnienia w zależności od usytuowania na działce); podłoga drewniana, dach dwuspadowy kryty płytą OSB i gontem (kolorystyka do uzgodnienia), całość pokryta impregnatem ogniotrwałym; grubość balika 58mm, wysokość ściany 228cm, wysokość szczytu 325cm, nachylenie dachu ok. 22 st., orynnowanie rynnami z PVC; elewacja: deski o grubości 23 mm, podłoga: deski o grubości 28 mm, na legarach 10 x 10 cm.

Wszystkie elementy drewniane altany muszą być zabezpieczone antywilgociowo i antygrzybicznie oraz pomalowane preparatem dekoracyjno-impregnującym.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków płatności za realizację zamówienia np. płatność podzielona na dwa lata.

 2. Dokładna lokalizacja montażu urządzeń zabawowych zostanie wskazana przez Zamawiającego po wyłonieniu Wykonawcy.

 3. Szczegółowy zakres zamówienia:

1)      Oferowany przedmiot zamówienia należy przedstawić w formie graficznej (np. fotografie, szkice, rysunki itp.), wizualizacji, wyciągu z folderu lub w formie kart katalogowych w celu potwierdzenia, że spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

2)    Wszystkie elementy muszą posiadać certyfikaty zgodności z PN.

3)    Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, zgodnie z polskimi normami oraz warunkami bezpieczeństwa. Ponadto musi być zabezpieczony przed wpływami atmosferycznymi na okres nie krótszy niż udzielona gwarancja, posiadać wysoką jakość, estetykę, zapewniać bezpieczeństwo i skuteczność dla korzystających z nich osób.

 1. Nomenklatura wg CPV: 45211320-8 – roboty budowlane w zakresie altan

 2. Wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane dostawy oraz użyte do ich wykonania materiały – 60 miesięcy.

 3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi, o której mowa w ust. 1, rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty odbioru końcowego dostawy.

 4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminach określonych w ust. 1 i 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem terminów tam określonych.

 5. Wady przedmiotu zamówienia Wykonawca usuwa w terminie 7 dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego.

 6. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy zgodnie z artykułem 94 ustawy Pzp.

 7. Jako termin wykonania zamówienia uważa się datę podpisania protokołu końcowego odbioru bez uwag.

 8. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2015 r.

 9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

Termin wykonania zamówienia

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz informacja o oświadczeniach i dokumentach, które muszą złożyć wraz z ofertą wykonawcy

1)    Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający będzie polegał na złożonych przez Wykonawcę oświadczeniach o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

2)      Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem lub wykonywaniem co najmniej 2 robót  – o wartości minimum 16.000,00 zł brutto każda, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie w zakresie wykonania altan drewnianych.

UWAGA: Jeżeli wartość usług określona zostanie w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia ogłoszenia niniejszego postępowania.

3)      Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający będzie polegał na złożonych przez Wykonawcę oświadczeniach o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4)    Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający będzie polegał na złożonych przez Wykonawcę oświadczeniach o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 1. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia/nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy

  z postępowania.

 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń

  i dokumentów, określonych w niniejszej specyfikacji, które Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą (załącznik nr 1 – Formularz oferty), to jest:

1)    W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy:

a)    Oświadczenie Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
o braku podstaw do wykluczenia według druku stanowiącego załącznik nr 2;

b)    Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

2)    W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:

a)    Oświadczenie Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według druku stanowiącego załącznik nr 3;

b)    Wykaz dostaw polegających na wykonywaniu lub wykonaniu co najmniej 2 robót w zakresie wykonania altan drewnianych o wartości minimum 16.000,00 zł brutto każda w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. – załącznik nr 4 wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 1. Jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo – do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

 2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, wyjaśnienia, informacje itp. (dalej zbiorczo „Korespondencja”) Wykonawcy przekazują Zamawiającemu pisemnie na adres wskazany w cz. I ust. 1. Taki sam sposób porozumiewania obowiązuje Zamawiającego.

 1. Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą faksu na nr 29 761 32 23, ale musi być ona niezwłocznie potwierdzona na piśmie. Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pośrednictwem poczty mail, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., o ile Wykonawca wskaże adres poczty mail w ofercie, z zastrzeżeniem iż dokument ten będzie opatrzony podpisem Wykonawcy i zeskanowany do pliku PDF.

 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Wniosek taki powinien wpłynąć do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wszystkie odpowiedzi na pytania Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.olszewo-borki.pl.

 3. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert.

 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz zmodyfikować treść dokumentów składających się na ogłoszenie. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano ogłoszenie i zamieszcza na swojej stronie internetowej.

 5. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią specyfikacji.

 6. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści ogłoszenia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert, Zamawiający powiadomi Wykonawców, poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej.

 7. Składający ofertę pozostaje nią związany do dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, ale nie dłużej niż 30 dni od terminu składania ofert.

 8. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu na czas oznaczony, nie dłużej jednak niż  60 dni.

  1. Ofertę stanowi komplet wszystkich wymaganych dokumentów.

Termin związania ofertą

Opis sposobu przygotowania ofert

1)    Oferowane warunki realizacji zamówienia muszą być złożone na załączonym formularzu ofertowym, do którego należy załączyć wszystkie wymagane dokumenty.

2)    W przypadku, gdy Wykonawca, dołącza kopię dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (upoważnionego przedstawiciela). Poświadczenie za zgodność winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu np. wraz z imienną pieczęcią.

 1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodną z wymaganiami ogłoszenia na formularzu wg załącznika nr 1, do której dołączy również wizualizacje oraz opis techniczny asortymentu.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w maszynopisie lub czytelnym pismem odręcznym.

 4. Oferta ma być podpisana przy imiennych pieczątkach osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy, wymienionych w Krajowym Rejestrze Sądowym i/lub innym odpowiednim dokumencie upoważniającym do takiego reprezentowania. Jeżeli oferta podpisywana jest na podstawie pełnomocnictwa – należy dołączyć do oferty to pełnomocnictwo.Wszystkie terminy wskazane w niniejszym ogłoszeniu należy obliczać zgodnie z zasadami wskazanymi w Kodeksie cywilnym.

  1. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
  2. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane przez upoważnioną do tego osobę i kolejno ponumerowane.
  3. Oferta i załączniki należy przygotować zgodnie z treścią załączonych do niniejszego ogłoszenia formularzy. Wykonawcy, którzy dołączyli załączniki o innej treści niż określona w ogłoszeniu i formularzach zostaną wykluczeni z postępowania lub też ich oferty zostaną odrzucone.
  4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zawarcia umowy ramowej, ani przeprowadzenia aukcji elektronicznej, ani dynamicznego systemu zakupów.
  7. Jeżeli do oferty załączone są dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski, należy załączyć również tłumaczenie w/w dokumentów na język polski, wykonane przez uprawnioną osobę.
 5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekazywanie w/w dokumentów oraz informacji faksem, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pismem. Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pośrednictwem poczty mail, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., o ile Wykonawca wskaże adres poczty mail w ofercie, z zastrzeżeniem iż dokument ten będzie opatrzony podpisem Wykonawcy i zeskanowany do pliku PDF.

 6. Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 13, pok. 2A (biuro podawcze) w terminie do dnia 7 sierpnia 2015 r. do godz. 1200 w następujących formach:

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1)    osobiście lub za pośrednictwem poczty,

2)    faksem na nr 0 29 761 32 23,

3)    mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. skan do pliku PDF.

 1. Oferty złożone po terminie określonym w ust. 1 nie będą brane pod uwagę w dalszej ocenie.

 2. Zamawiający nie przewiduje organizacji publicznej sesji otwarcia ofert.Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

  1. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zostanie także opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego www.olszewo-borki.pl,
  2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie udokumentowany protokołem, do którego zostaną dołączone zebrane oferty,
 3. Wykonawca ma złożyć jedną ofertę zgodną z przedmiotem zamówienia – obejmującą jedną cenę łączną takiej oferty w złotych polskich bez podatku VAT i cenę obejmującą podatek VAT oraz stawkę podatku, a także jego wysokość. Cena ma dotyczyć całego przedmiotu zamówienia.

  1. W ramach ceny Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszelkie inne koszty związane z realizacją zamówienia.
  2. Każda podana cena ma być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
  3. Cena oferty ma być podana w złotych polskich na termin składania ofert i ma być obowiązująca na okres trwania umowy.
  4. Jako cenę ofertową przyjmuje się cenę netto powiększoną o podatek VAT.
 4. Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy.
  1. Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny brutto.
  2. Przez „cenę” Zamawiający rozumie koszt wykonania całego zamówienia z podatkiem VAT wskazany przez Wykonawcę w ofercie – obejmujący cały przedmiot zamówienia.
 5. Wykonanie zamówienia zostanie powierzone Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza oraz będzie spełniała wszystkie wymagane warunki.Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku wystąpienia wcześniej nieprzewidzianej okoliczności, która będzie miała wpływ na należyte wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności:

  1. Zamawiający wymaga, aby umowa z Wykonawcą, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, została zawarta według załączonego projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 5.
  2. Jeżeli za najkorzystniejszą uznano ofertę podmiotu wspólnego, dostarczy on nie później niż na 3 dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowę regulującą współpracę Wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego.

   

Do pobrania:

SIWZ

Załączniki do pobrania

Informacje dotyczące wyboru oferty:

Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Kryteria i sposób oceny ofert

Istotne postanowienia umowy

1)    zmianę wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT – wg wskaźników wynikających
z wprowadzonych przepisów prawa,

2)    zmianę terminu realizacji umowy, w przypadku gdy z obiektywnie uzasadnionych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, zakończenie realizacji usługi w terminie określonym w umowie stanie się niemożliwe.

Formalności do spełnienia po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

 1. Ustawa Prawo zamówień publicznych wymaga formy pisemnej umowy.

 2. Umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od ogłoszenia wyniku zamówienia i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad udzielania zamówień publicznych, przysługują środki odwoławcze przewidziane
w dziale VI ustawy Pzp.

Postanowienia końcowe – zasady udostępniania dokumentów

 1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokółu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokółu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

 2. Udostępnianie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

1)    Zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

2)    Zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,

3)    Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,

4)    udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego i w czasie godzin jego urzędowania.

3. W sprawach nie unormowanych niniejszy opisem ma zastosowanie ustawa Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!