11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Analiza rynku - wykonanie ogrodzeń

Olszewo-Borki, 10 sierpnia 2015 r.

RO.2600.FS.1.2015

 

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informuję, iż w wyniku prowadzonego rozeznania rynku o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na:

Część 1 – Wykonanie ogrodzenia boiska ogólnodostępnego w msc. Grabówek

Część 2 – Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w msc. Żebry Ostrowy

Część 3 - Wykonanie ogrodzenia boiska ogólnodostępnego w msc. Nakły

najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce za cenę brutto 44.772,00zł łącznie dla wszystkich części w wariancie II -ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej stalowej ocynkowanej bez fundamentu.

W toku prowadzonego postępowania ofertę złożyli następujący wykonawcy:

nr oferty

nazwa Wykonawcy

Siedziba Wykonawcy

Cena brutto dla wybranego wariantu II

1

Firma Drogowo-Budowlana „AMSTONE” Patrycja Mielnicka

Łazy

54.120,00

2

PPHU AGROMAN Agnieszka Ogniewska

Olszewka

61.254,00

3

Centrum Ogrodzeń A-Z Jolanta Pietrzykowska

Łubin Kościelny

44.895,00

 

Dziękujemy za złożenie oferty i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Gminę Olszewo-Borki.


Olszewo-Borki, 24 lipca 2015 r.

RO.2600.FS.1.2015

WYJAŚNIENIE

dot. zapytania ofertowego na wykonanie ogrodzenia w msc. Grabówek, Żebry Ostrowy i Nakły

 

W  odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy wyjaśniam, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający:

  1. dopuszcza możliwość zastosowania prefabrykowanej podmurówki o wysokości 20-30cm;
  2. elementy (tj. słupki, bramki) mają być ocynkowane i malowane proszkowo;
  3. nie wyraża zgodny na zastosowanie panelu ogrodzeniowego, oferta powinna być skalkulowana dla ogrodzenia wykonanego z siatki;
  4. światło bramy wjazdowej – 4,5m, światło furtki – 1m;
  5. nie wyraża zgody na zastosowanie słupów o przekroju kwadratowym;
  6. wysokość ogrodzenia ok. 150cm;
  7. po stronie Wykonawcy są wszelkie prace geodezyjne wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą.

Olszewo-Borki, dn. 23 lipca 2015 r.

RO.2600.FS.1.2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.)

 

Gmina Olszewo-Borki zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach procedury zapytania ofertowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30.000 euro na zadania realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego zgodnie z poniższym opisem przedmiotu zamówienia:

Część 1 - „Wykonanie ogrodzenia boiska ogólnodostępnego w msc. Grabówek ” - przedmiot zamówienia obejmuje budowę ogrodzenia boiska ogólnodostępnego w msc. Grabówek zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej, na działce oznaczonej nr ew. 66,  długość ogrodzenia ok. 240mb, w tym 1 furtka wejściowa i 1 brama wjazdowa.

Część 2 – Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w msc. Żebry Ostrowy - przedmiot zamówienia obejmuje budowę ogrodzenia placu zabaw w msc. Żebry Ostrowy zlokalizowanego na działce oznaczonej nr ew. 49,  długość ogrodzenia ok. 90mb w tym 1 furtka wejściowa.

Część 3 - Wykonanie ogrodzenia boiska ogólnodostępnego w msc. Nakły - przedmiot zamówienia obejmuje budowę ogrodzenia boiska ogólnodostępnego w msc. Nakły zlokalizowanego na działce oznaczonej nr ew. 204/2,  długość ogrodzenia ok. 137mb, wysokość ogrodzenia należy dopasować do istniejącego.

Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji w terenie.

Oferta powinna być przygotowana w oparciu o następujące warianty:

I wariantogrodzenie z siatki ogrodzeniowej stalowej ocynkowanej na fundamencie betonowym, część fundamentowa o zmiennej wysokości ze względu na zróżnicowanie poziomu terenu, w tym:

- przygotowanie terenu i wyznaczenie trasy ogrodzenia,
- wbudowanie słupków poprzez obetonowanie,
- osadzenie słupków przybramowych,
- montaż siatki stalowej ocynkowanej z drutu Ø 3,5 mm, wys. 1,5 m na słupkach z rur stalowych Ø 50 mm, dł. 2,5 m wraz z pozostałymi elementami niezbędnymi do montażu ogrodzenia,
- montaż furtek wejściowych stalowych oraz 1 bramy wjazdowej wraz z elementami niezbędnymi do montażu furtki i bramy.

II wariantogrodzenie z siatki ogrodzeniowej stalowej ocynkowanej bez fundamentu - ogrodzenie terenu w tym:

- przygotowanie terenu i wyznaczenie trasy ogrodzenia,
- wbudowanie słupków poprzez obetonowanie,
- osadzenie słupków przybramowych,
- montaż siatki stalowej ocynkowanej z drutu Ø 3,5 mm, wys. 1,5 m na słupkach z rur stalowych Ø 50 mm, dł. 2,5 m wraz z elementami niezbędnymi do montażu ogrodzenia,
- montaż furtek wejściowych stalowych oraz 1 bramy wjazdowej wraz z elementami niezbędnymi do montażu furtki i bramy.

Elementy ogrodzenia wymagające konserwacji należy pomalować odpowiednimi farbami wg jednolitej kolorystyki wszystkich elementów składowych ogrodzenia. Wskazane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się na miejscu z istniejącymi uwarunkowaniami oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz skalkulowania wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu zamówienia.

W przypadku zainteresowania prosimy o dokonanie wizji lokalnej w terenie. Wizja lokalna odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować do dnia 30 września 2015 r.

Kryterium oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium: najniższa cena – 100 %.

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) formularz oferty według załączonego wzoru – załącznik nr 1,
2) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,
3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – załącznik nr 3.

Załączniki do pobrania

Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

1) Wykonawca ma złożyć jedną ofertę zgodną z przedmiotem zamówienia – obejmującą jedną cenę łączną takiej oferty w złotych polskich bez podatku VAT i cenę obejmującą podatek od towarów i usług VAT oraz stawkę podatku, a także jego wysokość, cena ma dotyczyć całego przedmiotu zamówienia.
2) jako cenę ofertową przyjmuje się cenę netto powiększoną o podatek VAT,
3) Wykonawca poda w ofercie wynagrodzenie brutto, które oczekuje otrzymać za wykonanie przedmiotu zamówienia – cena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. koszt zakupu niezbędnych materiałów, koszt robocizny oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją zmówienia,
4) cena oferty ma być podana w złotych polskich na termin składania ofert oraz będzie obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
5) każda podana cena ma być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Wykonanie zamówienia zostanie powierzone Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza oraz będzie spełniała wszystkie wymagane warunki.

Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w ogłoszeniu w celu prawidłowego przygotowania oferty,
2) złożona oferta powinna być zgodna z wymaganiami ogłoszenia pod rygorem jej odrzucenia,
3) ofertę stanowi komplet wszystkich wymaganych dokumentów

- oferowane warunki realizacji zamówienia muszą być złożone na załączonym formularzu ofertowym, do którego należy załączyć wszystkie wymagane dokumenty,

- w przypadku, gdy Wykonawca, dołącza kopię dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (upoważnionego przedstawiciela), poświadczenie za zgodność winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu np. wraz z imienną pieczęcią

4) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w maszynopisie lub czytelnym pismem odręcznym,
5) jeden Wykonawca może złożyć jedną jednowariantową ofertę (wg załączonego wzoru) – złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę,
6)cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie,
7) oferta cenowa powinna być sporządzona w języku polskim,
8) oferta musi obejmować całość zamówienia,
9) formularz oferty należy wypełnić czytelną i trwałą techniką,
10) ewentualne poprawki w ofercie muszą być sygnowane podpisem Wykonawcy.

Miejsce i termin złożenia oferty:

1) ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31 lipca 2015 r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Olszewie-Borkach 07-415 Olszewo-Borki, ul. Broniewskiego 13, zgodnie z załączonym formularzem ofertowym, w następujących formach:

- złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (adres j.w. pok. nr 2A - biuro podawcze),

- przesłać pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego,

- przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mai: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (skan do pliku PDF),

- przesłać faksem na nr: 29 761 32 23

2) oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie brana pod uwagę
i zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania,
3) o ważności oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego,
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Oferenta do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień do treści złożonej oferty na każdym etapie postępowania,
5) Zamawiający nie przewiduje organizacji publicznej sesji otwarcia ofert.

Informacje dotyczące wyboru oferty:

1) Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zostanie także opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego: www.olszewo-borki.pl,
2) wybór najkorzystniejszej oferty zostanie udokumentowany protokołem, do którego zostaną dołączone zebrane oferty,
3) Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

Wykonawca na zrealizowane prace zobowiązuje się udzielić minimum 3-letniej gwarancji.

W przypadku uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel.: 29 761 31 07 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) wobec zamówienia nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!