11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Analiza rynku - na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

                                                                                     Olszewo-Borki, dnia 30.04.2015 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, iż w wyniku analizy rynku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na:„Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Antonie, Drężewo, Kruki, Łazy, Nowa Wieś, Olszewo-Borki, Zabrodzie, Żebry Ostrowy II, Gmina Olszewo - Borki”

 

wybrana została oferta firmy:

Zakład Usługowo-Projektowy

„ELBOR” s.c.

Bogusław Borowy, Hanna Borowa

ul. W Pola 25

07-410 Ostrołęka

za łączną kwotę:

21 771,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych i 00/100)

w tym:

 1. Antonie ul. Batalionów Chłopskich, - 1 845,00zł brutto
 2. Antonie ul. Perłowa, - 1 845,00zł brutto
 3. Drężewo/Olszewo-Borki ul. Wierzbowa, - 2 952,00zł brutto
 4. Kruki. ul. Tęczowa, Frezjowa, Jaśminowa, Bławatkowa, Chabrowa, Fiołkowa, Magnoliowa, - 4 674,00zł brutto
 5. Łazy ul. Waltera, - 1 722,00zł brutto
 6. Nowa Wieś ul. Wesoła, - 1 722,00zł brutto
 7. Olszewo-Borki ul. Wyspiańskiego, Pogodna, - 1 845,00zł brutto
 8. Zabrodzie ul. Księżycowa, - 1 722,00zł brutto
 9. Zabrodzie ul. Wenusowa, - 1 722,00zł brutto
  10. Żebry Ostrowy II, - 1 722,00zł brutto

 


Olszewo – Borki, dnia 22.04.2015r.

 

ANALIZA RYNKU

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego
w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Gmina Olszewo – Borki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Antonie, Drężewo, Kruki, Łazy, Nowa Wieś, Olszewo-Borki, Zabrodzie, Żebry Ostrowy II, Gmina Olszewo - Borki”.

I.  Termin realizacji zamówienia: 10.07.2015r.
II. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
III.  Opis przedmiotu zamówienia:

1.
Przedmiotem zamówienia jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olszewo-Borki w ramach której przewiduje się zaprojektowanie:

1) Antonie ul. Batalionów Chłopskich (odcinek od drogi krajowej do ul. Szkolnej)

a) ok. 170mb linii napowietrznej oświetlenia drogowego,

b) 4szt. słupów linii napowietrznej oświetlenia drogowego,

c) ok. 2szt. opraw oświetlenia zewnętrznego o mocy 70W.

2) Antonie ul. Perłowa (odcinek pomiędzy firmą F.H.U. „Szczecińscy” a firmą „Meble Łukasz”)

a) ok. 140mb  linii napowietrznej oświetlenia drogowego,

b) 2szt.  słupów linii napowietrznej oświetlenia drogowego,

c) ok. 3szt. opraw oświetlenia zewnętrznego o mocy 70W.

3) Drężewo/ Olszewo-Borki ul. Wierzbowa

a) ok. 670mb  linii napowietrznej oświetlenia drogowego,

b) 9szt.  słupów linii napowietrznej oświetlenia drogowego,

c) ok. 13szt. opraw oświetlenia zewnętrznego o mocy 100W,

4) Kruki ul. Tęczowa, Frezjowa, Jaśminowa, Bławatkowa, , Chabrowa, Fiołkowa, Magnoliowa.

a) ok. 1 530mb  linii napowietrznej oświetlenia drogowego,

b) ok. 30szt. opraw oświetlenia zewnętrznego o mocy 70W.

5) Łazy ul. Waltera (odcinek od posesji nr 44 do posesji nr 46)

a) 150mb  linii napowietrznej oświetlenia drogowego,

b) ok. 3szt. opraw oświetlenia zewnętrznego o mocy 70W.

6) Nowa Wieś ul. Wesoła (odcinek od ul. Spokojnej do posesji nr 7)

a) ok. 120mb  linii napowietrznej oświetlenia drogowego,

b) 2szt.  słupów linii napowietrznej oświetlenia drogowego,

c) ok. 2szt. opraw oświetlenia zewnętrznego o mocy 70W.

7) Olszewo-Borki ul. Wyspiańskiego, Pogodna (odcinek od ul. Armii Krajowej i część ul. Pogodnej do posesji nr 4)

a) ok. 310mb  linii napowietrznej oświetlenia drogowego,

b) ok. 4szt. opraw oświetlenia zewnętrznego o mocy 70W,

8) Zabrodzie ul. Księżycowa (odcinek od posesji nr 24 do posesji nr 36)

a) ok. 180mb  linii napowietrznej oświetlenia drogowego,

b) 4szt.  słupów linii napowietrznej oświetlenia drogowego,

c) ok. 3szt. opraw oświetlenia zewnętrznego o mocy 70W.

9) Zabrodzie ul. Wenusowa

a) ok. 290mb  linii napowietrznej oświetlenia drogowego,

b) 1 słup linii napowietrznej oświetlenia drogowego,

c) ok. 4szt. opraw oświetlenia zewnętrznego o mocy 70W.

10) Żebry Ostrowy II ( odcinek od posesji nr 2A do lasu w kierunku msc. Stepna Grądzik)

a) ok. 180mb  linii napowietrznej oświetlenia drogowego,

b) ok. 3szt. opraw oświetlenia zewnętrznego o mocy 70W.

W załączeniu szkice lokalizacyjne obszarów objętych opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej – Załącznik nr 6.

Załączniki do pobrania

Szczegółowa lokalizacja słupów i lamp oświetleniowych do uzgodnienia z Zamawiającym.

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa obejmuje:

1.PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY budowy oświetlenia ulicznego dla każdego zadania:

1) Antonie ul. Batalionów Chłopskich,

2) Antonie ul. Perłowa,

3) Drężewo/Olszewo-Borki ul. Wierzbowa,

4) Kruki. ul. Tęczowa, Frezjowa, Jaśminowa, Bławatkowa, Chabrowa, Fiołkowa, Magnoliowa,

5) Łazy ul. Waltera,

6) Nowa Wieś ul. Wesoła,

7) Olszewo-Borki ul. Wyspiańskiego, Pogodna,

8) Zabrodzie ul. Księżycowa,

9) Zabrodzie ul. Wenusowa,

10) Żebry Ostrowy II,

opracowany zgodnie z art. 34, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462 ze zmianami) wraz z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA– zgodnie z art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409), każdy w 6 egz., w tym 1 egz. w formie elektronicznej (pdf) na płycie CD,

2. SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla każdego zadania opracowaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129), każda w 3 egz., w tym 1 egz. w formie elektronicznej (pdf) na płycie CD,

3. PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS INWESTORSKI w rozbiciu na poszczególne zadania wymienione w pkt 1 i poszczególne ulice w każdym z tych zadań, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004r., nr 130, poz. 1389 ze zm.), każdy w 3 egz., w tym 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf) na płycie CD,

4.NIEZBĘDNE UZGODNIENIA, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA.

V.   Koszt map do celów projektowych pokrywa Wykonawca.

VI.  Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) formularz oferty według załączonego wzoru – Załącznik nr 1,

2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2,

3) oświadczenie na okoliczność braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzieleniu zamówienia –Załącznik nr 3,

4) oświadczenie w sprawie posiadanych uprawnień – Załącznik nr 4,

5) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej trzech usług polegających na projektowaniu oświetlenia drogowego, z podaniem ich wartości, nazwy, daty i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane – Załącznik nr 5.

6) aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

VII.      Opis  sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie - cena powinna zawierać:

1) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

2) obowiązujący podatek VAT od towarów i usług  (jeżeli Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT),

3) cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy  i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

VIII.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na „Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Antonie, Drężewo, Kruki, Łazy, Nowa Wieś, Olszewo-Borki, Zabrodzie, Żebry Ostrowy II, Gmina Olszewo - Borki”.

2) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie,

3) oferta cenowa winna być sporządzona w języku polskim,

4) oferta musi obejmować całość zamówienia,

5) formularz oferty należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

IX.   Miejsce i termin złożenia oferty:

1) ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.04.2015r. do godz. 10.00  w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Olszewie – Borkach, ul. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo – Borki, pokój nr 9 (sekretariat).

2) oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

3) Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

4)  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X.     Kontakt z Zamawiającym:

tel. 029 761–31–07, fax 29 761-32-23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.)  wobec zamówienia nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!