11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Analiza rynku - dostawa materiałów biurowych

Olszewo-Borki, 13 kwietnia 2015 r.

RO. 2600.3.2015

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, iż w wyniku prowadzonego rozeznania rynku o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na dostawę materiałów biurowych w tym tuszy i tonerów do urządzeń drukujących na potrzeby Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach w 2015 roku, według zestawień opisanych w załącznikach: 1) wykaz tonerów i tuszy, 2) wykaz materiałów biurowych, 3) wykaz materiałów na wybory, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

BEST-OFFICE J.Jakubiak, B.Jakubiak sp.j. w Ostrołęce, za cenę brutto za całe zamówienie 63.237,45 zł, w tym asortyment wg załącznika: nr 1 – 50.778,71 zł, nr 2 – 10.996,39 zł, nr 3 – 1.462,35 zł.

W toku prowadzonego postępowania ofertę złożyli następujący wykonawcy:

nr oferty

nazwa Wykonawcy

adres

ocena punktowa

1

MIMAR Maria Głębocka

07-300 Ostrów Maz.

89,75

2

BEST-OFFICE J.Jakubiak, B.Jakubiak sp.j.

07-410 Ostrołęka

100,00

3

HAPIS sp. z o.o.

12-100 Szczytno

99,94

4

MEXICO sp. z o.o.

02-220 Warszawa

94,21

5

PHU PAPIERNIA sp. z o.o.

07-410 Ostrołęka

93,18

 

Dziękujemy za złożenie oferty i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Gminę Olszewo-Borki.


pytanie 1: “Czy oferta na materiały eksploatacyjne do drukarek może być wypisana na zamienniki czy oryginały?”
odpowiedź: W punkcie 2 - Przedmiot zamówienia, zostało opisane jaki rodzaj tuszy i tonerów należy skalkulować w ofercie: “Wszystkie materiały, tusze i tonery muszą być fabrycznie nowe, w przypadku tuszy I tonerów muszą być to produkty polecane przez producentów urządzeń drukujących, nie uzupełniacze lub wymienniki.”. 
pytanie 2: “Proszę o informację czy można zaoferować produkty równoważne w pozycjach gdzie wpisany jest producent towaru, np. w poz. : Zał. nr 3 - poz. nr 2 - długopis z wkładem czarnym PENTEL”
odpowiedź: Zamawiający określając nazwę producenta przy danym produkcie oczekuje asortymentu tego producenta, nie równoważnego.

Olszewo-Borki, 30 marca 2015 r.

RO.2600.3.2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów biurowych o wartości nie przekraczającej równowartości w polskich złotych brutto 30.000 euro. Zapytanie ofertowe prowadzone jest  w rozumieniu art 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.)

Zwracamy się z uprzejma prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Olszewo-Borki, 07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł.Broniewskiego 13,  NIP 758-21-23-565, tel: 029 761 31 07 w. 109 fax. 029 761 32 23 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.olszewo-borki.pl

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych w tym tuszy i tonerów do urządzeń drukujących na potrzebu Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach w 2015 roku, według zestawień opisanych w załącznikach:

1) wykaz tornerów i tuszy

2) wykaz materiałów biurowych

3) wykaz materiałów na wybory

Wszystkie materiały, tusze i tonery muszą być fabrycznie nowe, w przypadku tuszy I tonerów muszą być to produkty polecene przez producentów urządzeń drukujących, nie uzupełniacze lub wymienniki.

3. Skalkulowanie ceny oferty

Za najkorzystniejszą zostanie uznana ofera, która będzie miała najniższą cenę ofertową.

4. Oferta powinna zawierać:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (kserokopia dokumentu musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem i podpisana przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela),

2) druk oferty wraz z oświadczeniem wg załącznika nr 1

5. Termin realizacji zamówienia: w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 7 maja 2015 r.

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

1) W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną, faksem lub drogą pisemną.

2) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Aneta Gutowska-Grucelska Sekretarz Gminy tel. 029 761 31 07 w. 109 lub 111

7. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1) Ofertę cenową prosimy złożyć wg załączonego wzoru Formularz ofertowy w następujący sposób:

a) Osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z następującym opisem: „Oferta na dostawę materiałów biurowch w 2015r.” na adres Zamawiającego opisany w ust. 1 – biuro podawcze pok. 2A,

b) Faxem na numer 29 761 32 23

c) Skan do pliku PDF na adres mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule proszę wpisać „Oferta na dostawę materiałów biurowch w 2015r.” w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2015 r. do godz. 11:00.

Załączniki do pobrania

2) Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem: www.olszewo-borki.pl

8. Postanowienia ogólne.

1) Oferty złożone po terminie opisanym w ust. 7 pkt. 1 oraz niekompletnie wypełnione nie będą rozpatrywane.

2) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoj ą ofertę.

3) Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych - wszystkie rubryki musza być wypełnione.

4) Nie dopuszcza się widełkowego podawania cen - wszystkie ceny muszą być określone jednoznacznie, zgodnie z zasadą matematyczną.

5) Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury VAT oddzielnie dla asortymentu z danego załącznika nr 2, nr 3 i nr 4.

6) Płatność za realizację zamówienia będzie przelewem bankowym w ciągu 21 dni od daty dostarczenia faktury VAT wystawionej zgodnie z następującymi danymi: Urząd Gminy w Olszewie-Borkach 07-415 Olszewo-Borki ul. Wł.Broniewskiego 13 NIP 758-17-23-263.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!