11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Analiza rynku - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Olszewo-Borki

                                                                                    Olszewo-Borki, dnia 27.01.2015 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Informuję, iż w wyniku analizy ofert na realizację zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Olszewo-Borki”.

wybrane zostały oferty firm:

Oferta nr 1: Włodzimierz Grabowski, AWOG TRANS – Usługi Transportowe, ul. Średnia 1, 07-415 Olszewo-Borki

za kwotę:

1) 77,76 zł brutto/ 1 godzinę pracy (słownie: siedemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt sześć groszy) z tytułu utrzymywania w przejezdności wyznaczonych dróg poprzez odśnieżanie pługami, zmniejszenia śliskości poprzez posypywanie środkami chemicznymi i materiałami uszorstniającymi, odśnieżania: chodników, parkingów, miejsc postojowych i zatok autobusowych w sektorze I, sektorze II (tylko miejscowość Żebry Chudek)  i sektorze III.

2) 17,28 zł brutto za 1 m3 (słownie: siedemnaście złotych dwadzieścia osiem groszy) z tytułu wywozu śniegu.

Oferta nr 3: Krzysztof  Jatczak, Ikar Service EcoHousePro, Ławy, ul. Przemysłowa 1, 07-411 Rzekuń

za kwotę 77,76 zł brutto/ 1 godzinę pracy (słownie: siedemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt sześć groszy) z tytułu utrzymywania w przejezdności wyznaczonych dróg poprzez odśnieżanie pługami, zmniejszenia śliskości poprzez posypywanie środkami chemicznymi i materiałami uszorstniającymi, odśnieżania: parkingów, miejsc postojowych i zatok autobusowych w sektorze II (wyłączając  miejscowość Żebry Chudek).

 

Planowany termin podpisania umowy w dniu 27.01.2015 r. o godz 15.40


Olszewo – Borki, dnia 08.01.2015r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego
w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Gmina Olszewo – Borki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zadanie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Olszewo-Borki”

I. Zamawiający:

Gmina Olszewo – Borki

07-415 Olszewo – Borki

ul. Broniewskiego 13

II. Tryb udzielenia zamówienia: rozeznanie rynku (Ustawy Pzp nie stosuje się w oparciu o art.4 pkt. 8)

Rozeznanie rynku z rozliczeniem godzinowym

III. Wymagany termin realizacji zamówienia: od 15 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i miejsc użyteczności publicznej w granicach administracyjnych oraz będących w zarządzie Gminy Olszewo-Borki w sezonie zimowym w terminie od 15 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015,  polegające na:

1.1   utrzymywaniu w przejezdności wyznaczonych dróg poprzez odśnieżanie pługami,

1.2   zmniejszaniu śliskości poprzez posypywanie materiałami uszorstniającymi (piaskiem) i środkami chemicznymi.

1.3   Odśnieżaniu:

 • chodników w msc. Nowa Wieś (ul. Szkolna od ul. Reymonta do szkoły podstawowej) i w msc. Olszewo-Borki (ul. Średnia, ul. Wyspiańskiego i ul. 3 Maja od ul. Broniewskiego do kościoła),
 • odśnieżaniu parkingów i miejsc postojowych (przy szkołach, przedszkolach, ośrodkach zdrowia, kościołach Urzędzie Gminy),
 • zatok autobusowych,

1.4   wywożeniu śniegu w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

 1. Teren gminy podzielono na 3 sektory (obszary) w zakresie usługi, według załącznika graficznego.
 2. Przewidywany zakres usług obejmuje: odśnieżanie dróg pługiem– około 700 godzin, odśnieżanie chodników- ok. 50 godzin, odśnieżanie parkingów i miejsc postojowych-ok. 80 godzin, posypywanie dróg gminnych– 20 t., wywożenie śniegu– 600 m3
 3. Zakres usług realizowany będzie w obrębie 40 miejscowości (38 sołectw) na długości około 250 km dróg gminnych w podziale na sektory:

-Sektor I: na północy granicą jest droga wojewódzka nr 544 Ostrołęka – Żebry-Chudek. Sektor ten obejmuje następujące miejscowości: Dobrołęka, Drężewo, Grabowo, Grądzik, Kordowo, Kruki, Nakły, Nożewo, Olszewo-Borki, Stepna Michałki, Stepna Stara, Żebry-Chudek, Żebry Ostrowy I, Żebry Ostrowy II, Żebry Perosy, Żebry-Sławki, Żebry-Stara Wieś, Żebry-Wierzchlas, Żebry-Żabin, Żerań Duży, Żerań Mały.

-Sektor II: sektor ten obejmuje następujące miejscowości: Antonie, Białobrzeg Bliższy, Białobrzeg Dalszy, Drężewo, Kruki, Łazy, Przystań, Siarki, Zabrodzie, Żebry-Chudek.

-Sektor III: sektor ten obejmuje następujące miejscowości: Chojniki, Działyń, Grabnik, Grabówek, Mostowo, Mostówek, Nowa Wieś, Przystań, Rataje, Rżaniec, Wyszel, Zabiele Piliki, Zabiele Wielkie, Żebry-Wierzchlas.

 1. Wykonawca jest zobowiązany do:

- zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania prac.

- zapewnienia osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia (kierowcy) posiadających znajomość układu komunikacyjnego na terenie gminy Olszewo-Borki.

- zapewnienia minimum trzech pługo-odśnieżarek i jednej piaskarko solarki do każdego z trzech sektorów.

 1. Za jakość stosowanych materiałów oraz wykonywanych prac i ich zgodność z wymaganiami odpowiada Wykonawca. Do odśnieżania oraz usuwania śliskości zimowej mogą być używane wyłączenie pojazdy i maszyny drogowe zarejestrowane oraz posiadające dopuszczenie do ruchu na drogach publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zadeklarowanego sprzętu przed podpisaniem umowy.
 2. O przystąpieniu wykonawcy do prac decyduje zgłoszenie uprawnionego pracownika Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach w formie telefonicznej, faxem lub e-mailem (osoby upoważnione do zgłoszeń zostaną wskazane na etapie zawarcia umowy).

Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do prac w ciągu 1 godzin od chwili zgłoszenia.

V. Kryterium oceny ofert:

Przy wyborze Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny, i tak:

- cena za 1 godzinę pracy za usługi z pkt IV ppkt 1.1 -1.3

- cena za 1 m3 wywiezionego śniegu za usługi z pkt IV ppkt 1.4

VI. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty :

1) formularz oferty według załączonego wzoru – załącznik nr 1

2) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według załączonego wzoru – załącznik nr 2

3) oświadczenie na okoliczność braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia według załączonego wzoru – załącznik nr 3

4) wykaz podstawowego sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia według załączonego wzoru – załącznik nr 4

Załączniki do pobrania

VII. Wynagrodzenie za realizację zadania:

 1. Wynagrodzenie za 1 godzinę pracy za usługi z pkt IV ppkt 1.1-1.3,
 2. Wynagrodzenie za 1m3 wywiezionego śniegu za usługi z pkt IV ppkt 1.4

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

2) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie,

3) oferta cenowa winna być sporządzona w języku polskim,

4) dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne sektory lub/i wywożenie śniegu

5) formularz oferty należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:

1) ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.01.2015r. do godz. 1000  w siedzibie Zamawiającego 07-415 Olszewo – Borki, ul. Broniewskiego 13, I piętro, 2A-biuro podawcze

2) oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

X. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

Paweł Piotrowski – pracownik Referatu Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa, tel. 029 761-31-07 wew.113 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) wobec zamówienia nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

 

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!