11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Analiza rynku - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

                                                                                     Olszewo-Borki, dnia 19.12.2014 r.

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, iż w wyniku analizy ofert na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na „Budowę oświetlenia ulicznego w msc. Kruki  gm. Olszewo-Borki”

 

Gmina Olszewo - Borki dokonała unieważnienia analizy z uwagi na niewystarczające środki finansowe w budżecie Gminy na realizację w/w zadania.  


Olszewo – Borki dnia 09.12.2014r.

 

ANALIZA RYNKU

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego
w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Gmina Olszewo – Borki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na Budowę oświetlenia ulicznego w msc. Kruki gm. Olszewo - Borki”.

 I. Termin realizacji zamówienia: 31.03.2015r.

II. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1)    Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Kruki

a) ulica Pogodna,

b) ulica Tęczowa,

c) ulica Frezjowa,

d) ulica Jaśminowa,

e) ulica Bławatkowa,

f) ulica Chabrowa,

g) ulica Fiołkowa,

h) ulica Magnoliowa.

Szkic lokalizacyjny zakresu inwestycji w załączeniu – Załącznik nr 6

Szczegółowy zakres robót do uzgodnienia z Zamawiającym.

IV. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa obejmuje:

1/PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY budowy oświetlenia ulicznego w msc. Kruki gm. Olszewo - Borki, opracowany zgodnie z art. 34, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462 ze zmianami) wraz z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA– zgodnie z art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409) w 6 egz., w tym 1 egz. w formie elektronicznej (pdf) na płycie CD,

2/ SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129), w 3 egz., w tym 1 egz. w formie elektronicznej (pdf) na płycie CD,

3/ PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS INWESTORSKI w rozbiciu na poszczególne ulice, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004r., nr 130, poz. 1389 ze zm.), każdy w 3 egz., w tym 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf) na płycie CD,

4/NIEZBĘDNE UZGODNIENIA, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA.

Koszt map do celów projektowych pokrywa Wykonawca.

V. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) formularz oferty według załączonego wzoru – Załącznik nr 1,

2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2,

3) oświadczenie na okoliczność braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzieleniu zamówienia –Załącznik nr 3,

4) oświadczenie w sprawie posiadanych uprawnień – Załącznik nr 4,

5) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej trzech usług o wartości kosztorysowej co najmniej 50 000zł., polegających na projektowaniu oświetlenia drogowego, z podaniem ich wartości, nazwy, daty i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane – Załącznik nr 5.  

Załączniki do pobrania

VI.  Opis  sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie - cena powinna zawierać:

1) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

2) obowiązujący podatek VAT od towarów i usług  (jeżeli Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT),

3) cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę  jest obowiązująca przez okres ważności umowy  i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na „Budowę oświetlenia ulicznego w msc. Kruki gm. Olszewo - Borki ”.

2) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie,

3) oferta cenowa winna być sporządzona w języku polskim,

4) oferta musi obejmować całość zamówienia,

5) formularz oferty należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:

1) ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.12.2014r. do godz. 10.00  w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Olszewie – Borkach, ul. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo – Borki, pokój nr 9 (sekretariat).

2) oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

IX. Kontakt z Zamawiającym:

tel. 029 761–31–07, fax 29 761-32-23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.)  wobec zamówienia nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!