11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Analiza rynku - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

                                                                                     Olszewo-Borki, dnia 29.10.2014 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, iż w wyniku analizy ofert na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na „Rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Nowej Wsi gm. Olszewo - Borki”

wybrana została oferta firmy:

 „OSTPROJEKT” INWESTYCJE, PROJEKTY, SZKOLENIA Mirosław Grzyb

ul. Kilińskiego 32A, 07-410 Ostrołęka

za kwotę:

46 125,00 zł brutto (słownie: czterdzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych i 00/100).

Dziękuję za udział w postępowaniu i zapraszam do wzięcia udziału w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Gminę.

 


Olszewo – Borki dnia 17.10.2014r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego
w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Gmina Olszewo – Borki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na Rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Nowej Wsi gm. Olszewo - Borki”.

I.      Termin realizacji zamówienia: 28.02.2015r.

II.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

III.  Opis przedmiotu zamówienia:

  1. INWENTARYZACJĘ CAŁOŚCI BUDYNKU w 3 egz., w tym 1 egz. w formie elektronicznej (pdf),
  2. PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDSZKOLEM od strony południowej długości ok. 10-15mb na całej szerokości i wysokości budynku.

1)  Na parterze przewiduje się:

a) pomieszczenia przedszkolne tj. dwie sale zajęć z łazienkami, szatnię, pomieszczenie gospodarcze/magazynek oraz komunikację ogólną z oddzielnym wejściem od zewnątrz budynku.

b) pomieszczenia dla kompleksu sportowo – rekreacyjnego „ORLIK” tj. magazyn sprzętu gospodarczo – sportowego, szatnie oddzielne dla obu płci, zespół higieniczno – sanitarny, pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego.

2) Na piętrze sale lekcyjne dla uczniów szkoły podstawowej.

3) Zamianę systemu ogrzewania na ogrzewanie kotłownią gazową wraz z zasobnikami- zbiornikami na gaz.

4) Zmianę przeznaczenia pomieszczeń po istniejącej kotłowni i składzie węgla.

5) Ocieplenie ścian zewnętrznych całego budynku szkoły wraz z nałożeniem elewacji.

6) Zagospodarowanie terenu tj. budowa chodników, drogi dojazdowej, miejsc postojowych, odwodnienie terenu, zieleni, ogrodzenie.

3. DOKUMENTACJĘ GEOTECHNICZNĄ rozpoznania podłoża gruntowego pod rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Nowej Wsi gm. Olszewo - Borki, opracowaną zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463), w 6 egz., w tym 1 egz. w formie elektronicznej (pdf),

4. AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU opracowany zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. 2009r., nr 43, poz. 346)w 6 egz., w tym 1 egz. w formie elektronicznej (pdf),

Szkic lokalizacyjny zakresu inwestycji w załączeniu.

Szczegółowy zakres robót do uzgodnienia z Zamawiającym.

IV.       Dokumentacja projektowo – kosztorysowa obejmuje:

1/ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA umożliwiającą wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Nowej Wsi gm. Olszewo – Borki , opracowaną zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy  z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), w 3 egz., w tym 1 egz. w formie elektronicznej (pdf),

2/PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Nowej Wsi gm. Olszewo – Borki, opracowany zgodnie z art. 34, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462 ze zmianami) wraz z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA– zgodnie z art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409) w 6 egz., w tym 1 egz. w formie elektronicznej (pdf), zawierający:

a) projekt zagospodarowania terenu

b) branżę architektoniczną

c) branżę konstrukcyjną

d) branżę sanitarną

e) branżę elektryczną

3/NIEZBĘDNE UZGODNIENIA, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA, m.in. z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym, rzeczoznawcą ds.  ochrony przeciwpożarowych, ZUD i inne.

4/ SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129), w 3 egz., w tym 1 egz. w formie elektronicznej (pdf),

5/ PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS INWESTORSKI opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004r., nr 130, poz. 1389 ze zm.), w 3 egz., w tym 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf),

Koszt map do celów projektowych pokrywa Wykonawca.

V.  Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) formularz oferty według załączonego wzoru – Załącznik nr 1,

2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2,

3) oświadczenie na okoliczność braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzieleniu zamówienia –Załącznik nr 3,

4) oświadczenie w sprawie posiadanych uprawnień – Załącznik nr 4,

5) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej trzech usług o wartości kosztorysowej co najmniej 50 000zł., polegających na projektowaniu budynków użyteczności publicznej, z podaniem ich wartości, nazwy, daty i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane – Załącznik nr 5.  

Załączniki do pobrania

VI. Opis  sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie - cena powinna zawierać:

1) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

2) obowiązujący podatek VAT od towarów i usług  (jeżeli Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT),

3) cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę  jest obowiązująca przez okres ważności umowy  i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na „Rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Nowej Wsi gm. Olszewo - Borki”.

2) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie,

3) oferta cenowa winna być sporządzona w języku polskim,

4) oferta musi obejmować całość zamówienia,

5) formularz oferty należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:

1) ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.10.2014r. do godz. 10.00  w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Olszewie – Borkach, ul. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo – Borki, pokój nr 9 (sekretariat).

2) oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

IX. Kontakt z Zamawiającym:

tel. 029 761–31–07, fax 29 761-32-23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.)  wobec zamówienia nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!