11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Analiza rynku - Zakup i montaż czterech zestawów urządzeń do ćwiczeń

Olszewo-Borki, dn. 08.10.2014 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonej analizy rynku w prowadzonym postępowaniu, którego wartość nie przekracza 30.000 euro, na zadanie pn. Zakup i montaż czerech zestawów urządzeń do ćwiczeń w ramach projektu „Ścieżki zdrowia w gminie Olszewo-Borki, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

FFC DISTRIBUTION SP. Z O.O.

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 85/5

66-400 Gorzów Wielkopolski

cena oferty brutto: 47.442,72 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote 72/100)

W toku prowadzonego postępowania ofertę złożył także następujący wykonawca:

- ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH, DROGOWYCH I MELIORACYJNYCH mgr inż. Agnieszka Skibniewska-Zera z siedzibą w Grabowie.

Dziękujemy za zainteresowanie i złożenie oferty. Zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach realizowanych przez Gminę Olszewo-Borki.

 


Olszewo-Borki, dn. 25 września 2014 r.

 

 Zakup i montaż czterech zestawów urządzeń do ćwiczeń
 w ramach projektu „Ścieżki zdrowia w gminie Olszewo-Borki”

 

Gmina Olszewo-Borki zaprasza do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej niższej niż równowartość w złotych polskich kwoty 30.000,00 euro, obliczona na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1692). 

Zamówienie realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), niniejsze postępowanie ma na celu spełnienie zasady konkurencyjności.

Przedmiotem zamówienia jest Zakup i montaż czterech zestawów urządzeń do ćwiczeń w ramach projektu „Ścieżki zdrowia w gminie Olszewo-Borki” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013 Szczegółowy opis warunków zamówienia w załączeniu do ogłoszenia.

Wymagania dotyczące oferty:

1) Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w ogłoszeniu w celu prawidłowego przygotowania oferty.

2) Złożona oferta powinna być zgodna z wymaganiami ogłoszenia pod rygorem jej odrzucenia.

3) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (wypełniony „Formularz oferty” wraz z wymaganymi dokumentami).

4)  Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

5) Wykonawca poda na formularzu oferty wynagrodzenie brutto, które oczekuje otrzymać za wykonanie przedmiotu zamówienia.

6) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7) Ofertę należy złożyć w języku polskim.

8) Ofertę wraz z załącznikami, należy złożyć w formie pisemnej w terminie do 6 października 2014 r. do
godz. 9:00
w siedzibie Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach ul. Wł. Broniewskiego 13 pok. 2A (biuro podawcze) w następujących formach (każdorazowo decyduje data wpływu do Zamawiającego):

  • osobiście do siedziby Zamawiającego adres j.w.,
  • przesłać listem tradycyjnym na adres j.w.,
  • przesłać elektronicznie (jeden plik PDF) na mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

9) Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone wykonawcom.

SIWZ

Informacja o sposobie porozumiewania się:

1) Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą pisemną z dopuszczeniem możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faxu: 29 761 32 23 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  przy czym dla swojej ważności ten sposób korespondencji wymaga dotarcia treści pisma do Zamawiającego przed upływem terminu. Korespondencję uważa się za doręczoną z chwilą, gdy doszła ona do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jej treścią.

2) W przypadku uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny: 29 761 31 07 lub mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!