11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Analiza rynku - wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Wykonanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo - Borki”

Olszewo –Borki, dn. 12.04.2019r.

PR.271.2.2019

Dot. Zapytania ofertowego na świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizowaną przez gminę Olszewo – Borki w systemie zaprojektuj i wybuduj inwestycją pn. „Wykonanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo - Borki”.

Zamawiający – Gmina Olszewo – Borki informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w w/w postępowaniu. W oparciu o warunki określone w zapytaniu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez  WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o.o. 07-410 Ostrołęka, ul. Prosta 7, która zaoferowała realizację zamówienia za cenę brutto  49.200,00 zł.  W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu na składanie ofert wpłynęło 5 ofert. Wszystkie oferty spełniły wymagania określone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym. 

Do pobrania:
Skan dokumentu


Olszewo- Borki, dn. 5.04.2019r.

PR.271.2.2019

 

Dot. Zapytania ofertowego na wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Wykonanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo - Borki” obejmującym wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj

Gmina Olszewo – Borki przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami do zapytania ofertowego z dnia 2 kwietnia 2019r. na wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Wykonanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo – Borki”:

1) Jaką funkcję ma pełnić inspektor nadzoru z branży sanitarnej ww. postępowaniu podczas montażu instalacji PV?

odpowiedź: Zamówienie dotyczy wykonania robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj obejmujących „Wykonanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo – Borki” w zakresie, który szczegółowo opisany jest w Programie funkcjonalno – użytkowym dostępnym dla wykonawców w biuletynie informacji publicznej Zamawiającego pod adresem: http://bip.olszewo-borki.samorzady.pl/?a=1264  .

2)  Proszę o informację czy czynność sporządzenia dokumentu OT lub PT ma spoczywać na inspektorze?

odpowiedź: Sporządzenie dokumentów OT/PT spoczywa na Wykonawcy wielobranżowego nadzoru inwestorskiego.

Do pobrania:
Skan dokumentu
Zaktualizowane ogłoszenie


Znak sprawy: PR.271.2.2019

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Wykonanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo - Borki” obejmującym wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj

Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizowaną przez gminę Olszewo – Borki w systemie zaprojektuj i wybuduj inwestycją pn. „Wykonanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo - Borki”.  Nadzór będzie sprawowany zgodnie z ustawą Prawo budowlane, będzie obejmował też, koordynowanie czynności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego, prowadzenie kontroli zgodności wykonywanych robót budowlanych z dokumentacją projektową i kosztorysową, wydanymi decyzjami administracyjnymi, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. Nadzór inwestorski obejmuje branżę konstrukcyjno-budowlaną, sanitarną oraz elektryczną.

Termin realizacji:

Od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem, ich odbioru końcowego oraz weryfikacji dokumentacji powykonawczej przekazanej zamawiającemu przez wykonawcę robót budowlanych, a także w okresie rękojmi za wady i gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę robót, w tym udział w przeglądach gwarancyjnych.

Termin realizacji zamówienia: 30.09.2019r.

W przypadku wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych (nie dłużej niż 3 miesiące), nie daje to podstaw do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Do pobrania:
SIWZ
Załączniki
Ogłoszenie nadzór inwestorski baza konkurencyjności

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!