11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Analiza rynku - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Żebry Perosy’’, gm. Olszewo-Borki.

Olszewo-Borki, dn. 20 marca 2019r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

1. W dniu 19 marca 2019r. do godziny 1000 do Urzędu Gminy w Olszewie – Borkach  składane były oferty w ramach zapytania ofertowego na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. ,,Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Żebry Perosy’’, gm. Olszewo-Borki.
2. Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie wyżej wymienionego zamówienia kwotę 36.900,00 zł brutto.
3. Wpłynęło 7 (siedem) ofert

Informacja do pobrania


Zamawiający

1. Gmina Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki, tel. (0-29) 761-31-07, fax (0-29) 643 20 74,  www.olszewo-borki.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REGON: 550667965, NIP: 758-21-23-565

2. W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi Urząd Gminy w Olszewie-Borkach z siedzibą j.w.

Tryb udzielenia zamówienia

  1. Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i prowadzone jest w celu realizacji zasady konkurencyjności. Nie stanowi zapytania o cenę w trybie art. 69 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.).
  2. Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) wobec zamówienia nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
  3. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
  4. Szacunkowa wartość zamówienia jest niższa niż równowartość w złotych polskich kwoty 30.000,00 euro, obliczona na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2477).  
  5. Wykonawca, który złoży ofertę w prowadzonym postępowaniu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1000)
  6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na odbudowę drogi gminnej nr 250923W Żebry Perosy od km 0+000,00 do km 2+470,00. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129), rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz.1935) oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202 ze zm.)

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.
Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 13, sekretariat pokój nr 18 (I piętro) w terminie do dnia 19 marca 2019r. do godz. 10:00 osobiście lub za pośrednictwem poczty w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. ,,Odbudowa drogi gminnej w miejscowości  Żebry Perosy’’.
2.
Oferty złożone po terminie określonym w ust. 1 zostaną zwrócone bez otwierania.
3. Zamawiający nie przewiduje organizacji publicznej sesji otwarcia ofert.

Do pobrania

SIWZ i załączniki

Załącznik graficzny

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!