11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Analiza rynku - Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Olszewo-Borki

Olszewo-Borki, dn. 22.08.2018r.

RSOŚ.271.1.2018

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający Gmina Olszewo-Borki z siedzibą: 07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13 ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na zadanie pn.: „Usuwaniei unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Olszewo-Borki”.

 

Wybrano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie

z siedzibą: 18-300 Zambrów, ul. Polowa 19

 

cena ofertowa brutto za odbiór, załadunek, transport i unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów zawierających azbest: 329,40 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 40/100)

 

W toku prowadzonego postępowania oferty złożyli także następujący wykonawcy:

RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski 91-498 Łódź, ul. Herlinga Grudzińskiego 48 m. 8
ŚRODOWISKO I INNOWACJE Sp. z o.o. 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15
Logistyka Odpadów Sp. z o.o. 40-085 Katowice, ul. Adama Mickiewicza 29
Z.G.K. GRONEKO Sp. z o.o. Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie

Dziękujemy za zainteresowanie i złożenie oferty. Zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach realizowanych przez Gminę Olszewo-Borki.

 

 


Olszewo-Borki, dn. 8 sierpnia 2018r.

RSOŚ.271.1.2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Wójt Gminy Olszewo-Borki zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Olszewo-Borki”.

 I. Tryb udzielenia zamówienia:

 1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawą Pzp” i ma na celu dokonanie wyboru oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności.
 2. Szacunkowa wartość zamówienia jest niższa niż równowartość w złotych polskich kwoty 30.000,00 euro, obliczona na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2477).
  II.
  Opis przedmiotu zamówienia:
 3. Przedmiotem zamówienia jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe faliste stosowane w budownictwie) z nieruchomości położonych na terenie gminy Olszewo-Borki.

Zakres usługi obejmuje: pakowanie (na terenie nieruchomości), załadunek, transport (z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwienia) i przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olszewo-Borki w szacowanej ilości 113,245 Mg.

 1. Usługę należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przedmiotu zamówienia.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia bądź zwiększenia zakresu prac zleconych do wykonania zgodnie z bieżącymi potrzebami. Wskazane ilości przedmiotu zamówienia są tylko orientacyjnymi ilościami i mogą ulec zmianie uwzględniając fakt, że podstawą do ich określenia są wnioski właścicieli nieruchomości.
 3. Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

1) odpowiednie zapakowanie wyrobów zawierających azbest, tj. min. ułożenie ich na paletach i zabezpieczenie folią,

2) ważenie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest przy użyciu własnych, posiadających legalizację urządzeń,

3) załadunek odpowiednio zapakowanych wyrobów zawierających azbest oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z odpadów zawierających azbest i oczyszczenie go z pyłu azbestowego w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska,

4) transport zebranych odpadów zawierających azbest do miejsca ich unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych,

5) rozładunek i przekazanie wyrobów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie tego rodzaju odpadów,

6) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków zamówienia i stanu miejsc wykonania przedmiotu zamówienia,

7) Wykonawca wyłoniony w postępowaniu własnym kosztem i staraniem ustali terminy odbioru wyrobów zawierających azbest z właścicielami poszczególnych posesji, na których wyroby te są składowane, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

Wykaz nieruchomości określający lokalizację i dane właścicieli posesji, z których należy usunąć wyroby zawierające azbest Wykonawca otrzyma po podpisaniu umowy.

 1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

1) uzyskania z każdej nieruchomości protokołu odbioru wyrobów zawierających azbest, którego jeden egzemplarz Wykonawca przekaże Zamawiającemu

Protokół w szczególności powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko właściciela posesji, adres odbioru wyrobu zawierającego azbest, datę odbioru oraz wagę odbieranego wyrobu zawierającego azbest i dane odbiorcy.

Wykonawca zobowiązany jest do zważenia odbieranych wyrobów zawierających azbest na każdej posesji.

2) prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 66 i 67 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 21 ze zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973),

3) wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym zakresie prawa, przekazania Zamawiającemu po wykonaniu usługi stosownych dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia,
a w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu:

- karty przekazania odpadów osobno dla każdego z właścicieli nieruchomości, z których odebrano wyroby zawierające azbest oraz kartę przekazania wyrobów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych zgodne z obowiązującymi przepisami,

 - pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonanych prac związanych z usunięciem odpadów zawierających azbest oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest(Dz. U. Nr 71, poz. 649),

- dokumentacji fotograficznej (na płycie CD lub DVD) potwierdzającej usunięcie wyrobów zawierających azbest z poszczególnych nieruchomości, wykonanej w sposób umożliwiający identyfikację nieruchomości (2-4 fotografie charakteryzujące zakres wykonanych prac).

6. W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, materiały i usługi niezbędne do jego kompleksowego wykonania i przekazania Zamawiającemu. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przeprowadził szczegółową wizję w terenie miejsc wykonywania usługi w celu ustalenia pełnego zakresu prac związanych z przygotowaniem oferty i realizacją zamówienia.

7. Wszelkie działania lub czynności nieopisane powyżej, a wynikające z procedur określonych
w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia, Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.

8. Zamówienie powinno być wykonane zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

9. W ofercie należy podać cenę (cena netto, podatek VAT, cena brutto) obejmującą pakowanie, załadunek, transport na składowisko oraz przekazanie odpadów do unieszkodliwienia na składowisku 1 Mg odpadów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków znajdujących się na terenie gminy Olszewo-Borki.

10. Zadanie realizowane będzie z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

III.  Wymagany termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 15 października 2018r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj.: posiadają stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności związanej z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest,

2) posiadają umowę z podmiotem prowadzącym składowisko odpadów niebezpiecznych na przyjęcie w okresie realizacji zamówienia przewidzianej ilości odpadów zawierających azbest, bądź posiadają własne składowisko odpadów niebezpiecznych oraz odpowiednie zezwolenia na prowadzenie takiego składowiska,

3) posiadają niezbędną wiedzę i odpowiednie doświadczenie umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia (warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 usługi polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest oraz załączy dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie),

4) dostarczą wymaganą kompletną dokumentację ofertową.

 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów, określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, które Wykonawcy muszą złożyć.

  V.  
  Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 2. Formularz oferty według załączonego wzoru – załącznik nr 1,
 3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2.1 i 2.2,
 4. Stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z obowiązującymi przepisami, m.in. zezwolenie na transport i utylizację wyrobów zawierających azbest, bądź umowy z podmiotami posiadającymi takie zezwolenia,
 5. Umowę z podmiotem prowadzącym składowisko odpadów niebezpiecznych na przyjęcie w okresie realizacji zamówienia przewidzianej ilości odpadów zawierających azbest, bądź w przypadku posiadania własnego składowiska odpadów niebezpiecznych – odpowiednie zezwolenia na prowadzenie takiego składowiska,
 6. Wykaz co najmniej 3 usług zrealizowanych w zakresie przedmiotu zamówienia w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 3,
 7. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 8. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4,
 9. Jeżeli ofertę pospisuje pełnomocnik lub upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z wpisu do właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, do oferty należy dołączyć w oryginale pełnomocnictwo do podpisania oferty.

Załączniki do pobrania

VI. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Jeden Wykonawca może złożyć jedną jednowariantową ofertę zgodną z przedmiotem zamówienia (wg załączonego wzoru), Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych – złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
 2. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w ogłoszeniu w celu prawidłowego przygotowania oferty.
 3. Złożona oferta powinna być zgodna z wymaganiami ogłoszenia pod rygorem jej odrzucenia.
 4. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
 5. Ofertę stanowi komplet wszystkich wymaganych dokumentów:

- oferowane warunki realizacji zamówienia muszą być złożone na załączonym formularzu ofertowym, do którego należy załączyć wszystkie wymagane dokumenty,

- w przypadku, gdy Wykonawca, dołącza kopię dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (upoważnionego przedstawiciela), poświadczenie za zgodność winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu np. wraz z imienną pieczęcią.

 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w maszynopisie lub czytelnym pismem odręcznym.
 2. Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie.
 3. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być sygnowane podpisem Wykonawcy.

  VII.    Kryteria i sposób oceny ofert:

 4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny brutto oferty.
 5. Wykonanie zamówienia zostanie powierzone Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryterium opisanego w ust. 1 oraz będzie spełniała wszystkie wymagane warunki.

  VIII.  Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

 6. Jako cenę ofertową przyjmuje się cenę netto powiększoną o podatek VAT.
 7. Wykonawca poda w ofercie wynagrodzenie brutto, które oczekuje otrzymać za wykonanie przedmiotu zamówienia – cena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. pakowanie, załadunek, transport i przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olszewo-Borki.
 8. Cena oferty ma być podana w złotych polskich na termin składania ofert oraz będzie obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
 9. Każda podana cena ma być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

  IX. 
  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

 10. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2018r. do godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Olszewie-Borkach, 07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13, pok. 18 (sekretariat na I piętrze), zgodnie
  z załączonym formularzem ofertowym, w następujących formach: osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

Oferta dotyczy zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Olszewo-Borki”.

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.

 1. Oferty złożone po terminie określonym w ust. 1 nie będą brane pod uwagę w dalszej ocenie.
 2. O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
 3. Zamawiający nie przewiduje organizacji publicznej sesji otwarcia ofert.

  X.   
  Dodatkowe informacje:

 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Oferenta do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień do treści złożonej oferty na każdym etapie postępowania.
 5. Zamawiający może poprawić oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe w treści złożonych ofert.
 6. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert niespełniających warunków udziału w postępowaniu oraz ofert niekompletnych.
 7. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
 8. Oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym zostaną odrzucone, a złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

  XI. 
  Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

 10. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zostanie także opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego:   www.olszewo-borki.pl w zakładce „Zamówienia”.
 11. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie udokumentowany protokołem, do którego zostaną dołączone zebrane oferty.
 12. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!