Analiza rynku - Wykonanie i montaż altany drewnianej w msc. Drężewo oraz w msc. Stepna-Stara

Opublikowano: środa, 05, wrzesień 2018 13:24

Olszewo-Borki, 5 września 2018 r.

RO.271.FS.3.2018

 

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Zamawiający Gmina Olszewo-Borki z siedzibą 07-415 Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13 ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na zadanie pn.: „Wykonanie i montaż altany drewnianej w msc. Drężewo oraz w msc. Stepna-Staraw ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok.

Ogłoszenie do pobrania

 


Olszewo-Borki, dn. 6 sierpnia 2018r.

RO.271.FS.3.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 cyt. ustawy.

 

W dniu 6 sierpnia 2018r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego tj. 07-415 Olszewo-Borki ul. Wł.Broniewskiego 13, odbyło się otwarcie ofertw toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na zadanie pn.:  „Wykonanie i montaż altany drewnianej w msc. Drężewo oraz w msc. Stepna-Stara Zamawiający przekazuje informacje:

 

1)       kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 31.618,32 zł brutto

2)       firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny ich ofert:

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

Cena oferty brutto (zł)

Oferta wpłynęła

1

PPHU „ROSTKOWSCY” s.c. JiW Rostkowscy

07-415 Olszewo-Borki
ul. Wierzbowa 3

44.280,00 w tym altana w msc.: Drężewo – 31.980,00

Stepna-Stara – 12.300,00 

06.08.2018r.
godz. 9:50

3)       termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2018r.;

4)       okresu gwarancji – 60 miesięcy od daty odbioru końcowego;

5)       warunków płatności zawartych w ofertach – zgodnie z opisem warunków zamówienia w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.


Olszewo-Borki, 24 lipca 2018r.

RO.271.FS.3.2018

Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Olszewo-Borki zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie i montaż altany drewnianej  w msc. Drężewo oraz w msc. Stepna-Stara" 

 

Tryb udzielenia zamówienia

  1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) dalej ,,ustawa Pzp”, postępowanie ma na celu dokonanie wyboru oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności.
  2. Szacunkowa wartość zamówienia jest niższa niż równowartość w złotych polskich kwoty 30.000,00 euro, obliczona na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2477). 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż altany drewnianej w msc. Drężewo – 1 szt. oraz w msc. Stepna-Stara – 1 szt. (na fotografiach przedstawiono przykładowe wizualizacje obiektów) z następującym opisem:

1) Altana w msc. Drężewo – na planie czworokąta ołącznej pow. 35m2, w tym od frontu taras o szerokości jak altana i głębokość 1,5m÷2m, wysokość wewnątrz ok. 220cm oraz:

a) ściany na całej wysokości z pełnym odeskowaniem, w dwóch przeciwległych ścianach dwa okna dwuskrzydłowe otwierane (szerokość i wysokość wg projektu wykonawcy) z podwójnymi zewnętrznymi okiennicami;

b) drzwi pełne zamykane na klucz, wys. 180cm, szer. 100cm i panel ruchomy o szerokości 40cm umożliwiający wniesienie większych elementów wyposażenia;

c) podłoga drewniana ustawiona na bloczkach betonowych, podłoga z deski o grubości 32mm, na legarach 15 x 15cm;

d) dach tzw. kopertowy kryty płytą OSB i gontem (kolorystyka do uzgodnienia), nachylenie dachu ok. 22 stopnie, orynnowanie rynnami z PVC;

e) grubość balika min. 58mm, elewacja z deski o grubości 28mm;

f) wokół altany należy wykonać opaskę z płyt 50cm x 50cm o łącznej szerokości 2m, natomiast od frontu szerokość 3m.

2) Altana w msc. Stepna-Stara – na planie prostokąta owym. 400cm x 300cm, łącznej pow. ok. 12m2 wysokość wewnątrz ok. 220cm oraz:

a) grubość balika min. 58mm, ściany na wys. 120cm z pełnym odeskowaniem, powyżej wypełnienie ażurowymi kratkami zamontowanymi na stałe, elewacja z deski o grubości 23mm;

b) otwór wejściowy o łącznej szerokości ok. 120cm, drzwi dwuskrzydłowe po 60cm każde zamykane na klucz;

c) podłoga drewniana ustawiona na bloczkach betonowych, podłoga z deski o grubości 28mm, na legarach 15cm x 15cm;

d) dach tzw. kopertowy kryty płytą OSB i gontem (kolorystyka do uzgodnienia), nachylenie dachu ok. 22 stopnie, orynnowanie rynnami z PVC.              

3) Obie altany powinny być pokryte impregnatem ogniotrwałym. Wszystkie elementy drewniane altan muszą być zabezpieczone antywilgociowo i antygrzybicznie oraz pomalowane preparatem dekoracyjno-impregnującym (kolor do uzgodnienia z zamawiającym).

Zadanie realizowane jest w ramach środków funduszu sołeckiego na 2018 rok, wobec powyższego Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków płatności za realizację zamówienia lub terminu realizacji zamówienia

Oferowany przedmiot zamówienia należy przedstawić w formie graficznej (np. fotografie, szkice, rysunki itp.), wizualizacji, wyciągu z folderu lub w formie kart katalogowych w celu potwierdzenia, że spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, zgodnie z polskimi normami oraz warunkami bezpieczeństwa. Ponadto musi być zabezpieczony przed wpływami atmosferycznymi na okres nie krótszy niż udzielona gwarancja, posiadać wysoką jakość, estetykę, zapewniać bezpieczeństwo i skuteczność dla korzystających z nich osób.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

  1. Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 13, pok. 18 (sekretariat na I piętrze) w terminie do dnia 6 sierpnia 2018r. do godz. 1000 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
  2. Oferty złożone po terminie określonym w ust. 1 nie będą brane pod uwagę w dalszej ocenie.
  3. Zamawiający nie przewiduje organizacji publicznej sesji otwarcia ofert.
  4. Z czynności otwarcia ofert zostanie sporządzony protokół, informacja w tym zakresie zostanie zamieszczona na stronie www.olszewo-borki.pl w miejscu publikacji ogłoszenia, zakładka „Zamówienia”.

SIWZ do pobrania