11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Analiza rynku - dostawa i montaż urządzeń fitness i wyposażenie placu zabaw

Olszewo-Borki, 23 sierpnia 2018 r.

ROiS.271.OSA.1.2018

 

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Zamawiający Gmina Olszewo-Borki z siedzibą 07-415 Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13 ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na zadanie pn.: Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szymanowskiego w miejscowości Olszewo-Borki: wariant rozszerzony

Wybrano ofertę złożoną przez:

Apis Polska Sp. z o. o.  37-500 Jarosław ul. 3 Maja 85

za cenę brutto – 128 000,00 zł

uzyskała w kryterium cena 100 pkt;

W postępowaniu uczestniczyli inni Wykonawcy:

Firma Wielobranżowa Magdalena Łach, 07-411 Rzekuń, ul. Kościuszki 75- oferta nie spełnia wymogów formalnych postępowania.

Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie podpisana nie później niż przed upływem terminu związania z ofertą tj. 30 sierpnia 2018r.

Planowany termin podpisania umowy w dniu 28 sierpnia 2018r.      


Olszewo-Borki, dn. 31 lipca 2018r.

ROiS.271.OSA.1.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 cyt. ustawy.

W dniu 31 lipca 2018r. o godzinie 12:10 w siedzibie Zamawiającego tj. 07-415 Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13, odbyło się otwarcie ofert w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na zadanie pn.: Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szymanowskiego w miejscowości Olszewo-Borki: wariant rozszerzony Zamawiający przekazuje informacje:

1) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 125 620,00 zł brutto

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny ich ofert:

lp

oferent

kwota brutto

gwarancja

1

Firma Wielobranżowa Magdalena Łach

07-411 Rzekuń, ul. Kościuszki 75

199 900,00

60 miesięcy

2

Apis Polska Sp. z o.o.

37-500 Jarosław ul. 3 Maja 85

128 000,00

60 miesięcy

3) termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do 30 września 2018r.;

4) okresu gwarancji – 60 miesięcy od daty odbioru końcowego;

5) warunków płatności zawartych w ofertach – zgodnie z opisem warunków zamówienia
w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 


Zamawiający

1. Gmina Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki tel. (0-29) 761-31-07, fax (0-29) 643 20 74 www.olszewo-borki.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. REGON: 550668284, NIP: 758-21-23-565

2. W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi Urząd Gminy w Olszewie-Borkach z siedzibą j.w.

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) dalej ,,ustawa Pzp”, postępowanie ma na celu dokonanie wyboru oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Szacunkowa wartość zamówienia jest niższa niż równowartość w złotych polskich kwoty 30.000,00 euro, obliczona na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477).

Wykonawca składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń fitness i wyposażenie placu zabaw.

Opis przedmiotu zamówienia  

Zakres robót związanych z inwestycją budowy Otwartej Strefy Aktywności jest następujący:

  •  zagospodarowanie terenu polegające na usunięciu warstwy ziemi, wykonaniu nawierzchni z piasku, humusowanie z obsianiem trawą, sadzenie drzew - zgodnie z przedmiarami i projektem budowlanym zał. do SIWZ,
  • dostawa i montaż urządzeń fitness: orbitek +  steper- 1szt, twister + prasa nożna- 1szt, wioślarz + wahadło-1szt, koła tai chi małe+ pociąg- 1szt, biegacz, rowerek+ jeździec 1szt,
  • dostawa i montaż urządzeń sprawnościowych: zjazd rurowy- 1 kpl, zestawy sprawnościowy- 1 kpl, fala wspinaczkowa- 1 kpl,
  • dostawa i montaż  pozostałego wyposażenia: stolik do gry w szachy i chińczyka 1 kpl, ławka z oparciem 4szt, ławka bez oparcia 2szt, kosz na śmieci- 4 szt, stojak na rowery zest. 1, tablica informacyjna- 1 szt,
  • wykonanie ogrodzenia systemowego wokół placu zabaw na długości 80 mb. wraz z furtką o szerokości 1,2m. na fundamentach,
  1. Wszystkie urządzenia muszą być wykonane zgodnie z:

- PN-EN1176:2009 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie” z jej nowelizacjami

- PN-EN 16630:2015-06 „Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe – wymagania

bezpieczeństwa i metody badań”,

- PN-EN 1177:2009 „Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki – Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku,

- Montaż urządzeń przedstawionych w dokumentacji projektowo- kosztorysowej lub równoważnych

Miejsce dostawy i montażu urządzeń

Olszewo-Borki, ul. Szymanowskiego, działka nr ewid. 475/11.

SIWZ + załączniki

Termin wykonania zamówienia

Zamawiający przewiduje zlecenie zamówienia w ciągu 5 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania.

Termin realizacji zamówienia do dnia 30 września 2018r.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 13, sekretariat (pok. 18) w terminie do dnia 30 lipca 2018r. do godz. 1000 osobiście lub za pośrednictwem poczty w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta w postępowaniu ROiS.271.1.2018”.

Oferty złożone po terminie określonym w ust. 1 nie będą brane pod uwagę w dalszej ocenie.

Zamawiający nie przewiduje organizacji publicznej sesji otwarcia ofert.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!