11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Analiza rynku - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Budowa kortów tenisowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Olszewie – Borkach

Olszewo-Borki, 09 lipca 2018r

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dot. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Budowa kortów tenisowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Olszewie – Borkach”

Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Budowa kortów tenisowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Olszewie – Borkach”

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym.

Wygrała oferta nr 1 Wykonawcy Budownictwo i Ubezpieczenia „UNIQATOR” Edward Kłos,07-415 Olszewo – Borki,ul. Rzemieślnicza 26, która spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym. Pozostali Wykonawcy także spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

Informacja do pobrania  


Olszewo – Borki dnia 26 czerwca 2018r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Olszewo – Borki zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych polskich kwoty 30.000 euro na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Budowa kortów tenisowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Olszewie – Borkach”

 

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i prowadzone jest w celu realizacji zasady konkurencyjności, nie stanowi zapytania o cenę w trybie art. 69 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.)

I. Realizacja inwestycji:

Celem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego i w jego imieniu usługi inspektora nadzoru na zadaniu pn.: „Budowa kortów tenisowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Olszewie – Borkach”

  1. W dniu 15 czerwca 2018r. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na realizację przedmiotowego zadania, obecnie trwają prace Komisji Przetargowej mające na celu wybór Wykonawcy.
  2. Dokumentacja projektowa do pobrania ze strony www.bip.olszewo-borki.pl.
  3. Wartość robót budowlanych według najniższej/najwyższej złożonej oferty wynosi:

359.128,00 zł brutto/ 770.350,05 zł brutto

  1. Termin realizacji zamówienia:

1) terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia jest data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Planowany termin zawarcia umowy do dnia 15.07.2018r.

2) planowany termin zakończenia robót budowlanych: do dnia 20 października 2018r.

3) planowany termin zakończenia obowiązków inspektora nadzoru do 30 dni od daty zakończenia robót budowlanych.

  1. Wykonawca, w ramach ustalonego wynagrodzenia, wykonywał będzie czynności w okresie gwarancji i rękojmi, udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.
  2. Płatność za realizację usługi -  jednorazowo po zakończeniu realizacji zamówienia w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
  3. Kod CPV 71520000-90 – Usługi nadzoru budowlanego.

II. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych.

III. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności:

1/ wykonywanie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz.1332 ze zm.) oraz aktów wykonawczych w specjalności ogólnobudowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy/inspektora nadzoru w zakresie robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem,

2/ prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót budowlanych zgodnie z dokumentacją będącą załącznikiem do umowy z Wykonawcą robót budowlanych,

3/ koordynowanie wykonawstwa robót przewidzianych do realizacji w dokumentacji projektowej,

4/ kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót,

5/ rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, a  w  razie potrzeby uzyskanie opinii autora projektu,

6/ opiniowanie propozycji zmian technologii wykonania oraz zastosowania materiałów i urządzeń proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego,

7/ uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszelkich prób, pomiarów i sprawdzeń,

8/ udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej umowy,

9/ dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,

10/  prowadzenie rozliczeń robót w zakresie rzeczowo – finansowym,

11/  uczestniczenie w komisji odbioru częściowego i odbioru końcowego zadania oraz w komisyjnych przeglądach gwarancyjnych.

12/ DYSPOZYCYJNOŚĆ:

Zamawiający wymaga stałej obecności na terenie budowy oraz stawienia się w siedzibie Zamawiającego lub na terenie budowy w ciągu 60 minut od zawiadomienia  telefonicznego.

IV. Wiedza i doświadczenie

W zakresie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru/kierownika budowy lub równoważnej, na zakończonym zadaniu, polegającym na budowie obiektów sportowych lub kubaturowych  o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto.

V. W zakresie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem następującymi osobami:

  1. Jedną osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora robót budowlanych posiadającą:
  • wymagane uprawnienia budowlane w specjalności ogólnobudowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy/inspektora nadzoru w zakresie robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem,
  • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót lub kierowaniu ww. robotami

VI. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1/ formularz oferty według załączonego wzoru – zał. nr 1,

2/ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2.1 i 2.2

3/ wykaz podstawowego personelu zaangażowanego w realizację zamówienia wraz z uprawnieniami i aktualnym zaświadczeniem z izby inżynierów budownictwa – zał. nr 3

4/ wykaz co najmniej jednej usługi wykonanej w okresie ostatnich trzech lat, gdzie pełnił funkcję inspektora nadzoru, kierownika budowy, bądź równoważnej na zakończonym zadaniu, polegającym na budowie obiektów sportowych lub kubaturowych  o wartości inwestycji co najmniej 200.000,00 zł brutto wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie, np. referencje, lub zaświadczenia potwierdzające prawidłowe wykonanie usług –  zał. nr 4

5/ oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zał. nr 5

Załączniki do pobrania

VII. Cena powinna zawierać:

1) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

2)  obowiązujący podatek VAT od towarów i usług (jeżeli Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT),

3)  cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę  jest ceną ryczałtową obowiązującą przez okres ważności umowy  i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

VIII. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

         1. Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny brutto.

         2. Przez „cenę” Zamawiający rozumie koszt wykonania całego zamówienia z podatkiem VAT

            wskazanym przez Wykonawcę w ofercie – obejmujący cały przedmiot zamówienia.

         3. Wykonanie zamówienia zostanie powierzone Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza

            oraz będzie spełniała wszystkie wymagane warunki.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru”, „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”,

2) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie,

3) oferta cenowa winna być sporządzona w języku polskim,

4) formularz oferty należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

X.  Miejsce i termin złożenia oferty:

1) ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.07.2018r.  do godz. 09.00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Olszewie – Borkach, ul. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo – Borki, pokój nr 18 (sekretariat) lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

2) oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

3) Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

XI. Kontakt z Zamawiającym: tel. 29 761-31-07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

                Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) wobec zamówienia nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

 

 

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!