11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Analiza rynku - Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu w ramach RPO WM 2014-2020

Olszewo-Borki, 11 lipca 2018 r.

RO.271.2.2018

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Zamawiający Gmina Olszewo-Borki z siedzibą 07-415 Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13 ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu w ramach RPO WM 2014-2020 data publikacji 15.06.2018r.

Ogłoszeni do pobrania


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579) przekazuje informacje o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 cyt. ustawy.

W dniu 29 czerwca 2018 r. o godzinie 14:00 w budynku Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki, odbyło się otwarcie ofert w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na zadanie pn.:  Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu w ramach RPO WM 2014-2020 opublikowanego dn. 15.06.2018r., Zamawiający przekazuje informacje:

Informacja do pobrania


Olszewo-Borki, 22 czerwca 2018r.

RO.271.2.2018

ZMIANA TREŚCI OWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dn. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający w zapytaniu ofertowym o wartości poniżej 30.000 euro na zadanie pn.: ,,Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu w ramach RPO WM 2014-2020” opublikowanym dn. 15.06.2018r. na stronie www.olszewo-borki.pl niniejszym dokonuje  zmiany treści opisu warunków zamówienia w następujący sposób:

W punkcie „Opis warunków zamówienia” ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 „1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej Typ projektów Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych, na które składa się:

1) aktualizacja audytu energetycznego obiektu stanowiącego element projektu zlokalizowany w Olszewie-Borkach przy ul. Wł.Broniewskiego 19 (zamawiający jest w posiadaniu audytu energetyczne obiektu opracowanego dla potrzeb projektu rewitalizacyjnego);

2) sporządzenie świadectwa energetycznego obiektu stanowiącego element projektu zlokalizowany w Olszewie-Borkach przy ul. Wł.Broniewskiego 19;

3) opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla wykonania pompy ciepła na obiekcie stanowiącym element projektu zlokalizowany w msc. Olszewo-Borki przy ul. Wł. Broniewskiego 19;

4) opracowanie studium wykonalności dla projektu zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w tym zakresie, minimalna treść dokumentu: wnioski, definicja celów projektu, identyfikacja projektu, analiza wykonalności, analiza popytu oraz analiza opcji, analiza finansowa, analiza kosztów i korzyści (ekonomiczna), analiza instytucjonalna w tym trwałość projektu, analizy specyficzne dla danego projektu, pomoc publiczna,  analiza oddziaływania na środowisko. Szczegółowe wytyczne w tym zakresie dostępne na stronie

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-3-redukcja-emisji-zanieczyszczen-powietrza-poddzialanie-4-3-1-ograniczanie-zanieczyszczen-powietrza-i-rozwoj-mobilnosci-miejskiej-typ-projektu-ograniczenie-niskiej-emisji-wymiana/

5) stała współpraca z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentu jak również na jego podstawie sporządzania wniosku o dofinansowanie,

6) wykonawca zobowiązany jest do poprawy i aktualizacji opracowanej przez siebie dokumentacji na każde wezwanie Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia.”.

 

W celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych uzupełnień oraz w związku z wprowadzoną zmianą treści opisu warunków zamówienia, Zamawiający wydłuża termin składania ofert. Nowym terminem składania ofert jest dzień 29 czerwca 2018 r. do godz. 12:00.


Olszewo-Borki, 21 czerwca 2018r.

RO.271.2.2018

WYJAŚNIENIE

dot. zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na zadanie pn.: ,,Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu w ramach RPO WM 2014-2020” w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy wyjaśniam:

Pytanie nr 1 Wykonawcy:

Czy niniejszy przedmiot zamówienia obejmuje również przygotowanie przez Wykonawcę wniosku o dofinansowanie w generatorze wniosków?

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje przygotowania wniosku o dofinansowanie.

Pytanie nr 2 Wykonawcy:

Co dokładnie/jakiego typy poprawki i aktualizacje Zamawiający ma na myśli zgodnie z zapisami projektu umowy §2 ust. 7 „Wykonawca, w ramach niniejszej umowy bez dodatkowego wynagrodzenia, zobowiązany jest do dokonania poprawy lub aktualizacji opracowanego dokumentu na wezwanie Zamawiającego w okresie trwałości projektu” skoro niniejsze zapytanie dot. opracowania  jedynie dokumentacji aplikacyjnej?

Proszę o doprecyzowanie o jaki dokument chodzi. Czy w skład tego zapisu wchodzi: aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego, audytów, PFU, karty efektu ekologicznego, przygotowanie wniosków o płatność. Proszę doprecyzowanie powyższego katalogu dokumentów lub rozszerzenie o inne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z regulaminem konkursu RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18 Beneficjent może dokonać na wezwanie Instytucji Pośredniczącej – MJWPU, poprawy złożonego wniosku. Jeśli poprawa będzie implementować konieczność wprowadzenia zamian również w dokumentach stanowiących przedmiot zapytania ofertowego wówczas Wykonawca będzie zobowiązany do ich poprawy bez dodatkowego wynagrodzenia. Ta sama sytuacja będzie miała miejsce w przypadku zaistnienia konieczności aktualizacji dokumentów na etapie realizacji projektu.

Pytanie nr 3 Wykonawcy:

Jaki jest okres trwałości projektu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z regulaminem konkursu RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18 typ projektów Ograniczenie „niskiej emisji” wymiana urządzeń grzewczych.

 


Olszewo-Borki, 15 czerwca 2018r.

RO.271.2.2018

Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Olszewo-Borki zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu w ramach RPO WM 2014-2020" 

Tryb udzielenia zamówienia

  1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) dalej ,,ustawa Pzp”, postępowanie ma na celu dokonanie wyboru oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności.
  2. Szacunkowa wartość zamówienia jest niższa niż równowartość w złotych polskich kwoty 30.000,00 euro, obliczona na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2477).  
  3. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej Typ projektów Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych, na które składa się:

 

1) aktualizacja audytu energetycznego obiektu stanowiącego element projektu zlokalizowany w Olszewie-Borkach przy ul. Wł.Broniewskiego 19 (zamawiający jest w posiadaniu audytu energetyczne obiektu opracowanego dla potrzeb projektu rewitalizacyjnego);

2) sporządzenie świadectwa energetycznego obiektu stanowiącego element projektu zlokalizowany w Olszewie-Borkach przy ul. Wł.Broniewskiego 19;

3) aktualizacja programu funkcjonalno-użytkowego dla wykonania pompy ciepła na obiekcie stanowiącym element projektu zlokalizowany w Olszewie-Borkach przy ul. Wł.Broniewskiego 19;

4) opracowanie studium wykonalności dla projektu zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w tym zakresie, minimalna treść dokumentu:

- wnioski,

- definicja celów projektu,

- identyfikacja projektu,

- analiza wykonalności, analiza popytu oraz analiza opcji,

- analiza finansowa,

- analiza kosztów i korzyści (ekonomiczna),

- analiza instytucjonalna w tym trwałość projektu,

- analizy specyficzne dla danego projektu

- pomoc publiczna,

- analiza oddziaływania na środowisko.

szczegółowe wytyczne w tym zakresie dostępne na stronie

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-3-redukcja-emisji-zanieczyszczen-powietrza-poddzialanie-4-3-1-ograniczanie-zanieczyszczen-powietrza-i-rozwoj-mobilnosci-miejskiej-typ-projektu-ograniczenie-niskiej-emisji-wymiana/

5) stała współpraca z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentu jak również na jego podstawie sporządzania wniosku o dofinansowanie;

6) wykonawca zobowiązany jest do poprawy i aktualizacji opracowanej przez siebie dokumentacji na każde wezwanie Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia.

Zakres projektu obejmować będzie zmianę czynników grzewczych w budynku użyteczności publicznej w Olszewie-Borkach przy ul. Wł.Broniewskiego 19 wraz z niezbędnymi pracami m.in.:

-  wymiana pieca gazowego z 25kWh na  50kWh, 

-  wymiana centralnego ogrzewania wraz z wymianę grzejników,

-  przebudowa skrzynki gazowej i przyłącza gazowego,

-  przebudowa i modernizacja kotłowni wraz z kominem,

-  termomodernizacja obiektu wraz z wymianą drzwi i okien,

-  instalacja pompy ciepła (zamawiający jest w posiadaniu programu funkcjonalno-użytkowego), dokumentacja projektowa do pobrania http://bip.olszewo-borki.samorzady.pl/?a=1018

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1) Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 13, pok. 2A (biuro podawcze) w terminie do dnia 26 czerwca 2018r. do godz. 1000 w następujących formach:

2) osobiście lub za pośrednictwem poczty,

3) na mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. skan do jednego pliku PDF w tytule „Oferta w postępowaniu nr RO.271.2.2018”.

  1. Oferty złożone po terminie określonym w ust. 1 nie będą brane pod uwagę w dalszej ocenie.
  2. Zamawiający nie przewiduje organizacji publicznej sesji otwarcia ofert.

SIWZ do pobrania

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!