11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Analiza rynku - Dostawa i montaż zewnętrznych urządzeń na plac zabaw oraz urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz w msc. Działyń, Grabnik, Łazy, Mostowo, Nakły, Wyszel i Żerań Mały

                                                             Olszewo-Borki, 15 czerwca 2018 r.

RO.271.FS.1.2018

 

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Zamawiający Gmina Olszewo-Borki z siedzibą 07-415 Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13 ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na zadanie pn.: Dostawa i montaż zewnętrznych urządzeń na plac zabaw oraz  urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz w msc. Działyń, Grabnik, Łazy, Mostowo, Nakły, Wyszel i Żerań Mały

Wybrano ofertę złożoną przez:

SIMBA s.c. Marcin Ćwirzeń Wojciech Gęsicki

z siedzibą 20-515 Lublin, Zemborzyce Tereszyńskie 74

za cenę brutto – 56.248,44 zł

uzyskała w kryterium cena 100 pkt;

W postępowaniu nie uczestniczyli inni wykonawcy.

Na podstawie postanowień cz. III ust. 4 zamawiający odstępuje od realizacji części zamówienia dla sołectwa Działyń ze względu na niewystarczające środki w budżecie. Do realizacji dla sołectwa Działyń pozostawia się montaż siłowni zewnętrznej podwójnej orbitrek + biegacz (poz. 1.2 oferty) w cenie brutto 5.291,99 zł, a rezygnuje się z realizacji montażu siłowni zewnętrznej podwójnej wioślarz + twister (poz. 1.1 oferty) w cenie brutto 5.095,19 zł.

Wobec powyższego wartość zamówienia wynosi 51.153,25 zł brutto.

Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie podpisana nie później niż przed upływem terminu związania z ofertą tj. 28 czerwca 2018r.

Planowany termin podpisania umowy w dniu 21 czerwca 2018r.      


Olszewo-Borki, dn. 30 maja 2018r.

RO.271.FS.1.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 cyt. ustawy.

W dniu 30 maja 2018r. o godzinie 9:00 w siedzibie Zamawiającego tj. 07-415 Olszewo-Borki ul. Wł.Broniewskiego 13, odbyło się otwarcie ofertw toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na zadanie pn.:  „Dostawa i montaż zewnętrznych urządzeń na plac zabaw oraz  urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz w msc. Działyń, Grabnik, Łazy, Mostowo, Nakły, Wyszel i Żerań Mały” Zamawiający przekazuje informacje:

1) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 53.954,22 zł brutto

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny ich ofert:

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

Cena oferty brutto (zł)

Oferta wpłynęła

1

SIMBA s.c. M.Ćwirzeń W.Gęsicki

20-515 Lublin, Zemborzyce Tereszyńskie 74

56.248,45

28.05.2018r.
godz. 11:05

3) termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do 30 lipca 2018r.;

4) okresu gwarancji – 60 miesięcy od daty odbioru końcowego;

5) warunków płatności zawartych w ofertach – zgodnie z opisem warunków zamówienia w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 


Olszewo-Borki, 25 maja 2018 r.

RO.271.FS.1.2018

WYJAŚNIENIE

dot. zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na zadanie pn: ,,Dostawa i montaż zewnętrznych urządzeń na plac zabaw oraz  urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz w msc. Działyń, Grabnik, Łazy, Mostowo, Nakły, Wyszel i Żerań Mały realizowanego w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok w  odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy wyjaśniam:

Pytanie Wykonawcy:

Proszę o informację dotyczącą ilości metrów bieżących piłkochwytów na boisku w Żeraniu Małym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Piłkochwyt na boisku w Żeraniu Małym należy wykonać o długości 17 metrów bieżących.

 


Wójt Gminy Olszewo-Borki zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu pn.

Dostawa i montaż zewnętrznych urządzeń na plac zabaw oraz urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz w msc. Działyń, Grabnik, Łazy, Mostowo, Nakły, Wyszel i Żerań Mały

Zamówienie realizowane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579), niniejsze postępowanie ma na celu spełnienie zasady konkurencyjności.

Szacunkowa wartość zamówienia jest niższa niż równowartość w złotych polskich kwoty 30.000,00 euro, obliczona na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2477).  

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 13, pok. 2A (biuro podawcze) w terminie do dnia 28 maja 2018r. do godz. 1400 w następujących formach:

1) osobiście lub za pośrednictwem poczty,

2) na mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. skan do pliku PDF, w tytule wiadomości należy wpisać „Oferta w postępowaniu RO.271.FS.1.2018”.

Oferty złożone po terminie określonym w ust. 1 nie będą brane pod uwagę w dalszej ocenie.

Zamawiający nie przewiduje organizacji publicznej sesji otwarcia ofert.

SIWZ do pobrania

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!