Analiza rynku - Emisja obligacji komunalnych Gminy Olszewo-Borki w 2018 roku

Opublikowano: piątek, 25, maj 2018 13:12

 

Olszewo-Borki, dn. 24 maja 2018r.

RBF.305.1.1.2018.AN

 

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający Gmina Olszewo-Borki z siedzibą 07-415 Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13 ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nie podlegającego ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017 poz. 1579 ze zm.) –art.4 pkt  3 lit. j, na zadanie pn.: „Emisja obligacji komunalnych Gminy Olszewo-Borki w 2018 roku”

Informacja do pobrania


Olszewo-Borki, 16 maja 2018r.

Znak sprawy:RBF.305.1.1.2018.AN

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Olszewo-Borki zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Emisja obligacji komunalnych Gminy Olszewo-Borki w 2018 roku”

I. Zamawiający:

Nazwa zamawiającego         Gmina Olszewo-Borki
Adres zamawiającego:         ul. Władysława Broniewskiego 13

Kod miejscowość:                 07-415 Olszewo-Borki

Telefon:                                  297613107

Faks:                                      296432074

Adres strony internetowej:  www.olszewo-borki.pl

Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017 poz. 1579 ze zm.) –art.4 pkt  3 lit. j

II. Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest emisja obligacji komunalnych:

na podstawie   Uchwały Nr XLVI/298/18  Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28  lutego 2018 r w sprawie emisji obligacji komunalnych o wartości 4 000.000,00 zł. (słownie: cztery miliony złotych) w ośmiu seriach A18-H18  z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2018 roku planowanego deficytu Gminy Olszewo-Borki wynikającego z konieczności sfinansowania zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2018.

Ina podstawie Uchwały Nr XLVIII/316/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 kwietnia w sprawie emisji komunalnych o wartości 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych ) w ośmiu seriach  I 18- O18  z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2018 roku planowanego deficytu Gminy Olszewo-Borki wynikającego z konieczności sfinansowania zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2018.

1. Ilość obligacji – 8 000  sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł ( słownie : tysiąc złotych) w części

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów , w liczbie mniejszej niż 150 osób.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

6. Planowany termin emisji obligacji nie później niż w dniu 28 grudnia 2018 r.

7. Wartość serii oraz lata wykupu zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/298/18  Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28  lutego 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych i Uchwałą Nr XLVIII/316/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 kwietnia 2018 r.w sprawie emisji komunalnych

8. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów pochodzących z podatku dochodowego od osób fizycznych

9. Gmina Olszewo-Borki zastrzega sobie możliwość odstąpienia od emisji części obligacji.

10. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

11. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

12. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym

  1. Zadania Agenta Emisji

Do zadań Agenta Emisji należeć będzie:

SIWZ

Załączniki