11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Analiza rynku - Przebudowa dróg gminnych w w gminie Olszewo-Borki

 

Protokół z otwarcia ofert

 


Olszewo – Borki dnia 20 kwietnia 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Olszewo – Borki zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych polskich kwoty 30.000 euro na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa dróg gminnych w w gminie Olszewo-Borki” składającego się z dwóch części:

Część I ,,Przebudowa ulicy Chełmońskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Olszewo-Borki’

Część II ,,Przebudowa ulicy Chopina wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Olszewo-Borki.’’

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i prowadzone jest w celu realizacji zasady konkurencyjności. Nie stanowi zapytania o cenę w trybie art. 69 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

I.  Realizacja inwestycji:

 1. Celem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego i w jego imieniu usługi inspektora nadzoru dla zadania pn.: ,,Przebudowa dróg gminnych w  gminie Olszewo-Borki” składającego się z dwóch części:

    Część I ,,Przebudowa ulicy Chełmońskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą  w msc. Olszewo-Borki’’

       Część II ,,Przebudowa ulicy Chopina wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Olszewo-Borki.’’

 1. W dniu 21 marca 2018 r. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotowego zadania, obecnie trwa postępowanie celem wyboru Wykonawcy.
 2. Dokumentacja projektowa do pobrania ze strony http://bip.olszewo-borki.samorzady.pl/?a=1202
 3. Wartość robót według najkorzystniejszej oferty wynosi:

Część I ,,Przebudowa ulicy Józefa Chełmońskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą  w msc. Olszewo-Borki.’’, kwota 1012.616,00 zł brutto

Część II:,,Przebudowa ulicy Chopina wraz z infrastrukturą towarzyszącą  w msc. Olszewo-Borki.’’, kwota 1007.885,00 zł brutto

   5.Informacja z otwarcia ofert z dnia  21.03.2018 r. dostępna jest na stronie:

http://bip.olszewo-borki.samorzady.pl/?a=1202

    6. Termin realizacji zamówienia:

1) terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia jest data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Planowany termin zawarcia umów 07.05.2018 r.;

2) planowany termin zakończenia robót budowlanych dla obu części - do dnia 31 sierpnia 2018 roku;

3) planowany termin zakończenia obowiązków inspektora nadzoru do 30 dni od daty zakończenia robót budowlanych.

    7. Wykonawca, w ramach ustalonego wynagrodzenia, wykonywał będzie czynności w okresie gwarancji i rękojmi, udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

    8. Płatność za realizację zamówienia będzie jednorazowa po zakończeniu realizacji zamówienia w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

    9. Kod CPV 71520000-90 – Usługi nadzoru budowlanego.

II. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – tj. jedna oferta na dwie części.

III. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności:

1/ wykonywanie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz aktów wykonawczych w następujących specjalnościach:

 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • robót budowlanych w zakresie branży drogowej;

2/ prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót budowlanych zgodnie z dokumentacją będącą załącznikiem do umowy z Wykonawcą robót budowlanych;

3/ koordynowanie wykonawstwa robót przewidzianych do realizacji w dokumentacji projektowej;

4/kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót;

5/ rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, a  w  razie potrzeby uzyskanie opinii autora projektu;

6/ opiniowanie propozycji zmian technologii wykonania oraz zastosowania materiałów i urządzeń proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego;

7/ uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszelkich prób, pomiarów i urządzeń;

8/ udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej umowy;

9/ dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu;

10/ prowadzenie rozliczeń robót w zakresie rzeczowo – finansowym;

11/uczestniczenie w komisji odbioru częściowego i odbioru końcowego zadania oraz w komisyjnych przeglądach gwarancyjnych.

IV. Wiedza i doświadczenie

W zakresie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy, na zakończonym zadaniu, polegającym na budowie lub przebudowie drogi wraz z infrastrukturą o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto.

V. W zakresie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem następującymi osobami:

1/ inspektor robót sanitarnych posiadający:

 • wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych/ kanalizacyjnych;
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót lub kierowaniu ww. robotami.

2/ inspektor robót budowlanych w specjalności drogowej posiadający:

 • wymagane uprawnienia budowlane w specjalności drogowej;
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót lub kierowaniu ww. robotami.
  VI.   Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
  1. Wykaz co najmniej jednej usługi wykonanej w okresie ostatnich trzech lat, gdzie pełnił funkcję inspektora nadzoru lub kierownika budowyo wartości inwestycji co najmniej 500.000,00 zł brutto wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie, np. referencje, lub zaświadczenia potwierdzające prawidłowe wykonanie usług – załącznik nr 4;
  2. Formularz oferty według załączonego wzoru – załącznik nr 1;
  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2.1 i 2.2;
  4. Wykaz podstawowego personelu zaangażowanego w realizację zamówienia wraz z uprawnieniami i aktualnymi zaświadczeniami izby inżynierów budownictwa – załącznik nr 3;
  5. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5.

   Załączniki do pobrania

VII. Cena powinna zawierać:

1/  wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia z uwzględnieniem możliwości  wystąpienia robót uzupełniających i dodatkowych w trakcie realizacji zamówienia bez dodatkowego wynagrodzenia;

2/    obowiązujący podatek VAT od towarów i usług (jeżeli Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT);

3/  cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę  jest ceną ryczałtową obowiązującą przez okres ważności umowy  i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

VIII.    Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

1/   przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny brutto;

2/   przez „cenę” Zamawiający rozumie koszt wykonania całego zamówienia z podatkiem VAT wskazanym przez Wykonawcę w ofercie – obejmujący cały przedmiot zamówienia;

3/  wykonanie zamówienia zostanie powierzone Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza oraz będzie spełniała wszystkie wymagane warunki.

IX.    Opis sposobu przygotowania oferty:

        1/ ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru”, „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”;

        2/  cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie;

        3/   oferta cenowa winna być sporządzona w języku polskim;

        4/   formularz oferty należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

 X.  Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02 maja 2018 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Olszewie – Borkach, ul. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo – Borki, pokój nr 2A (biuro podawcze) lub za pośrednictwem operatora pocztowego;
 2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;
 3. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

XI.    Kontakt z Zamawiającym:

tel. 503-154-630, fax 029 643-20-74, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) wobec zamówienia nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!