11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Analiza rynku - Opracowanie planów i programów w zakresie ochrony środowiska

Olszewo-Borki, dn. 08.08.2017r.

RO.062.POŚ.1.2017


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Informacja do pobrania

 


Olszewo-Borki, dn. 07.08.2017r.

RO.062.POŚ.1.2017


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) przekazuje informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 cyt. ustawy. W dniu 7 sierpnia 2017r. o godzinie 12:00 w tymczasowej siedzibie Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach, 07-415 Olszewo-Borki ul. Dojazdowa 14A, odbyto się otwarcie ofert w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na zadanie pn Opracowanie planów i programów w zakresie ochrony środowiska w następujących częściach

Plik do pobrania


Olszewo- Borki, dn. 02.08.2017r.

RO.062.POŚ.1.2017

Wyjaśnienie

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn. Opracowanie planów i programów w zakresie ochrony środowiska w następujących częściach:

Część 1:

  1. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2017–2020 z uwzględnieniem lat 2021–2024 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.
  2. Raport z realizacji dotychczas obowiązującego Programu Ochrony Środowiska Gminy Olszewo-Borki 

Część 2: Aktualizacja założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dn. 02.08.2017r., Zamawiający wyjaśnia:

 

Pytanie wykonawcy:

W części "Zał. 1 Specyfikacja Zamówienia, III Przedmiot zamówienia, pkt 2. Program ochrony środowiska, pkt. e) strategię krótkoterminową z określeniem zadań własnych na najbliższe 4 lata z określeniem zadań własnych powiatu i koordynowanych". Czy w specyfikacji słusznie podano "powiatu" czy nie powinno być raczej gminy jako, że program ma być sporządzony dla obszaru gminy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Błąd pisarski – powinno być „gminy”, wobec czego w załączniku nr 1 p. III Przedmiot zamówienia ust. 2 lit. e otrzymuje brzmienie: „e) strategię krótkoterminową na najbliższe 4 lata z określeniem zadań własnych gminy i koordynowanych”. 

Pytanie wykonawcy:

Czy "Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2017–2020 z uwzględnieniem lat 2021–2024" jest dokumentem obligatoryjnym?, czy jego sporządzenie zależy od konieczności sporządzenia prognozy wydanym przez jeden z organów: PWIS lub RDOS.

Odpowiedź Zamawiającego:

Opracowanie OOŚ zależy od opinii w zakresie jej sporządzenia przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Pytanie wykonawcy:

W części "Zał. 1 Specyfikacja Zamówienia, IV Warunki realizacji zamówienia", mowa jest o zaopiniowaniu Programu Ochrony Środowiska przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, podczas gdy ustawa nakłada obowiązek opiniowania programów gminnych przez Zarząd Powiatu, czy nie należy tego uwzględnić?
Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, należy opracowany program przedstawić do zaopiniowania Zarządowi Powiatu Ostrołęckiego.

Pytanie wykonawcy:

Co rozumie się poprzez "publiczna prezentacja projektów dokumentów, w terminie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, nie później jednak niż do 30 października 2017" podane w "Zał. 1 Specyfikacja Zamówienia, IV Warunki realizacji zamówienia", czy chodzi tu o spotkanie z mieszkańcami? lub też o jakąś inna formę publicznej prezentacji zamawiający pisze.

Odpowiedź Zamawiającego:

Element realizacji do uzgodnienia po zawarciu umowy, prezentacja może się odbyć np. podczas sesji rady gminy.


Olszewo-Borki, dn. 28 lipca 2017r.

RO.062.POŚ.1.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gmina Olszewo-Borki zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości w złotych polskich kwoty 30.000 euro pn. Opracowanie planów i programów w zakresie ochrony środowiska w następujących częściach:

Część 1:

  1. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2017–2020 z uwzględnieniem lat 2021–2024 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.
  2. Raport z realizacji dotychczas obowiązującego Programu Ochrony Środowiska Gminy Olszewo-Borki  

Część 2:

Aktualizacja założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Informacje ogólne:

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), na podstawie art. 4 pkt. 8 ww. ustawy, ponieważ wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i prowadzone jest w celu realizacji zasady konkurencyjności.

Zamawiający:

Gmina Olszewo-Borki z siedzibą 07-415 Olszewo-Borki ul. Wł.Broniewskiego 13

Odbiorca: Urząd Gminy w Olszewie-Borkach adres jw.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. faks 29 643 20 74 tel. 505 778 625

Strona internetowa : www.olszewo-borki.pl,

Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 sierpnia 2017r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu do Zamawiającego).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zamawiającego.

Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie, celem zawarcia umowy na realizację zamówienia.

Ofertę należy złożyć w jednej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego: Gmina Olszewo-Borki 07-415 Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13 (biuro podawcze) i opatrzonej napisem: Oferta na Opracowanie planów i programów w zakresie ochrony środowiska

Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone wykonawcy bez otwierania.

Oferty przesłane faksem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Opis przedmiotu zamówienia – zgodnie z dołączoną specyfikacją (załącznik nr 1)

Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

SIWZ do pobrania

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!