11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Analiza rynku - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego budynku na świetlicę wiejską w msc. Białobrzeg Bliższy, Wyszel, Zabiele Wielkie

Olszewo-Borki, dn. 19 lipca 2017r.

RO.2600.8.2017                                                                                

 OGŁOSZENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający Gmina Olszewo-Borki, 07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2015r., poz. 2164) oraz ust. 7 pkt. 8 zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego budynku na świetlicę wiejską w msc. Białobrzeg Bliższy, Wyszel, Zabiele Wielkie prowadzone w następujących częściach:

CZĘŚĆ 1 - Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku po zlewni mleka na potrzeby świetlicy wiejskiej w msc. Białobrzeg Bliższy

CZĘŚĆ 2 - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z ogrodzeniem w msc. Wyszel

CZĘŚĆ 3 - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Zabiele Wielkie

ogłasza unieważnienie przedmiotowego postępowania - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Informacja do pobrania


Olszewo-Borki, dn. 17 lipca 2017r.

RO.2600.8.2017                                                                                                   

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) przekazuje informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 cyt. ustawy.

W dniu 17 lipca 2017r. o godzinie 12:30 w siedzibie tymczasowej Zamawiającego Gminy Olszewo-Borki, ul. Dojazdowa 14A, 07-415 Olszewo-Borki, w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro dokonano otwarcia ofert na zadanie pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego budynku na świetlicę wiejską w msc. Białobrzeg Bliższy, Wyszel, Zabiele Wielkie prowadzone w następujących częściach:

CZĘŚĆ 1 - Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku po zlewni mleka na potrzeby świetlicy wiejskiej w msc. Białobrzeg Bliższy

CZĘŚĆ 2 - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z ogrodzeniem w msc. Wyszel

CZĘŚĆ 3  - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Zabiele Wielkie

Informacja do pobrania


Olszewo-Borki, dn. 13 lipca 2017r.

RO.2600.8.2017

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Zamawiający Gmina Olszewo-Borki z siedzibą 07-415 Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13 NIP 758-21-23-565w treści ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego budynku na świetlicę wiejską w msc. Białobrzeg Bliższy, Wyszel, Zabiele Wielkie prowadzone w następujących częściach:

CZĘŚĆ 1 - Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku po zlewni mleka na potrzeby świetlicy wiejskiej w msc. Białobrzeg Bliższy

CZĘŚĆ 2 - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z ogrodzeniem w msc. Wyszel

CZĘŚĆ 3 - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Zabiele Wielkie

 

wprowadza następujące zmiany w ust. 6 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na jedną z części lub wszystkie części razem.”

Do pobrania

Wójt Gminy

Krzysztof Szewczyk /-/


Olszewo-Borki, dn. 6 lipca 2017r.


RO.2600.8.2017


ZAPYTANIE OFERTOWE


Wójt Gminy Olszewo-Borki zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego budynku na świetlicę wiejską w msc. Białobrzeg Bliższy, Wyszel, Zabiele Wielkie prowadzone w następujących częściach:


CZĘŚĆ 1 - Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku po zlewni mleka na potrzeby świetlicy wiejskiej w msc. Białobrzeg Bliższy
CZĘŚĆ 2 - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z ogrodzeniem w msc. Wyszel
CZĘŚĆ 3 - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Zabiele Wielkie


Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 Euro (art.4 pkt 8 ustawy pzp ).

Zamawiający:
Gmina Olszewo-Borki z siedzibą 07-415 Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13 NIP 758-21-23-565

Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego budynku na świetlicę wiejską w msc. Białobrzeg Bliższy, Wyszel, Zabiele Wielkie, obejmującej:
a) kompletny projekt budowlany na podstawie uzyskanych przez Wykonawcę map do celów projektowych wraz z informacją BIOZ i projektami wykonawczymi z podziałem na branże (budowlana, elektryczna, sanitarna) – 6 egz.
b) ekspertyzy i opracowań niezbędnych do poprawnego wykonania przedmiotu umowy, projektu wykonawczego, przedmiaru robót, STWiORB – po 2 egz.,
c) kosztorysu inwestorskiego dla każdej branży oddzielnie – po 2 egz.,
d) wykonywanie pozostałych czynności będących obowiązkiem projektanta a wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 ze zm.),
e) wersja elektroniczna całej dokumentacji.
2) W ramach zaproponowanej ceny ofertowej Wykonawca dokona także jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich przed wszczęciem przez Zamawiającego postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
4) Dokumentację projektową należy sporządzić w oparciu o przepisy prawne w szczególności:
a) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
b) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowalnych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
c) rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowalnego.
5) Do obowiązków wykonawcy należeć będzie również:
a) uzyskanie opinii i uzgodnień projektów ze wszystkimi prawem wymaganymi instytucjami,
b) przygotowanie wniosku o ustalenie warunków zabudowy wraz z załącznikami,
c) przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę,
d) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora/zamawiającego lub właściwego organu w zakresie:

  • stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
  • uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

e) korekta opracowania o uwagi Zamawiającego,
f) współpraca z Zamawiającym w zakresie wykonywania niniejszego zamówienia.
6) Wykonawca realizuje zamówienie na podstawie pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz Zamawiającego – do załatwienia wszelkich spraw związanych z niniejszym zamówieniem, w tym wystąpienia wszelkich wymaganych prawem opinii i pozwoleń, niezbędnych do opracowania przedmiotowych projektów.
7) Projektowane technologii, urządzenia oraz materiały winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane.
8) Wykonawca będzie zobowiązany do skonsultowania wstępnej wersji dokumentacji i wykonania jej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
9) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, dla którego ma być opracowana dokumentacja oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz skalkulowania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.
10) Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
71221000 – 3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71312000 – 8 Usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej
71315100 – 0 Wykonanie ekspertyzy tynków
71318100 – 1 Usługi inżynieryjne w zakresie oświetlenia sztucznego i naturalnego w obiektach budowlanych
71321000 – 4 Usługi projektowe mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71335000 – 5 Badania inżynieryjne
11) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na jedną z części lub wszystkie części razem. Ocena ofert prowadzona będzie oddzielnie dla każdej z części zamówienia.

Miejsce, sposób i termin złożenia oferty oraz termin otwarcia ofert:
1) Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego.
2) Oferty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej adresem Wykonawcy oraz adnotacją: „Opracowanie dokumentacji projektowej RO.2600.8.2017 - NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT”
- w formie pisemnej do dnia 17 lipca 2017r. do godz. 12.00 w Biurze Podawczym Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach 07-415 Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13. Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach pracy urzędu. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert faksem i e-mailem.
3) Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 17 lipca 2017r. o godz. 1230 w siedzibie tymczasowej Zamawiającego w budynku Gimnazjum w Olszewie-Borkach ul. Dojazdowa 14A – świetlica.
4) Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone wykonawcy bez otwierania.
5) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia, podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy.
6) Zamawiający będzie wybierał najkorzystniejszą ofertę oddzielnie dla każdej części zamówienia.
7) Na każdą część zamówienia zostanie zawarta odrębna umowa.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub części bez podania przyczyny.

Więcej w SIWZ

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!