11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Gospodarka gruntami

Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości. Podział nieruchomości zależny od ustaleń planu miejscowego

Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

Kontakt w sprawie:

Iwona Grotek

tel. 29 761-31-23 wew. 119, I-piętro pok. nr 19

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Podział zależny od ustaleń planu miejscowego – załącznik nr 1.
 2. Załączniki:

a) Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (aktualny odpis z księgi wieczystej, a w przypadku jej braku – zaświadczenie ze zbioru dokumentów, akt notarialny, postanowienie sądu, akt własności ziemi itp.),

b) Mapa z projektem podziału nieruchomości (wykonana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia geodezyjne),

c) Protokół z przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi,

d) Wykaz zmian gruntowych,

e) Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej.

Dokumenty wykazane w pkt. b-e powinny być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Opłaty

Opłata skarbowa:

Nie pobiera się

Miejsce złożenia wniosku

Biuro podawcze

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach

ul. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki

tel. 29 761-31-07 wew. 100

czynne : od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

w środy w godzinach 8:00 – 17:00

Termin odpowiedzi

W ciągu jednego miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienie; nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Olszewo-Borki w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć w Biurze podawczym w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach.

Uwagi

Ustawowe prawo do złożenia wniosku o podział nieruchomości przysługuje właścicielowi   lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 . o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późń. zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późń. zm.)
 4. Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późń. zm.)

 


Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości. Podział nieruchomości niezależny od ustaleń planu miejscowego

Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

Kontakt w sprawie:

Iwona Grotek

tel. 29 761-31-23 wew. 119, I-piętro pok. nr 19

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Podział niezależny od ustaleń planu – załącznik nr 2.
 2. Załączniki:

Do wniosku o podział nieruchomości należy dołączyć:

a) Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, postanowienie sądu, akt własności, ziemi, aktualny wyciąg z księgi wieczystej itp.)

b) Protokół z przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi,

c) Wykaz zmian gruntowych,

d) Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,

e) Mapa z projektem podziału nieruchomości (wykonana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia geodezyjne)

Dokumenty wymienione w pkt. b-e powinny być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Opłaty

Opłata skarbowa:

Nie pobiera się

Miejsce złożenia wniosku

Biuro podawcze

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach

ul. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki

tel. 29 761-31-07 wew. 100

czynne : od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

w środy w godzinach 8:00 – 17:00

Termin odpowiedzi

W ciągu jednego miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienie; nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Olszewo-Borki w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć w Biurze podawczym w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach.

Uwagi

Niezależnie od ustaleń planu miejscowego podział nieruchomości może nastąpić w celu:

1) Zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków,

2) Wydzielenie działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze,

3) Wydzielenie części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa,

4) Realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych ustaw,

5) Realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych,

6) Wydzielenie części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej,

7) Wydzielenie części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,

8) Wydzielenie części nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego,

9) Wydzielenie części nieruchomości objętej decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,

10) Wydzielenie działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego,

11) Wydzielenie działek gruntu na terenach zamkniętych.

Ustawowe prawo do złożenia wniosku o podział nieruchomości przysługuje właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późń. zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późń. zm.)
 4. Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późń. zm.)

 


Rozgraniczenia nieruchomości

Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

 

Kontakt w sprawie:

Iwona Grotek

tel. 29 761-31-23 wew. 119, I-piętro pok. nr 19

Wymagane dokumenty

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia – załącznik nr 3

Opłaty

Opłata skarbowa:

Nie pobiera się

Miejsce złożenia wniosku

Biuro podawcze

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach

ul. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki

tel. 29 761-31-07 wew. 100

czynne : od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

w środy w godzinach 8:00 – 17:00

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie (wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie)

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie przysługuje zażalenie

Uwagi

Wnioskowanie o wszczęcie postępowania o rozgraniczenie przysługuje właścicielom nieruchomości oraz osobom, które maja interes prawny w tym zakresie.

Podstawa prawna

Art. 29 i 30 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późń. zm.)

 


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

Kontakt w sprawie

Ewa Rupińska

ul. Wł. Broniewskiego 13, pokój nr 19

tel. (+48 29) 761 31 23 w. 119

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - załącznik nr 1

Do wniosku należy dołączyć:

1) W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca występuje o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia /w trzech egzemplarzach, wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych/

2) W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - Karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5, /w trzech egzemplarzach, wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych/.- załącznik nr 2

3) Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

4) Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

2. Dowód wpłaty opłaty skarbowej dokonanej w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek Nr konta 02 8922 0009 0000 0361 2000 0010 

Opłaty

Opłata skarbowa:
- od wydania decyzji - 205 zł
- od pełnomocnictwa - 17 zł
- z opłaty skarbowej zwolnione są jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego

Miejsce złożenia wniosku

Biuro Podawcze
ul Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
tel. (+48 29) 761 31 07 w. 110
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
w środy w godzinach 8:00 - 17:00

Termin odpowiedzi

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Do ww. terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla uzyskania zewnętrznych opinii, uzgodnień w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Olszewo-Borki w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami),
- Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zmianami),
- Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

 


Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi - przebudowę zjazdu

Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

Kontakt w sprawie

Ewa Rupińska

ul. Wł. Broniewskiego 13, pokój nr 19

tel. (+48 29) 761 31 23 w. 119

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę zjazdu z drogi – Załącznik nr 1
 2. Aktualny plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z orientacją w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem planowanej lokalizacji / przebudowy zjazdu z drogi z podaniem wymiarów zjazdu oraz wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego - min. 3 egz.
 3. Załącznik graficzny powinien być podpisany przez wnioskodawcę.
 4. Oświadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, do której ma być wybudowany zjazd - na żądanie zarządcy drogi kopia dokumentu stwierdzającego posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością,
 5. Dokument stwierdzający zgodność zagospodarowania nieruchomości przylegającej do drogi z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tj.:
  - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu na żądanie zarządcy drogi,
 6. Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Ostrołęce (na żądanie zarządcy drogi),
 7. Pełnomocnictwo (w przypadku gdy wnioskodawcą nie jest właściciel nieruchomości, do której ma być wybudowany zjazd) wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie

Opłaty

Opłata skarbowa:
1. Opłata skarbowa od wydania zezwolenia wynosi 82 zł.
2. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.
3. Nie podlega opłacie skarbowej zezwolenie w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
4. Dowód wpłaty opłaty skarbowej dokonanej w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek Nr konta 02 8922 0009 0000 0361 2000 0010 

Miejsce złożenia wniosku

Biuro Podawcze
ul Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
tel. (+48 29) 761 31 07 w. 110
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
w środy w godzinach 8:00 - 17:00

Termin odpowiedzi

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Olszewo-Borki.

Uwagi

- Procedura dotyczy uzyskania decyzji na lokalizację / przebudowę zjazdu z drogi. Stroną decyzji administracyjnej jest zawsze inwestor będący osobą posiadającą prawo do dysponowania nieruchomością, do której ma być wybudowany zjazd. W imieniu inwestora, wniosek o wydanie decyzji może złożyć osoba przez niego upoważniona.

- Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę zjazdu z drogi należy złożyć  z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia tj. minimum na 14 dni przed terminem rozpoczęcia inwestycji.

- Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wydaje się na czas nieokreślony.

- Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.

- Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.

- W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne, a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu - jego parametry techniczne.

- Przed rozpoczęciem prac budowlanych istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, a w przypadku przebudowy zjazdu dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.

- Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę istnieje obowiązek uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego zjazdu.

- Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zmianami),
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 ze zmianami),
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481).
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.  z 2013r. poz. 1409 z  późn. zm),
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami),
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zmianami),
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

 


Zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości

Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

Kontakt w sprawie

Ewa Rupińska

ul. Wł. Broniewskiego 13, pokój nr 19

tel. (+48 29) 761 31 23 w. 119

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek – Załącznik nr 1
 2. Kopia mapy :zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału ,topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu

Opłaty

Opłata skarbowa:

Nie pobiera się

Miejsce złożenia wniosku

Biuro podawcze

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach

ul. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki

tel. 29 761-31-07 wew. 100

czynne : od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

w środy w godzinach 8:00 – 17:00

Termin odpowiedzi

W terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi

Ustawowe prawo do złożenia wniosku o podział nieruchomości przysługuje właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości.

Podstawa prawna

art.47a i art. 47b ust.5 ustawy z dnia 17 maja 1989r.( Dz. U. z 2010.193.1287 z późn. zm. / Prawo geodezyjne i kartograficzne

 


Opinia o możliwości ogrodzenia nieruchomości od strony drogi gminnej

Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

Kontakt w sprawie

Ewa Rupińska

ul. Wł. Broniewskiego 13, pokój nr 19

tel. (+48 29) 761 31 23 w. 119

Wymagane dokumenty

 1. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościową z naniesioną działką i odcinkiem drogi do której przylega, z zaznaczonym na kolorowo usytuowaniem planowanego ogrodzenia.
 2. Uzgodnienie z właściwym zarządcą sieci w przypadku lokalizacji ogrodzenia w ich pobliżu.

Opłata

Opłata skarbowa:
1. Nie podlega opłacie skarbowej

 Miejsce złożenia wniosku

Biuro Podawcze
ul Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
tel. (+48 29) 761 31 07 w. 100
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
w środy w godzinach 8:00 - 17:00

Termin odpowiedzi

- do 30 dni

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.    z 2013r. poz. 1409 z późn. zm)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 204 , poz. 2086);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75 poz.690 2009.07.08 z poź. zm.

 


Wydanie opinii w sprawie zgodności projektu podziałów nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

Kontakt w sprawie

Ewa Rupińska

ul. Wł. Broniewskiego 13, pokój nr 19

tel. (+48 29) 761 31 23 w. 119

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o podziału nieruchomości – załącznik nr 1
 2. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
 3. Mapa z projektem podziału

Opłaty

Opłata skarbowa:

Nie pobiera się

Miejsce złożenia wniosku

Biuro podawcze

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach

ul. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki

tel. 29 761-31-07 wew. 100

czynne : od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

w środy w godzinach 8:00 – 17:00

Termin odpowiedzi

W ciągu jednego miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia; nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Olszewo-Borki w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia. Odwołanie należy złożyć w Biurze podawczym w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach.

Uwagi

Ustawowe prawo do złożenia wniosku o podział nieruchomości przysługuje właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 . o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późń. zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późń. zm.)
 4. Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późń. zm.)

 


Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszewo-Borki

Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

Kontakt w sprawie

Ewa Rupińska

ul. Wł. Broniewskiego 13, pokój nr 19

tel. (+48 29) 761 31 23 w. 119

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - załącznik nr 1.
2. Ewentualny orientacyjny szkic lub mapa działki.
3. Dowód wpłaty opłaty skarbowej dokonanej w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek Nr konta 02 8922 0009 0000 0361 2000 0010 

Opłata

Opłata skarbowa:
1. Od wypisu:
1) do 5 stron 30,00zł
2) powyżej 5 stron 50,00zł
2. Od wyrysu:
1) za każdą wchodzącą w skład wypisu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20,00zł
2) nie więcej niż 200,00zł
Maksymalny koszt wypisu i wyrysu - 250 zł (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zmianami).
Ponieważ w dniu złożenia wniosku nie jest możliwe ustalenie ilości stron, które wypis i wyrys będzie zawierać, a tym samym wysokości należnej opłaty skarbowej, z góry pobierana jest opłata w podstawowej wysokości 70 zł. Przed wydaniem wypisu i wyrysu, w zależności od jego objętości, może zaistnieć konieczność dokonania dopłaty.

Miejsce złożenia wniosku

Biuro Podawcze
ul Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
tel. (+48 29) 761 31 07 w. 100
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
w środy w godzinach 8:00 - 17:00

Termin odpowiedzi

- do 30 dni

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 1282 ze zmianami),
- Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami.)

 


Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

Kontakt w sprawie

Ewa Rupińska

ul. Wł. Broniewskiego 13, pokój nr 19

tel. (+48 29) 761 31 23 w. 119

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – załącznik nr1
 2. Ewentualny orientacyjny szkic lub mapa działki.
 3. dowód wpłaty opłaty skarbowej dokonanej w kasie Urzędu Gminy
  lub na rachunek Nr konta 02 8922 0009 0000 0361 2000 0010 

 Opłaty

Opłata skarbowa:
- 17 zł

Miejsce złożenia wniosku

Biuro Podawcze
ul Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
tel. (+48 29) 761 31 07 w. 100
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
w środy w godzinach 8:00 - 17:00

Termin odpowiedzi

- do 7 dni

 Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Olszewo-Borki organu, który wydał odmowę zaświadczenia, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

 Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 1282 ze zmianami),
- Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 267),


Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olszewo-Borki lub miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

Kontakt w sprawie
Ewa Rupińska
ul. Wł. Broniewskiego 13, pokój nr 24
tel. (+48 29) 761 31 23

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Kopia mapy ewidencyjnej z terenem wskazanym we wniosku.

Opłaty
1. Nie podlega opłacie

Miejsce złożenia wniosku
Biuro Podawcze, ul Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki tel. (+48 29) 761 31 07 w. 110
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.

Termin odpowiedzi
Wniosek o zmianę przeznaczenia działki /działek/ nie stanowi podstawy prawnej do zmiany ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) .
Wniosek do planu lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego składa się – w określonym terminie - w związku z podjęciem przez Radę Gminy w Olszewie - Borkach uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Wniosek ma jedynie charakter postulatywny, jego rozpatrzenie nie jest określone żadnym terminem.

Tryb odwoławczy
Możliwość składania uwag w wyznaczonym terminie zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) lub skarga do sądu administracyjnego po bezskutecznym wezwaniu organów gminy do usunięcia nieprawidłowości przy ustawowej procedurze sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Uwagi
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii Urzędu.
Podstawa prawna
Według zastosowania: art. 9 lub 14 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.).

 

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!