11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Fundusz Sołecki na 2019 rok

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301) oraz uchwały Nr XLIII/251/14 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, podaję informację o wysokości środków w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok dla poszczególnych sołectw z terenu gminy Olszewo-Borki.

 

Tabela do pobrania

Kwota bazowa tj. 3.891,08 zł – została obliczona jako iloraz:

  • wykonanych dochodów bieżących gminy za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata wg stanu na dzień 31.12.2017r. – 41.342.773,92 zł;
  • liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wg stanu na dzień 31.12.2017r. – 10 625 osób.

Wysokość funduszu sołeckiego dla danego sołectwa nie może przekroczyć dziesięciokrotności kwoty bazowej, tj. 38.910,80 zł.

Wnioski o realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok, przyjęte przez zebranie wiejskie danego sołectwa należy składać w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach ul. Wł.Broniewskiego 13 (pok. 18) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018r. wraz z załącznikami.

Terminy zebrań w poszczególnych sołectwach zostaną podane do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie www.olszewo-borki.pl zakładka Fundusz Sołecki.

Przypominam, iż zgodnie ustawą o funduszu sołeckim, wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku spełniają łącznie następujące warunki:

  • są zadaniami własnymi gminy,
  • służą poprawie warunków życia mieszkańców,
  • są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

 

Wójt Gminy Olszewo-Borki
Krzysztof Szewczyk /-/

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!