11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Drogownictwo

Zajęcia pasa drogowego dróg gminnych

Urząd Gminy Olszewo-Borki

ul. Wł. Broniewskiego 13

Pokój  23

tel. (+48 29) 761-31-07 wew. 123

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Do pobrania w wersji .doc).
 2. Plan sytuacyjny (skrócona dokumentacja techniczna)
 3. Projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót.
 4. Harmonogram robót – w przypadku prowadzenia robót dłuższych niż 1 dzień.
 5. Ewentualne pełnomocnictwo Inwestora na reprezentowanie go w sprawach związanych z zajęciem pasa drogowego – wymagane w przypadku składania wniosku przez Wykonawcę robót.
 6. Kopia  protokółu ZUD.
 7. Kopia pozwolenia na budowę.

Opłaty:

Za zajecie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym dróg gminnych opłata wynosi za każdy dzień zajęcia:

1) jezdni:

a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości – 5,00 zł,

b) przy zajęciu jezdni od 20% do 50% szerokości – 10,00 zł,

c) przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego zajecie jezdni – 15,00 zł,

2) chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów

pieszych – 5,00 zł,

3) do elementów pasa drogowego niewymienionych w pkt. 1 i 2 opłata wynosi za każdy dzień

zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości – 5,00 zł.

Za zajecie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego opłaty roczne wynoszą za 1 m2 zajęcia powierzchni pasa drogowego, zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

1) sieci wodociągowe i kanalizacyjne – 1,00 zł,

2) sieci gazowe, energetyczne, ciepłownicze i pozostałe – 40,00 zł,

3) sieci telekomunikacyjne – 20,00 zł,

3) na drogowym obiekcie mostowym – 200,00 zł.

Za zajecie 1 m2 pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam opłaty dzienne wynoszą:

1) zajęcie pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:

a) poza terenem zabudowanym – 1,00 zł,

b) w terenie zabudowanym – 1,00 zł,

2) zajęcie pasa drogowego przez rzut poziomy innych obiektów – 1,00 zł,

3) za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy opłat za 1 m2 powierzchni reklamy wynosi – 2,00 zł.

Za zajecie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione wyżej dzienne stawki opłat wynoszą:

1) za zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim stolików reklamowych,

ogródków gastronomicznych – 4,00 zł,

2) za zajecie pasa drogowego jezdni w celu wyznaczenia miejsca parkingowego na

prawach wyłączności (tzw. koperta) – 1,00 zł.

Miejsce złożenia wniosku

Biuro podawcze pok. 2 A

ul. Wł. Broniewskiego 13

07-415 Olszewo-Borki

czynne: od poniedziałku do wtorku w godzinach 8:00 – 16:00

w środy w godzinach 8:00 – 17:00

Termin odpowiedzi

- załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej

- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Olszewo-Borki.

Podstawa prawna

Art. 20 pkt 8, art. 39 ust.3, art. 40, ust.1,2,3,6,11,13, 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  o  drogach  publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 140, poz.1481)

Art.104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.)

Uchwały Nr XIX/120/12 Rady Gminy Olszewo - Borki z dnia 28 marca 2012 r. (Dz. U. woj. mazowieckiego z 2012 r., poz. 3765)

 


Wydanie/zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym

I. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, do pobrania

2. Kserokopia licencji na wykonywanie transportu drogowego osób lub kopię zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika,

3. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,

4. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,

5. Zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,

6. Cennik,

7. Wykaz pojazdów z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy,

9. Zezwolenie(w przypadku zmiany zezwolenia).

Uwagi:

1. Rozkład jazdy dodatkowo musi być zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2012 r., poz. 451).

2. Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił zezwolenia, wszelkie zmiany danych, nie później niż 14 dni od dnia ich powstania.

II. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:

ZEZWOLENIE OBEJMUJĄCE TYLKO OBSZAR GMINY

Opłata za udzielenie zezwolenia i wydanie wypisu na wykonywanie regularnych przewozów

osób – za każdy pojazd – w zależności od okresu ważności zezwolenia:

- do 1 roku opłata 101,00 zł

- do 2 lat opłata 151,50 zł

- do 3 lat opłata 202,00 zł

III. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT:

Dowód wpłaty gotówkowej lub dokument potwierdzający dokonanie przelewu / wpłaty na następujące konto bankowe Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach nr 02 8922 0009 0000 0361 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Ostrołęce.

IV. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro podawcze pok. 2 A

ul. Wł. Broniewskiego 13

07-415 Olszewo-Borki

czynne: od poniedziałku do wtorku w godzinach 8:00 – 16:00

w środy w godzinach 8:00 – 17:00

V. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI:

Wydanie zezwolenia wraz z wypisem w terminie do 30 dni.

VI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Olszewo-Borki.

VII. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:

 • Art. 18 oraz art. 20 i art. 22 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916);
 • Art. 15 ust. 1 pkt. 6 i 7 oraz art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5 poz. 13 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2012 r., poz. 451)
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!