11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach informuje rolników o możliwości odzyskania części kosztów poniesionych na zakup oleju napędowego do produkcji rolnej. Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu.

 

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy (Referat Budżetu i Finansów pok. Nr 17) w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2015 r. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w  okresie  6 miesięcy  poprzedzających  miesiąc  złożenia  wniosku (od 1 luty 2015 r.  do 31 lipca 2015 r.).

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra (w 2015 r. – 0,95 zł /litr) z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota rocznego limitu tj. 86 litrów na 1 hektar użytków rolnych. 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!