11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Potrójny przetarg na drogi

Gmina Olszewo – Borki ogłosiła postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przebudowy trzech dróg: ul. Nowej w miejscowości Antonie, drogi gminnej nr 250904W Stepna Stara-Żebry-Ostrowy i drogi gminnej nr 250905W w miejscowości Żebry-Ostrowy. Inwestycje będą realizowane przy udziale środków Unii Europejskiej. Wartość dofinansowania wynosi – 757 249 zł.

Założenia techniczne inwestycji są następujące:

1) ul. Nowa w miejscowości Antonie, długość 381 m

Parametry drogi:
- szerokość – 5,50 m (nawierzchnia bitumiczna),
- pobocza żwirowe z kruszywa naturalnego – o szerokości 0,75m,

2) droga gminna Nr 250904W Stepna Stara - Żebry-Ostrowy 404 m

Parametry drogi:
- szerokość – 5,50 m (nawierzchnia bitumiczna),
- pobocza żwirowe z kruszywa łamanego – o szerokości 0,75m,

3) droga gminna nr 250905W w miejscowości Żebry-Ostrowy, dł. 447 m

Parametry drogi:
- szerokość – 5,50 m (nawierzchnia bitumiczna),
- pobocza żwirowe z kruszywa łamanego – o szerokości 0,75m.

Inwestycje realizowane będą przy udziale środków Unii Europejskiej z EFRROW w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii." Wartość wsparcia ze środków UE – 757 249 zł.

Wykonawca zobowiązany będzie zakończyć roboty do 30 kwietnia 2021 r.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!