11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG

Jak powstaje ul. Sikorskiego w Zabrodziu i Krukach?

W związku z publikacjami dotyczącymi procesu budowy ul. Sikorskiego w miejscowościach Zabrodzie i Kruki przedstawiamy stanowisko Urzędu Gminy w tej sprawie, opisujące proces inwestycyjny i jego uwarunkowania.

Dokumentacja projektowa na przebudowę nawierzchni w ul. gen. Wł. Sikorskiego i ul. Pisarki w miejscowościach Zabrodzie i Kruki została opracowana w roku 2010 i była kilkakrotnie aktualizowana. Projekt został opracowany przez biuro projektowe DiM Projekt z Ostrołęki i uzyskał pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Ostrołęckiego.  Łączna wartosć tego zadania zadania w części drogowej wynosi 4 mln 758 tys. złotych.

 

Gmina Olszewo – Borki otrzymała na ten cel wsparcie ze środków rządowych w wysokości 2 mln 271 tys. złotych.

Podczas przygotowywania dokumentacji przetargowej (początek roku 2019) okazało się, że projekt zawiera istotne nieścisłości. Były one stopniowo poprawiane przez przez projektanta w uzgodnieniu z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim. Nieprawidłowości dotyczyły min. zaprojektowania ścieżki pieszo-rowerowej w kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną, braku uszczegółowienia i określenia konstrukcji wsporczej nasypu pod jezdnię czy zaprojektowania urządzeń pasa drogowego poza istniejącymi liniami rozgraniczającymi. Błędy po kilku miesiącach prac udało się wyeliminować i ogłosić przetarg. Na tym etapie nie można jednak było wprowadzać istotnych odstępstw, ponieważ dofinansowanie zostało przyznane dla ściśle określonego i zgłoszonego zadania, punktowanego wg regulaminu konkursowego.

Niełatwym problemem z jakim przyszło się zmierzyć nowym władzom gminy było także to, że w złożonym w poprzedniej kadencji wniosku nie uwzględniono budowy infrastruktury podziemnej. W trybie pilnym należało więc w ul. gen. Wł. Sikorskiego wykonać najpierw sieci grawitacyjno-ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej wraz z brakującymi przyłączami, a w ul. Pisarki uzupełnienić przyłącza wodno – kanalizacyjne. Gmina mogła jednak zrealizować to zadanie już tylko ze środków własnych, w praktyce z zaciągniętego kredytu. Nie planowane wcześniej prace zwiększyły koszt budowy o 1,2 mln zł.

Zmiany w zakresie inwestycji zgłaszane obecnie przez część mieszkańców ul. Wł. Sikorskiego oznaczałyby konieczność wznowienia procesu projektowego i wstrzymanie  realizacji prac. W konsekwencji przekroczony zostałby czas realizacji zadania przewidziany w umowie dofinansowania i utrata tych funduszy. Gmina nie dysponuje także obecnie dodatkowymi środkami własnymi na to zadanie: ułożenie krawężnika drogowego wiąże się z wykonaniem kanalizacji deszczowej,  wykonanie ciągów pieszo-rowerowych, czy podjazdów z kostki oraz innych zmian zwiększyłoby jej wartość o kolejny blisko milion złotych.

Są to argumenty, które przemawiają za realizacją inwestycji wg istniejącego projektu.

Do pilnej realizacji oczekuje także równolegle wiele innych dróg gminnych, których stan wymaga poważnych nakładów finansowych.

Możliwe są bieżące poprawki i realizacja postulatów, które nie wykraczają istotnie poza ramy zadania i nie zwiększają znacząco jego kosztów. Były one nie raz
omawiane na placu budowy i w miarę mozliwości realizowane. Informację w sprawie zakresu inwestycji mieszkańcy otrzymali także bezpośrednio na spotkaniach z wójt gminy, wystosowano również pismo zawierające wyjaśnienia.

Zakres realizowanych robót drogowych w ul. gen. W. Sikorskiego (nr drogi 250928W), ul. Pisarki (nr drogi 250939W) jest następujący:

- przebudowa dróg na odcinku – 1859 m,
- przebudowa konstrukcji nawierzchni jezdni,
- wykonanie ścieżek pieszo - rowerowych bitumicznych o szerokości 2,5 metra,
- budowa chodników z kostki betonowej o zmiennej szerokości,
- wykonanie jezdni z kostki betonowej (ul. Pisarki),
- poszerzenie istniejącej jezdni bitumicznej (ul. Sikorskiego) do 6 metrów,
- utwardzenie istniejących zjazdów przez wykonanie nawierzchni,
- wykonanie poboczy wzmacnianych mieszanką kruszywa wzdłuż jezdni poza odcinkami na których są wykonane chodniki dla pieszych,
- regulacja wysokościowa skrzynek zasuw wodociągowych i włazów studni KS,
- przebudowa hydrantów PPOŻ – przestawienie do granicy pasa drogowego lub istniejących ogrodzeń,
- ustawienie nowego oznakowania pionowego,
- wymalowanie oznakowania poziomego jezdni w technologii grubowarstwowej wraz z zamontowaniem PEO,
- wykonanie azyli na przejściu dla pieszych (ul. gen. Sikorskiego),
- wykonanie pasów oddzielających z płyt ażurowych betonowych oddzielających jezdnię od ścieżek pieszo – rowerowych na odcinku zwartej zabudowy.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!