11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Dotacje z WFOŚiGW w Warszawie

Gmina Olszewo-Borki informuje, że nie prowadzi w 2017 roku naboru wniosków o dofinansowanie do wymiany kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe, lub opalne biomasą w ramach Programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 


W latach 2017 – 2018 realizowany będzie projekt na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców i użyteczności publicznej w ramach projektu pn.  ”Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki” z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii. Koszt całkowity inwestycji to ponad 7 mln zł. W związku z kosztami jakie wiążą się z realizacją powyższego projektu, gmina nie ma możliwości finansowych do przystąpienia do kolejnego programu.

W przypadku uruchomienia naboru wniosków do jakichkolwiek projektów z zakresu ochrony środowiska, gmina będzie informować mieszkańców na bieżąco.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!