• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  sobota,
  24 lutego 2024
 • Imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  8 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Figurka Chrystusa w Przystani

Zarządzenie nr 13/2024
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 29 stycznia 2024 roku

w sprawie wprowadzenia Procedur zwrotu kosztów przejazdu i wypłaty zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki osobom wezwanym przez Wójta Gminy Olszewo-Borki w sprawach dotyczących obowiązku obrony - do osobistego stawienia się do kwalifikacji wojskowej przed Powiatową Komisją Lekarską w Ostrołęce

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 2 i 3 w związku z art. 59 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r.  o obronie Ojczyzny (t.j. Dz. U. z 2022r.  poz. 2305 ze zm.) oraz zasad określonych w przepisach tytułu III działu 2  ustawy z  dnia  28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1144 ze zm.), przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku (Dz. U. z 2022r. poz. 1952) a także Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam Procedury zwrotu kosztów przejazdu i wypłaty zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki osobom wzywanym przez Wójta Gminy Olszewo-Borki w sprawach dotyczących obowiązku obrony - do osobistego stawienia się do kwalifikacji wojskowej przed Powiatową Komisją Lekarską w Ostrołęce, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Aneta Katarzyna Larent 

Wójt Gminy Olszewo-Borki 

 

 

Załącznik  do Zarządzenia Nr 13/2024
Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 stycznia 2024r.


PROCEDURY ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU I WYPŁATY ZRYCZAŁTOWANEJ REKOMPENSATY ZA UTRACONE ZAROBKI  OSOBOM WEZWANYM PRZEZ WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OBOWIĄZKU OBRONY - DO OSOBISTEGO STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ PRZED POWIATOWĄ KOMISJĄ LEKARSKĄ W OSTROŁĘCE 

1. ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU DO MIEJSCA STAWIENIA SIĘ
Osobom wezwanym przez Wójta gminy Olszewo-Borki do osobistego stawienia się w sprawach dotyczących obowiązku obrony – do kwalifikacji wojskowej przed Powiatową Komisją Lekarską w Ostrołęce(art. 6 pkt.3 ustawy o obronie Ojczyzny), przysługuje, na ich żądanie, zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach tytułu III działu 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( Dz. U. z 2022 r. poz1125) 
Zwrot kosztów podróży przysługuje w wysokości rzeczywiście poniesionych, racjonalnych i celowych kosztów przejazdu środkiem transportu publicznego (transport kolejowy w klasie 2, autobusowy) lub własnym środkiem transportu: samochód, motocykl lub motorower ( w szczególnych przypadkach dopuszcza się  użyczenie).
W celu uzyskania zwrotu kosztów przejazdu, osoba która stawiła się na wezwanie, składa do Wójta Gminy Olszewo-Borki wniosek zawierający stosowne oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszych procedur. W oświadczeniu tym osoba wezwana wskazuje środek transportu jakim odbyła podróż i koszty podróży.
1)  W przypadku podróży środkiem komunikacji publicznej – zwrot kosztów podróży następuje na podstawie dołączonych do wniosku biletów w obie strony. 

2) W przypadku podróży własnym lub użyczonym:  samochodem, motocyklem, motorowerem wysokość kosztu podróży ustala się uwzględniając ilość przejechanych kilometrów z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące do miejsca stawienia się wg poniższych zasad: 
Stawka za 1 km przebiegu pojazdu:
a) dla samochodu osobowego:
- o pojemności skokowej silnika do 900cm³  - 0,89 zł
- o pojemności skokowej silnika powyżej 900cm³   - 1,15 zł
b) dla motocykla  – 0,69 zł
c) dla motoroweru  – 0,42 zł
Osoba wezwana w swym oświadczeniu jest obowiązana podać markę i model pojazdu oraz okazać dla pracownika Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu – celem wykazania prawa własności/współwłasności a w przypadku  użyczonego pojazdu:  samochodu, motocykla lub motoroweru oświadczenie o użyczeniu pojazdu podpisane przez właściciela (wzór określa załącznik nr 4).

2. REKOMPENSATA ZA UTRACONE ZAROBKI
Pracownikom oraz osobom zatrudnionym na podstawie umowy cywilnoprawnej wezwanym przez Wójta gminy Olszewo-Borki do osobistego stawienia się w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony – do kwalifikacji wojskowej przed Powiatową Komisją Lekarką w Ostrołęce, którzy nie otrzymali wynagrodzenia za czas opuszczony z powodu wezwania, przysługuje na ich żądanie, zryczałtowana rekompensata za utracone zarobki, za każdy dzień w wysokości 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2207 z późn. zm). Rekompensatę wypłaca Wójt gminy Olszewo-Borki na podstawie zaświadczeń wydanych przez pracodawców (wzór określa załącznik nr 3). 
W celu uzyskania rekompensaty za utracone zarobki, osoba która stawiła się na wezwanie, składa do Wójta Gminy Olszewo-Borki wniosek zawierający stosowne oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszych procedur.

3. Wnioski o  zwrot kosztów podróży i zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki składa się w zawitym terminie 3 dni od zakończenia czynności, której dotyczyło stawiennictwo. Roszczenie o zwrot (wypłatę) przedawnia się z upływem lat 3, licząc od dnia powstania tego roszczenia. 
Wypłata wyżej wymienionych należności dokonana będzie w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek bankowy, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Pliki do pobrania: 

1. PDFzałącznik 1.pdf (31,34KB)

2. PDFzałącznik 2.pdf (26,22KB)

3. PDFzałącznik 3.pdf (9,07KB)

4. PDFzałącznik 4.pdf (9,02KB)

Przewiń do góry