• Dzisiaj jest:
  środa,
  01 grudnia 2021
 • Imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  0 °C
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Figurka Chrystusa w Przystani

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ SPOSOBU ICH USTALANIA

 

Na podstawie art. 6m ust. 2a zdanie 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 2010 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszewo-Borki zawiadamia, że zgodnie z uchwałą Nr XVIII/130/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie gminy Olszewo-Borki (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 3 stycznia 2020r. poz. 8) od dnia 1 lutego 2020 roku ulegają zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz metoda ustalenia tej opłaty.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

24,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
20,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a bioodpady stanowiące odpady komunalne są kompostowane w przydomowym kompostowniku.
W związku z wprowadzeniem ustawowego obowiązku segregacji odpadów wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do ich segregacji. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosując stawkę opłaty podwyższonej, tj. 48,00 zł za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

W związku ze zmianą sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wprowadzeniem ustawowego obowiązku segregacji odpadów wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Druki deklaracji dostępne są w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach, pokój nr 15, na stronie internetowej gminy: https://www.olszewo-borki.pl w zakładce druki i formularze.

Deklaracje należy złożyć niezwłocznie, nie później niż do dnia 28 lutego 2020r., w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach, pokój nr 15.

W przypadku osób zameldowanych, a nie zamieszkujących na danej nieruchomości należy dołączyć pisemne oświadczenie dotyczące przebywania danej osoby pod innym adresem zamieszkania.

W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Olszewo-Borki w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z liczbą osób zamieszkujących daną nieruchomość (zmiana miejsca zamieszkania, narodziny dzieci, zgony osób itp.), mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy zgłaszać w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach (pok. nr 21) w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w czterech kwartalnych ratach płatnych każdego roku do dnia: 30 marca (za I kwartał), 30 czerwca (za II kwartał), 30 września (za III kwartał) i 30 grudnia (za IV kwartał) w kasie urzędu gminy lub na następujący rachunek bankowy:

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach, nr  61 8922 0009 0000 0361 2000 0500

Płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi można również dokonywać co miesiąc.

Uchwały Rady Gminy Olszewo-Borki dotyczące obszaru gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy dostępne są na stronie internetowej: https://www.olszewo-borki.pl w zakładce: odpady komunalne oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki, pokój nr 15 oraz pod numerami telefonów: 29 761 31 07 w. 120, 510 133 449.

Harmonogram 2021 - kolorowy-1.jpeg

Przewiń do góry