• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  sobota,
  18 maja 2024
 • Imieniny: Alicji, Edwina, Eryka
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  18 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Dworek w Przystani z lotu ptaka

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. Oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

Refundacja poniesionych w 2023 r. kosztów podatku VAT dotyczy gospodarstw domowych, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego.

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o refundację podatku VAT w formie tradycyjnej (papierowej) można złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 13 (pokój nr 1) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, lub za pośrednictwem operatora pocztowego bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

UWAGA! Należy pamiętać o opatrzeniu takiego wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. Do wniosku należy bezwzględnie dołączyć skany wymaganych dokumentów.

Podpisz dokument elektronicznie – wykorzystaj podpis zaufany - Gov.pl - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Kontakt telefoniczny w sprawie dodatku: 29 764 78 75.
Wnioski przekazywane za pośrednictwem platformy ePUAP należy kierować na adres skrytki: /GOPS-OLSZEWO-BORKI/SkrytkaESP

Kto składa wniosek?

Wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT. Wynika to z przepisów, art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r., w myśl którego refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne.

Termin złożenia wniosku

Wniosek o refundację podatku VAT należy złożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. Nie później jednak niż do 29 lutego 2024 r.

Kryterium dochodowe

Zwrot przysługuje tym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Sposób liczenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego uzależniony jest od terminu złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca danego roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2021 r.,
 • po 31 lipca danego roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022 r.

Jak poprawnie złożyć wniosek?

O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie 01.01.2023 r.-31.12.2023 r.

Żeby dostać zwrot pieniędzy, należy złożyć wniosek o refundację podatku VAT. Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach (organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania) wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, w terminie do dnia 29 lutego 2024 r., lub w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz należy załączyć:

 1.  Fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne.
 2. Dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
 3. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio - oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 4. W indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.
 5. W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne - oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy.

Jak załatwimy sprawę?

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji.
Jedynie odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania:

1. Wskazówki: Jak wypełnić wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za gaz dostarczony w 2023r.  - PDFinstrukcja-wypelniania-wniosku-o-zwrot-VAT-gaz.pdf (251,08KB)

2. Ulotka dla Wnioskodawcy - PDFUlotka-dla-wnioskodawcy.pdf (768,51KB)

3. Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. - DOCXWniosek-o-wyplate-refundacji-podatku-VAT.docx (54,49KB)

4. Klauzula informacyjna dla klientów GOPS o zasadach przetwarzania danych osobowych - PDFRODO dodatek gazowy 1.pdf (52,34KB)

Przewiń do góry