• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  sobota,
  18 maja 2024
 • Imieniny: Alicji, Edwina, Eryka
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  10 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Przystań

OB W I E S Z C Z E N I E 
o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Antonie, gm. Olszewo – Borki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029)  obwieszczam o podjęciu przez Radę  Gminy Olszewo – Borki uchwały Nr XLII/266/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Antonie, gm. Olszewo – Borki.

Zainteresowani mogą składać wnioski do opracowywanego projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu. Wnioski należy składać w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski  mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Olszewo – Borki, ul. Władysława Broniewskiego 13, 07 – 415 Olszewo – Borki;
 • w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Olszewo – Borki, ul. Władysława Broniewskiego 13, 07 – 415 Olszewo – Borki, pokój nr 24;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail:

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2070, z późn.zm.):

 • opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
 • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

DOCWniosek o zmianę MPZP_Antonie.doc (38,00KB)
 

Przewiń do góry