• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  poniedziałek,
  24 czerwca 2024
 • Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  15 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Szkoła Podstawowa w Olszewie-Borkach

Deklaracja dostępności

Gmina Olszewo-Borki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis internetowy Gminy Olszewo-Borki.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-05-18.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-05-11.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym olszewo-borki.pl?wcag=black-yellow , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

 • TAB - przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
 • ESC - anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Juliusz Zdanowicz, dostepnosc@olszewo-borki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 29 761 31 07 wew. 120. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

 

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp..

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który dokument chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Urząd Gminy zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, pracownik Urzędu Gminy niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa nie później jednak niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, pracownik Urzędu Gminy może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Urząd Gminy odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13
Tel.: +48297613107
Faks: +48296432074
E-mail:
Strona internetowa: olszewo-borki.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy, ul. Władysława Broniewskiego 13  07-415 Olszewo-Borki

 • Do budynku prowadzi wejście główne od strony ulicy Wł. Broniewskiego - wejście przystosowane do wjazdu na wózku inwalidzkim oraz dla osób chcących wejść z wózkiem dziecięcym.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Przy wejściu z lewej strony znajduje się okienko biura podawczego i Informacji, po lewej stronie znajduje się tablica informacyjna z nr pok. i nazwami stanowisk.
 • W budynku nie ma wind, schodołazów ani podnośników przyschodowych. Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze, obsługa stanowisk z pierwszego piętra odbywa się po przywołaniu danego pracownika przez pracownika znajdującego się przy okienku biura podawczego i Informacji.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych, systemu FM, systemu na podczerwień(IR) ani systemu Bluetooth.
 • W budynku nie ma oznaczeń dotykowych np. w formie planu tyflograficznego, tyflomapy, tablicy informacyjnej w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Przed budynkiem Urzędu Gminy oznakowano kolorem niebieskim 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 • Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Przewiń do góry