• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  sobota,
  18 maja 2024
 • Imieniny: Alicji, Edwina, Eryka
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  20 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Dworek w Przystani

Wczoraj odbyła się XLVIII Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki. Najważniejszymi punktami obrad było udzielenie wójt Anecie Larent absolutorium i wotum zaufania. To coroczna procedura, która obejmuje wszystkie samorządy. 

Wójt przedstawiła radnym raport o stanie gminy Olszewo-Borki za 2021 rok. Podczas prezentacji wskazała najważniejsze elementy dotyczące gminy takie jak pozyskane dofinansowania, które w roku ubiegłym wyniosły 18 809 019,11 zł czy zrealizowane inwestycje. Prezentacja była wstępem do debaty na raportem. Po dyskusji przystąpiono do głosowania Rada Gminy udzieliła wotum zaufania 8 głosami ,,za”, przy 5 głosach ,,przeciw” i 1 ,,wstrzymującym się”.

Kolejnym ważnym punktem obrad podczas sesji było podjęcie uchwały dotyczącej rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok i udzielenia wójt absolutorium. Wójt przed podjęciem uchwały przedstawiła radnym dane z wykonania budżetu za ubiegły rok. 

Dochody ogółem zrealizowano w kwocie 66 376 975,15 złotych, co stanowi 103,95% planu ustalonego przez Radę, w tym dochody majątkowe w wysokości 9 004 465,85 złotych, czyli na poziomie 127,84% planu. W stosunku do roku 2020 dochody ogółem były wyższe o 7,71%, a dochody majątkowe uległy zwiększeniu o 8,20%.
 
Wydatki ogółem wykonano w kwocie 58 917 485,55 złotych, w tym wydatki majątkowe w kwocie 7 954 466,13 złotych. W stosunku do 2020 roku wydatki ogółem były niższe o 0,89%, a majątkowe wzrosły o 26,49%. Wydatki majątkowe stanowiły 13,48% ogólnych wydatków budżetowych. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości otrzymanej dotacji na ten cel z budżetu państwa. 

Budżet Gminy za 2021 rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 7 459 489,60 zł, przy planowanym deficycie 2 163 903,23 zł. Przychody budżetu wyniosły 7 181 299,59 zł, a rozchody 1 975 600,00 zł.

W 2021 roku Gmina uregulowała zobowiązanie z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich wraz z należnymi odsetkami w łącznej kwocie 2 403 932,90 zł. Dług gminy na koniec roku wyniósł 27 728 228,60 zł. w 2021 roku nie zaciągnięto nowych zobowiązań. 

Rada Gminy udzieliła wójt Anecie Larent absolutorium 10 głosami ,,za” przy 4 głosach ,,wstrzymujących się”.

Zachęcamy państwa do lektury ,,Raportu o stanie gminy Olszewo-Borki za rok 2021”. Dokument dostępny jest na stronie Urzędu Gminy pod adresem: Raport o stanie gminy Olszewo-Borki - Gmina Olszewo-Borki

Przewiń do góry