• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  sobota,
  18 maja 2024
 • Imieniny: Alicji, Edwina, Eryka
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  18 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Przystań

godlo-i-flaga-polski-z-ustawy2.jpeg

Wójt Gminy Olszewo-Borki informuje o naborze uczestników do programu realizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Funduszu Solidarnościowego

Zgodnie z umową łączna kwota dofinansowania wynosi – 97 920,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach informuje o naborze uczestników do programu realizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Program polega na możliwości uzyskania, doraźnej lub czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

Celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, która:

 1. ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniami co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub
 2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji).

Przewidywana liczba osób kwalifikowanych do programu to 10 osób niepełnosprawnych prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z członkami rodzin lub opiekunami sprawującymi bezpośrednią całodobową opiekę, zamieszkujących na terenie gminy
Olszewo-Borki , w tym:

 • 4 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • 6 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Program realizowany będzie w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
Limit usług opieki wytchnieniowej przypadających na 1 uczestnika w 2022r. wynosi nie więcej niż 240 godzin. Usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone przez osoby wskazane przez uczestnika Programu, jednocześnie spełniające następujące wymogi:
- osoba posiada dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub
- osoba posiadająca, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Usługi opieki wytchnieniowej nie mogą świadczyć członkowie rodziny (rodzice i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, teściowie, macocha, ojczym oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu), opiekunowie prawni lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu. Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za świadczone wsparcie.
Opiekunowie osób niepełnosprawnych, chcący skorzystać z Programu proszeni są o złożenie Karty zgłoszenia oraz Karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM uzupełnionej przez lekarza rodziny/lekarza rehabilitacji medycznej/fizjoterapeutę/pielęgniarkę wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymogów dotyczących świadczenia usług opieki wytchnieniowej przez osoby wskazane przez uczestnika.

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach przy ulicy Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki.

Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach oraz pod numerem tel. 513 504 393 lub (29) 764-78-75 (osoby do kontaktu – Grażyna Agnieszka Krukowska – kierownik oraz Magdalena Jackiewicz – główny specjalista pracy socjalnej), adres poczty e-mail: gops@olszewo-borki.pl

Dokumenty należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki lub przesłać na adres  e-mail.

Przyznanie usługi opieki wytchnieniowej następuje według kolejności składanych wniosków oraz według karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM.

Załączniki:
    • Karta_pomiaru_niezaleznosci_funkcjonalnej: PDFZałącznik_nr_7- karta FIN.pdf (64,36KB)
    • Karta_zgloszenia_do_Programu: PDFZałącznik_nr_8- karta zgłoszenia.pdf (61,06KB)
    • Klauzula_informacyjna: PDFZałącznik_nr_12 - klauzula gops.pdf (78,81KB)

 

OFERTA PRACY:
OPIEKUN – USŁUGA OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ
w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa”– edycja 2022, opieka dzienna

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki poszukuje osób na stanowisko: opiekuna świadczącego usługę opieki wytchnieniowej.

1. WYMAGANIA

Usługi opiekuna mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej / pielęgniarka lub innym zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej.
 • osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu pomocy / opieki osobom niepełnosprawnym,
 • inne wymagania: dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, komunikatywność, dobra organizacja pracy oraz odpowiedzialność.

2. ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Do zadań opiekuna sprawującego opiekę wytchnieniową należeć będzie:

 • odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa,
 • usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
 • ponadto Program zakłada, by opiekun osoby niepełnosprawnej miał prawo decydowania o rodzaju pomocy, z której chce skorzystać oraz sposobie jej udzielenia oraz w takim czasie i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne.

3. INFORMACJA O WARUNKACH ZATRUDNIENIA:

 • umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie).
 • stawka jednej godziny zegarowej 40,00 zł brutto – limit godzin wynosi 240 godzin zrealizowanych do 30.11.2022r. dla jednej osoby niepełnosprawnej.

OFERTY PROSZĘ SKŁADAĆ do 06.05.2022 r. wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej oferty – W SIEDZIBIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZEWIE-BORKACH, ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki.

Załącznik do pobrania: PDFZałącznik do oferty o naborze.pdf (139,74KB)

 

Przewiń do góry