• Flaga Uni Europejskiej
 • Dzisiaj jest:
  środa,
  17 kwietnia 2024
 • Imieniny: Anicety, Klary, Rudolfina
 • Temperatura w Gminie Olszewo-Borki:
  7 °C
 • Logo Airly
 • BIP
 • ePUAP
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Przystań

Od dnia 1 marca 2022r. prowadzona będzie rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych których organem prowadzącym jest gmina Olszewo Borki na rok szkolny 2022/2023. Na podstawie  art. 154 ust. 1 pkt 1 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia- Prawo Oświatowe ( t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1082 z późn. zm.).

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na kolejny rok szkolny. Do klas I przyjmowane są:

 • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2016) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

2. Dziecko, które w roku szkolnym 2021/2022 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła w obwodzie której mieszka, jest przyjmowane na wniosek rodziców do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek, o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 28 lutego 2022 r.
3. Druki wniosków rekrutacyjnych dostępne są na stronie internetowej www.olszewo-borki.pl lub w siedzibie placówki oświatowej. 
4. Nabór prowadzi się zgodnie z zarządzeniem nr 10/2022 Wójta Gminy Olszewo- Borki.

Harmonogram czynności:

 • od 1 do 14 marca 2022 r. przyjmowanie wniosków,
 • 18 marca 2022 r. opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
 • od 21 do 28 marca 2022 r. złożenie potwierdzenia woli zapisu kandydata,
 • 31 marca 2022 r opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
 • od 1 kwietnia 2022r. procedura odwoławcza.

5. Rodzice kandydatów składają do właściwego sekretariatu wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów przez kandydata określonymi w Uchwale Rady Gminy.
6. Postępowanie rekrutacyjne prowadzić będzie Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki oświatowej. 
7. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do właściwej instytucji 
o potwierdzenie złożonych informacji we wniosku.
8. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo odwołania od rozstrzygnięcia komisji, 
w terminie 7 dni do dyrektora placówki. 
9. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania.
10. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia 2022 r.

Wnioski do pobrania:

Wniosek o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły podstawowej - PDFWniosek o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej - uczeń z poza obwodu szkoły.pdf (107,05KB)

Potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do klasy I - PDFPotwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy I - uczeń z obwodu szkoły.pdf (46,74KB)

Przewiń do góry